NSD / Finn data / Kommunedatabasen

Kommunedatabasen

I Kommunedatabasen finner du statistikk om sentrale tema for norske kommuner, som demografi, økonomi, arbeidsliv, politikk, helse, kultur, samferdsel og naturressurser. Unikt for basen er det at data kan hentes ut for gjeldende kommunegrenser for et hvilket som helst år.

 • Grafikk: Kommunedatabasen inneholder 400 000 variabler fra 1769 til i dag

Emnegrupper

 • Naturressurser og miljø (1865-2017). Omfatter data om areal, avfall og avløp
 • Befolkning (1769-2019). Omfatter alle folketellinger og demografiske data som fødte, døde, flytting, ekteskap, skilsmisser, fødested.
 • Arbeidsliv (1835-2017). Yrkes- og næringsstatistikk, arbeidstakerstatistikk, ansatte i stat og kommune, arbeidsledige.
 • Næringsvirksomhet (1875-2012). Statistikk om industri, varehandel og byggeareal, og bedrifts-, jordbruks- og håndverkstellinger.
 • Valg og folkeavstemninger (1829-2017). Valgmannsvalg, valg til Storting, fylkesting og kommunestyre. Stemmerettstellinger og folkeavstemninger.
 • Offentlige finanser (1945-2016). Statistikk over skatt, inntekt, formue og arbeidsgiveravgift. Inneholder en omfattende oversikt over kommuneregnskap.
 • Utdanning (1950-2017). Statistikk som gjelder barnehager, grunnskoler, videregående skoler, høyere utdanning og voksenopplæring. Ineholder også data om utdanningsnivå.
 • Helse og sosiale forhold (1867-2017). Helsedata, personell, tiltak og institusjoner. Inneholder også Kommunal monitor og noe kriminalstatistikk.
 • Bygg og boliger (1865-2017). Boligstatistikk og byggearealstatistikk.
 • Samferdsel (1977-2008). Veitrafikkulykker og motorkjøretøy.
 • Fritid, kultur, språk, religion (1845-2016). LO-medlemmer, kino, målvedtak, kirkestatistikk, trossamfunn og etniske grupper.
 • Kommunetypologier og annet (1918-2018). Kommunetypologier, regionale inndelinger, tipping, TV-aksjoner, personminutter, åpningstider, kommuneundersøkelser osv.

Detaljert oversikt over emnegrupper

Tilgang

Studenter og ansatte ved universitet, høyskoler og fra instituttsektoren kan få direkte tilgang til databasen etter søknad. Fyll ut skjema eller kontakt oss på kdb@nsd.no for mer informasjon.

Dataleverandører

Oppbyggingen av Kommunedatabasen startet allerede på 1960-tallet. Mesteparten av datatilfanget er tilrettelagt og levert av andre dataleverandører, først og fremst Statistisk sentralbyrå (SSB).