Arkiver data

NSD tar imot data om mennesker og samfunn for å gjøre dem tilgjengelig for gjenbruk i forskning.

Arkiver dine data

Har du data som bør inngå i samlingene til NSD? Legg inn en beskrivelse av dine data, og vi vil vurdere om dataene er i tråd med seleksjonskriteriene

Logg inn for å arkivere data

Hvilke data kan arkiveres hos NSD?

NSD arkiverer og tilgjengeliggjør data for forskningsmiljøer i Norge og utlandet, særlig innenfor samfunnsvitenskap, humaniora og deler av medisinsk og helsefaglig forskning.

Vi tilbyr ikke mellomlagring av data, altså lagring av data som er under innsamling og bearbeiding.

Vi kan arkivere alle typer maskinlesbare forskningsdata - inkludert data som krever spesiell håndtering eller tillatelse, som for eksempel persondata.

NSD tar imot data som deles så åpent som mulig, så lukket som nødvendig. Det vil si at data ikke kan ha mer begrensede bruks- og tilgangsbetingelser enn det som er nødvendig.

Se seleksjonskriterier for hvilke data som kan arkiveres hos NSD.​

Grunnverdien i NSD er at forskningsdata er et kollektivt gode som skal deles

Hva gjør NSD med dataene?

NSD gir merverdi til data som arkiveres for gjenbruk.

Data blir kvalitetskontrollert og dokumentert slik at de skal være enkle å finne, få tilgang til, forstå og sammenstille med andre data – i tråd med FAIR-prinsippene.​

Kontrollerer med tanke på anonymisering

Data som arkiveres hos NSD vil blant annet bli kontrollert med tanke på anonymisering.

Dersom det er nødvendig, kan vi anonymisere kvantitative data (matrisedata, spørreundersøkelser, etc.) på vegne av dataeier. Dette vil gjøre det enklere å dele data for gjenbruk.

For kvalitative data (tekstdata, intervjuer, video, etc.) må det derimot foreligge tillatelse til å arkivere og dele data med indirekte personidentifikasjon. Dette er fordi anonymisering av kvalitative data er svært ressurskrevende. I tillegg kan det potensielt forringe gjenbruksverdien av dataene.

Sikrer at data kan bli lest og forstått i minimum 10 år

NSD sikrer at filformatet egner seg for langtidsbevaring, slik at data kan leses og brukes i minst 10 år.

NSD sørger også for at data blir dokumentert på en måte som sikrer at dataene blir forstått og kan gjenbrukes i fremtiden. I dette arbeidet bruker NSD kjente standarder for metadata som DDI og Dublin Core.

I tillegg har NSD en versjonskontroll slik at endringer i data blir dokumentert. NSD dokumenterer data ut fra ulike kurateringsnivåer.

Data får en persistent identifikator

Informasjon om datamaterialet blir publiseres på NSDs nettsider. Datamaterialet vil også få en persistent identifikator i form av en DOI som gjør det enkelt å finne frem til og sitere data.

NSD vil forvalte tilgang til datamaterialet, som vil kunne bestilles eller lastes ned etter tilgangsbetingelser bestemt av dataeier. 

Når du arkiverer hos NSD kan du være trygg på at data blir delt på en lovlig og sikker måte.

Hvorfor bør du arkivere data?

Den viktigste grunnen til å arkivere data er å sikre at viktig informasjon ikke går tapt. Gjennom gode rutiner for vedlikehold og back-up sikrer NSD at dataene blir bevart for fremtiden.

Andre gode grunner til å arkivere er å:

  • fremme videre forskning på feltet og sikre etterprøvbarhet
  • unngå at forskere må samle inn den samme informasjonen flere ganger
  • unngå at informantene blir spurt de samme spørsmålene flere ganger
  • bidra til at forskningen får et rikere grunnlag og kan sammenstille ulike data

Noen finansiører av forskning, som Forskningsrådet, stiller også krav om at data skal arkiveres.

Sertifisert arkiv

NSDs forskningsdataarkiv er sertifisert med CoreTrustSeal, og vi er norsk tjenesteleverandør til den europeiske forskningsinfrastrukturen CESSDA.

Siden 2014 har NSD hatt avtale om arkivering av forskningsdata på vegne av Arkivverket.

CoreTrustSeal 2016 for Repository NSD's Research Data Archive​.

folkemengde med skraverte fjes

Deling og gjenbruk av data kan spare tid og gi bedre forskning ved at man får et rikere datagrunnlag. Men hva med persondata, de må vel slettes ved prosjektslutt? Det later til å ha spredt seg en misforståelse om at personvern og deling av data står i konflikt.

Les mer om kunsten å anonymisere data for gjenbruk på Forskningsdatabloggen