Strukturendring i kunnskapssektoren

Regjeringen presenterte torsdag 4. februar beslutningen om å etablere to nye virksomheter: Et nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse og et nytt tjenesteleveranseorgan. Oppgaver fra NSD vil bli flyttet til begge de to nye strukturene.

Sist endret: 09/02/2021

Målet med strukturendringen er å rydde opp i overlappende oppgave- og ansvarsområder i dagens organisering.

– Vi er forventningsfulle til de planene som regjeringen har presentert for fremtidig organisering av NSDs virksomhetsområder. Dette er et godt utgangspunkt for at de viktige oppgavene NSD utfører kan videreføres på en god måte, sier administrerende direktør i NSD, Vigdis Kvalheim.

DBH og Kanalregisteret vil inngå i det nye direktoratet

Fra NSD vil oppgavene knyttet til DBH – Database for høgre utdanning og register over vitenskapelige publiseringskanaler bli lagt til det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Direktoratet vil bli etablert fra 1. juli 2021 og ha hovedkontor i Bergen. De andre av dagens organisasjoner og funksjoner som vil utgjøre de nye direktoratet er:

  • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)
  • Kompetanse Norge
  • Oppgaver fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
  • Oppgaver fra Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)
  • Universell, som i dag er tilknyttet NTNU og jobber med universell utforming.

NOKUT videreføres som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet og blir beholdt som et selvstendig tilsyns- og akkrediteringsorgan. Oppgaver som ikke er direkte tilknyttet tilsyns- og akkrediteringsoppgavene, flyttes fra NOKUT til det nye direktoratet.

Størsteparten av tjenestene inngår i nytt tjenesteorgan

De øvrige delene av NSDs tjenestetilbud, deriblant tjenestene knyttet til arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata, datahåndtering og personvern, vil bli lagt til et nytt tjenesteleveranseorgan for kunnskapssektoren. Det nye tjenesteleveranseorganet vil i tillegg bestå av Units tjenesteleveranser relatert til IKT og Uninett.

Det nye tjenesteleveranseorgan skal bidra til at det blir enklere å realisere felles strategier og mål, f. eks. knyttet til lagring og tilgjengeliggjøring av forskningsdata og digitalisering. Målet er å ha effektiv ressursbruk og gi bedre og mer sammenhengende tjenester til brukerne.

Tjenesteleveranseorganet blir opprettet fra 1. januar 2022 og får hovedkontor i Trondheim, med kontorsteder i Bergen og Oslo. Det er ennå ikke avgjort hvilken organisasjonsform organet skal ha, dette skal det komme en rask avklaring på.

– NSD ser fram til å bidra inn i prosessen med å etablere det nye direktoratet og det nye tjenesteorganet, sier Kvalheim.

Gir gode rammer for arbeidet videre

– Dette gir oss gode rammer for å samarbeide tettere på nasjonalt nivå for å oppfylle det grunnleggende formålet med vår virksomhet: Å gi forskning og høyere utdanning enkel tilgang til data og tjenester av høy kvalitet, og ta i bruk nye digitale muligheter i dette arbeidet, sier Kvalheim.

Omorganiseringen skjer som del av det pågående arbeidet med strukturendring i sektoren, hvor man hittil har avventet med å beslutte endringer i NSDs organisering.

Når avgjørelsen nå er klar, skjer det samme år som NSD fyller 50 år.

– Det er selvsagt litt spesielt at denne beskjeden kommer i jubileumsåret. Det viktigste er likevel ikke navnet eller organisasjonsformen, men å få et godt grunnlag for å videreføre og styrke de infrastrukturtjenestene forskningsmiljøene har bygget opp på data- og personvernsiden, gjennom satsingen på NSD disse 50 årene, sier Kvalheim.

Les mer om den nye organiseringen i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet​

Siste artikler