Strukturendring i kunnskapssektoren

Regjeringen presenterte 4. februar beslutningen om å etablere to nye virksomheter: Et nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse, og et nytt tjenesteleveranseorgan. Oppgaver fra NSD vil bli flyttet til begge de to nye strukturene.

Sist endret: 03/05/2021

Målet med strukturendringen er å rydde opp i overlappende oppgave- og ansvarsområder i dagens organisering.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) skal se høyere utdannings- og kompetansepolitikken i sammenheng og på tvers av fagskolene, universitetene og høyskolene. Dette skal bidra til å videreutvikle fagskolene, universitetene og høyskolene, og det kompetansepolitiske området.

Tjenesteleveranseorganet skal bidra til at det blir enklere å realisere felles strategier og mål, gi effektiv ressursbruk og på den måten bedre og mer sammenhengende tjenester for brukerne.

– Arbeidet med å etablere de nye strukturene er nå kommet godt i gang. Omorganiseringen gir et godt utgangspunkt for å styrke og videreutvikle de viktige oppgavene NSD utfører for forskningsmiljøene, sier administrerende direktør i NSD, Vigdis Kvalheim.

Størsteparten av tjenestene inngår i nytt tjenesteorgan

Tjenestene ved NSD knyttet til arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata, datahåndtering og personvern, vil bli lagt til et nytt tjenesteleveranseorgan for kunnskapssektoren.

I tillegg vil organet bestå av:

 • Tjenesteleveranser knyttet til IKT fra Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Uninett AS.

Sigma 2 (e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge) vil bli videreført som et datterselskap til tjenesteleveranseorganet.

Det nye tjenesteleveranseorgan skal bidra til at det blir enklere å realisere felles strategier og mål, f. eks. knyttet til lagring og tilgjengeliggjøring av forskningsdata og digitalisering.

Tjenesteleveranseorganet blir opprettet fra 1. januar 2022 og får hovedkontor i Trondheim, med kontorsteder i Bergen og Oslo. Organet blir et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, og blir direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.

DBH og Kanalregisteret vil inngå i det nye direktoratet

Fra NSD vil oppgavene knyttet til DBH – Database for høgre utdanning og register over vitenskapelige publiseringskanaler bli lagt til det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Direktoratet vil bli etablert fra 1. juli 2021 og ha hovedkontor i Bergen. De andre av dagens organisasjoner og funksjoner som vil utgjøre de nye direktoratet er:

 • Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Kompetanse Norge
 • Oppgaver fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Oppgaver fra Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning som ivaretar samordning på IKT-området og pådriverrollen for digitalisering i kunnskapssektoren. Samordna opptak vil bli overført fra 1.1.2022.
 • Universell, som i dag er tilknyttet NTNU og jobber med universell utforming.

NOKUT videreføres som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet og blir beholdt som et selvstendig tilsyns- og akkrediteringsorgan. Oppgaver som ikke er direkte tilknyttet tilsyns- og akkrediteringsoppgavene, flyttes fra NOKUT til det nye direktoratet, men det er ennå ikke avklart når dette vil skje.

Gir gode rammer for arbeidet videre

– Dette gir oss gode rammer for å samarbeide tettere på nasjonalt nivå for å oppfylle det grunnleggende formålet med vår virksomhet: Å gi forskning og høyere utdanning enkel tilgang til data og tjenester av høy kvalitet, og ta i bruk nye digitale muligheter for å nå dette målet, sier Kvalheim.

Omorganiseringen skjer som del av det pågående arbeidet med strukturendring i sektoren, hvor man hittil har avventet med å beslutte endringer i NSDs organisering.

Når avgjørelsen nå er klar, skjer det samme år som NSD fyller 50 år.

– Det er selvsagt litt spesielt at denne beskjeden kommer i jubileumsåret. Det viktigste er likevel ikke navnet eller organisasjonsformen, men å få et godt grunnlag for å videreføre og styrke de infrastrukturtjenestene forskningsmiljøene har bygget opp på data- og personvernsiden, gjennom satsingen på NSD disse 50 årene, sier Kvalheim.

Les mer om omorganiseringen i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet​ >>

Oppdateringer

Saken ble oppdatert 28. april 2021 med følgende justeringer:

 • Nytt sitat fra administrerende direktør ved NSD om at arbeidet med å etablere de nye strukturene er godt i gang.
 • Beslutningen om at organisasjonsformen til tjenesteleveranseorganet blir et forvaltningsorgan med særskilte rettigheter.
 • Kortformen til den nye direktoratet (HK-dir).
 • Informasjon om at Sigma 2 blir videreført som et datterselskap under det nye tjenesteleveranseorganet.
 • Presiseringer om hvilke oppgaver fra Unit som blir lagt til tjenesteleveranseorganet og til direktoratet.
 • Presisering om at tidspunkt for overføring av oppgaver fra NOKUT til det nye direktoratet ennå ikke er fastsatt.

Siste artikler