NSD / Finn data / Sentraladministrasjonsundersøkelsene

Sentraladministrasjonsundersøkelsene

Dette er en serie studier gjennomført med 10 års mellomrom siden 1976. Spørreskjema har blitt sendt ut til saksbehandlere og sjefer i departement og direktorat og annen sentraladministrasjon. Tema har vært trekk ved arbeidsformer, personell og beslutningsprosesser.

Datamaterialet gir et unikt innblikk i utviklingstrekk mht. forvaltningens arbeidsformer, personalsammensetning og verdiorientering over en 40-års periode.

Datasett

Departementsundersøkelsene

Direktoratsundersøkelsene

Om undersøkelsen

Undersøkelsene startet med Maktutredningens departementsstudie i 1976 med professor Johan P. Olsen som prosjektleder. I 1986, ti år etter, ble det i regi av Forskningsrådets innsatsområde ’ledelse, organisasjon og styringssystem’ (LOS), gjennomført en nært beslektet undersøkelse, denne gangen omfattet studien både departements- og direktoratsansatte.

I 1996 og 2006 ble den tredje og fjerde tilsvarende undersøkelse gjennomført, den gang i regi av ARENA, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

I 2016 ble en femte undersøkelse gjennomført. Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut til saksbehandlere og sjefer med minst ett års tjenestetid i departement og direktorat og annen sentraladministrasjon om trekk ved arbeidsformer, personell og beslutningsprosesser. Denne undersøkelsen ble gjennomført og finansiert av Universitetet i Oslo i samarbeid med Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen. Prosjektledere var professor Per Lægreid, Universitet i Bergen og Rokkansenteret, professorene Tom Christensen og Morten Egeberg, Universitetet i Oslo, og professor Jarle Trondal, Universitetet i Agder. Alle forskerne har stått sentralt som prosjektmedarbeidere og prosjektledere i de tidligere sentraladministrasjonsundersøkelsene.

Den tekniske utførelsen ble håndtert av NSD som også ivaretar personvernhensyn i datainnsamlingen.

Tilgang til data

Data er tilgjengelig for forskningsformål ved bestilling.

hånd som peker på skjerm

Tilgangen på komparative data om norsk forvaltning og statsapparat er unik i internasjonal sammenheng, og gir forskningen et rikt analysegrunnlag.

Les Per Lægreids introduksjon til forvaltningsdata