Arkiver data

NSD tar imot data om mennesker og samfunn for å gjøre dem tilgjengelig for gjenbruk i forskning.

NSD lagrer og tilgjengeliggjør data for forskningsmiljøer i Norge og utlandet, særlig innenfor samfunnsvitenskap, humaniora og deler av medisinsk og helsefaglig forskning.

På vegne av Norges forskningsråd arkiverer vi data fra relevante prosjekter innenfor disse fagområdene.

NSD tilbyr ikke mellomlagring av data, altså lagring av data som er under innsamling og bearbeiding.

Grunnverdien i NSD er at forskningsdata er et kollektivt gode som skal deles

Data som bør arkiveres hos NSD

NSD har hovedfokus på kvantitative data om individer, organisasjoner, administrative, politiske og geografiske enheter. Vi kan også inkludere andre datatyper om mennesker og samfunn.

Krav til data som skal inngå i samlingen:

  • Dataene har gjenbruksverdi ved at de er godt dokumentert og har tilstrekkelig kontekstuelt materiale.
  • Data må kunne arkiveres og tilgjengeliggjøres innenfor etiske og juridiske rammer.
  • Dataene er digitale og omhandler mennesker og samfunn.
  • Dataene er valide og pålitelige.
  • Data er på norsk eller engelsk.

For kvalitative data som skal arkiveres hos NSD bør det foreligge tillatelse til å arkivere og dele data med indirekte personidentifikasjon.

Årsaken er at anonymisering av kvalitative data kan være vanskelig og ressurskrevende å gjennomføre i praksis. I tillegg kan det potensielt forringe gjenbruksverdien av dataene.

Arkiver dine data

Har du data som bør inngå i samlingene til NSD? Logg inn for å beskrive dine data, og vi vil vurdere dataene i tråd med våre seleksjonskriterier.

Logg inn med Feide (anbefalt), Google eller opprett en bruker

Hva gjør NSD med dataene?

Når NSD får inn nye datasett, går vi gjennom dataene og kontrollerer dem med tanke på anonymisering. Vi sjekker også om filformatet egner seg for langtidsbevaring av dataene, slik at de kan leses og brukes i minst 10 år.

Vi sørger også for at datamaterialet blir dokumentert på en måte som sikrer at dataene blir forstått og kan gjenbrukes i fremtiden. I dette arbeidet bruker NSD kjente standarder for metadata som DDI og Dublin Core.

Når du arkiverer hos NSD kan du være trygg på at data blir delt på en lovlig og sikker måte.

NSD skal bidra til å gjøre dataene godt dokumenterte og analyseklare. De skal være enkle å finne, få tilgang til, og sammenstille med andre data – i tråd med FAIR-prinsippene.

Hvorfor bør du arkivere data?

Den viktigste grunnen til å arkivere data er å sikre at viktig informasjon ikke går tapt. Gjennom gode rutiner for vedlikehold og back-up sikrer NSD at dataene blir bevart for fremtiden.

Andre gode grunner til å arkivere er å:

  • fremme videre forskning på feltet og sikre etterprøvbarhet
  • unngå at forskere må samle inn den samme informasjonen flere ganger
  • unngå at informantene blir spurt de samme spørsmålene flere ganger
  • bidra til at forskningen får et rikere grunnlag og kan sammenstille ulike data

Noen finansiører av forskning, som Forskningsrådet, stiller også krav om at data skal arkiveres.

Sertifisert arkiv

NSDs forskningsdataarkiv er sertifisert med CoreTrustSeal, og vi er norsk tjenesteleverandør til den europeiske forskningsinfrastrukturen CESSDA.

Siden 2014 har NSD hatt avtale om arkivering av forskningsdata på vegne av Arkivverket.

folkemengde med skraverte fjes

Deling og gjenbruk av data kan spare tid og gi bedre forskning ved at man får et rikere datagrunnlag. Men hva med persondata, de må vel slettes ved prosjektslutt? Det later til å ha spredt seg en misforståelse om at personvern og deling av data står i konflikt.

Les mer om kunsten å anonymisere data for gjenbruk på Forskningsdatabloggen