Strukturendring i kunnskapssektoren

Regjeringen presenterte 4. februar beslutningen om å etablere to nye virksomheter: Et nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse, og et nytt tjenesteleveranseorgan. Oppgaver fra NSD vil bli flyttet til begge de to nye strukturene.

Sist endret: 08/12/2021

Målet med strukturendringen er å rydde opp i overlappende oppgave- og ansvarsområder i dagens organisering.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ble opprettet 1. juli. Direktoratet skal se høyere utdannings- og kompetansepolitikken i sammenheng og på tvers av fagskolene, universitetene og høyskolene. Dette skal bidra til å videreutvikle fagskolene, universitetene og høyskolene, og det kompetansepolitiske området.

Tjenesteleveranseorganet skal hete Kunnskapssektorens tjenesteleverandør – Sikt. Sikt skal bidra til at det blir enklere å realisere felles strategier og mål, gi effektiv ressursbruk, og på den måten bedre og mer sammenhengende tjenester for brukerne.

– Omorganiseringen gir et godt utgangspunkt for å styrke og videreutvikle de viktige oppgavene NSD utfører for forskningsmiljøene, sier administrerende direktør i NSD, Vigdis Kvalheim.

Størsteparten av tjenestene blir lagt til tjenesteleverandøren

Tjenestene ved NSD knyttet til arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata, datahåndtering og personvern, vil bli lagt til et Kunnskapssektorens tjenesteleverandør – Sikt.

I tillegg vil Sikt bestå av:

 • Tjenesteleveranser knyttet til IKT fra Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Uninett AS.

Sigma 2 (e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge) vil bli videreført som et datterselskap til Sikt.

Tjenesteleverandøren skal bidra til at det blir enklere å realisere felles strategier og mål, f. eks. knyttet til lagring og tilgjengeliggjøring av forskningsdata og digitalisering.

Sikt blir opprettet fra 1. januar 2022 og får hovedkontor i Trondheim, med kontorsteder i Bergen og Oslo. Organet blir et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, og blir direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.

DBH og Kanalregisteret blir del av direktoratet

Fra NSD er knyttet til DBH – Database for høgre utdanning og register over vitenskapelige publiseringskanaler lagt til det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Direktoratet ble etablert 1. juli 2021 og har hovedkontor i Bergen. De andre av dagens organisasjoner og funksjoner som utgjør HK-dir er:

 • Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Kompetanse Norge
 • Oppgaver fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Oppgaver fra Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning som ivaretar samordning på IKT-området og pådriverrollen for digitalisering i kunnskapssektoren. Samordna opptak vil bli overført fra 1.1.2022.
 • Universell, som i dag er tilknyttet NTNU og jobber med universell utforming.

Les om etableringen av direktoratet på hkdir.no >

Gir gode rammer for arbeidet videre

– Dette gir oss gode rammer for å samarbeide tettere på nasjonalt nivå for å oppfylle det grunnleggende formålet med vår virksomhet: Å gi forskning og høyere utdanning enkel tilgang til data og tjenester av høy kvalitet, og ta i bruk nye digitale muligheter for å nå dette målet, sier Kvalheim.

Omorganiseringen skjer som del av det pågående arbeidet med strukturendring i sektoren, hvor man hittil har avventet med å beslutte endringer i NSDs organisering.

Når avgjørelsen nå er klar, skjer det samme år som NSD fyller 50 år.

– Det er selvsagt litt spesielt at denne beskjeden kommer i jubileumsåret. Det viktigste er likevel ikke navnet eller organisasjonsformen, men å få et godt grunnlag for å videreføre og styrke de infrastrukturtjenestene forskningsmiljøene har bygget opp på data- og personvernsiden, gjennom satsingen på NSD disse 50 årene, sier Kvalheim.

Les mer om omorganiseringen i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet​ >>

Oppdateringer

Saken ble oppdatert 1. juli 2021 med følgende justeringer:

 • Oppdatering om at direktoratet er formelt etablert, og lenker videre til hkdir.no
 • Navnet på det nye tjenesteleveranseorganet, som blir Kunnskapssektorens tjenesteleverandør – Sikt.

Saken ble oppdatert 28. april 2021 med følgende justeringer:

 • Nytt sitat fra administrerende direktør ved NSD om at arbeidet med å etablere de nye strukturene er godt i gang.
 • Beslutningen om at organisasjonsformen til tjenesteleveranseorganet blir et forvaltningsorgan med særskilte rettigheter.
 • Kortformen til den nye direktoratet (HK-dir).
 • Informasjon om at Sigma 2 blir videreført som et datterselskap under det nye tjenesteleveranseorganet.
 • Presiseringer om hvilke oppgaver fra Unit som blir lagt til tjenesteleveranseorganet og til direktoratet.
 • Presisering om at tidspunkt for overføring av oppgaver fra NOKUT til det nye direktoratet ennå ikke er fastsatt.

Siste artikler