Arkiver data

NSD tar imot data om mennesker og samfunn for å gjøre dem tilgjengelig for gjenbruk i forskning.

Arkiver dine forskningsdata

Har du forskningsdata om mennesker og samfunn? Her kan du enkelt laste opp, beskrive og sette tilgangsbetingelser for dataene dine

Logg inn for å starte en arkivering

Arkivering av forskningsdata bidrar til å gjøre dataene dine FAIR.

Vi hjelper deg med dokumentering av data og valg av rett tilgangsnivå – og sikrer at data er tilgjengelig i minimum 10 år.

Hvilke data kan arkiveres hos oss?

NSD (fra 1.1.2022 Sikt) arkiverer og tilgjengeliggjør data for forskningsmiljøer i Norge og utlandet, innenfor samfunnsvitenskap, humaniora og deler av medisinsk og helsefaglig forskning.

Vi kan arkivere alle typer maskinlesbare forskningsdata – inkludert data som krever spesiell håndtering eller tillatelse, som for eksempel persondata.

NSD tar imot data som deles så åpent som mulig, så lukket som nødvendig. Det vil si at data ikke kan ha mer begrensede bruks- og tilgangsbetingelser enn det som er nødvendig.

Vi tilbyr ikke mellomlagring av data, altså lagring av data som er under innsamling og bearbeiding.

Les mer utfyllende om hvilke data du kan arkivere hos oss

Enklere deponering av data med ny løsning

Arkiveringsportalen er oppdatert med flere nyttige funksjoner:

  • Integrasjon med Meldeskjema og Datahåndteringsplan (DMP), for forhåndsutfylling av eksisterende prosjektinformasjon.
  • "Drag and drop" av data og dokumentasjon, og forenklet deponering og saksgang.
  • Integrasjon med Min side gir enkel oversikt over saker tilnyttet prosjektet og gjør at du kan dele prosjektinformasjonen med dine medforskere.

Hva gjør NSD med dataene?

NSD gir merverdi til data som arkiveres for gjenbruk.

Data blir kvalitetskontrollert og dokumentert slik at de skal være enkle å finne, få tilgang til, forstå og sammenstille med andre data – i tråd med FAIR-prinsippene.​

Kontrollerer med tanke på anonymisering

Data som arkiveres hos NSD vil blant annet bli kontrollert med tanke på anonymisering.

Dersom det er nødvendig, kan vi anonymisere kvantitative data (matrisedata, spørreundersøkelser, etc.) på vegne av dataeier. Dette vil gjøre det enklere å dele data for gjenbruk.

For kvalitative data (tekstdata, intervjuer, video, etc.) må det derimot foreligge tillatelse til å arkivere og dele data med indirekte personidentifikasjon. Dette er fordi anonymisering av kvalitative data er svært ressurskrevende. I tillegg kan det potensielt forringe gjenbruksverdien av dataene.

Sikrer at data kan bli lest og forstått i minimum 10 år

NSD sikrer at filformatet egner seg for langtidsbevaring, slik at data kan leses og brukes i minst 10 år.

NSD sørger også for at data blir dokumentert på en måte som sikrer at dataene blir forstått og kan gjenbrukes i fremtiden. I dette arbeidet bruker NSD kjente standarder for metadata som DDI og Dublin Core.

I tillegg har NSD en versjonskontroll slik at endringer i data blir dokumentert. NSD dokumenterer data ut fra ulike kurateringsnivåer.

Data får en persistent identifikator

Informasjon om datamaterialet blir publiseres på NSDs nettsider. Datamaterialet vil også få en persistent identifikator i form av en DOI som gjør det enkelt å finne frem til og sitere data.

NSD vil forvalte tilgang til datamaterialet, som vil kunne bestilles eller lastes ned etter tilgangsbetingelser bestemt av dataeier. 

Når du arkiverer hos NSD kan du være trygg på at data blir delt på en lovlig og sikker måte.

Hvorfor bør du arkivere data?

Grunnverdien i NSD er at forskningsdata er et kollektivt gode som skal deles

Den viktigste grunnen til å arkivere data er å sikre at viktig informasjon ikke går tapt. Gjennom gode rutiner for vedlikehold og back-up sikrer NSD at dataene blir bevart for fremtiden.

Andre gode grunner til å arkivere er å:

  • fremme videre forskning på feltet og sikre etterprøvbarhet
  • unngå at forskere må samle inn den samme informasjonen flere ganger
  • unngå at informantene blir spurt de samme spørsmålene flere ganger
  • bidra til at forskningen får et rikere grunnlag og kan sammenstille ulike data

Noen finansiører av forskning, som Forskningsrådet, stiller også krav om at data skal arkiveres.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arkivering av data? Send oss gjerne en epost!

Kontakt dataarkivering@sikt.no

Sertifisert arkiv

NSDs forskningsdataarkiv er sertifisert med CoreTrustSeal, og vi er norsk tjenesteleverandør til den europeiske forskningsinfrastrukturen CESSDA.

Siden 2014 har NSD hatt avtale om arkivering av forskningsdata på vegne av Arkivverket.

CoreTrustSeal 2016 for Repository NSD's Research Data Archive​.

folkemengde med skraverte fjes

Deling og gjenbruk av data kan spare tid og gi bedre forskning ved at man får et rikere datagrunnlag. Men hva med persondata, de må vel slettes ved prosjektslutt? Det later til å ha spredt seg en misforståelse om at personvern og deling av data står i konflikt.

Les mer om kunsten å anonymisere data for gjenbruk på Forskningsdatabloggen