NSD - 50 år med data til forskning

Gjennom fem tiår har NSD jobbet for å gjøre det enklere for forskere å få tilgang til relevante data.

NSDs hovedoppgaver

  • Samle inn, dokumentere, arkivere og formidle data til forskning
  • Samarbeide nasjonalt og internasjonalt om å tilgjengeliggjøre store, komplekse datasamlinger
  • Gi råd og veiledning til forskere om datahåndtering og personvernspørsmål
  • Bygge ned økonomiske, juridiske og tekniske barrierer for tilgang til data
Illustrasjon av forskningsdata

Det startet med Stein Rokkan

Stein Rokkan tok initiativet til opprettelsen av NSD i 1971. Allerede på 50-tallet var han etablert som en ledende forsker innen politisk sosiologi. Han var opptatt av samfunnsvitenskapens tilgang til data, og mente at data ville bli en nøkkel til å bygge ut samfunnsvitenskapene.

Formålet med opprettelsen av NSD i 1971 var å bidra til deling og gjenbruk av data

Gode og relevante data var vanskelig å fremskaffe, de var kostbare, arbeidskrevende å tilrettelegge og kompliserte å analysere. Men samme data kunne brukes for mange problemstillinger. Rokkans poeng var derfor at det var viktig å tilrettelegge for deling og gjenbruk av data. Det som fortsatt er et overordnet mål var klart formulert allerede for 65 år siden.

Et av de største samfunnsvitenskapelige dataarkivene

Etter å ha bidratt i etableringen av flere utenlandske dataarkiv kom turen til Norge. Stein Rokkan fikk med seg Bjørn Henrichsen for å bygge opp det som etter hvert ble et av de største samfunnsvitenskapelige arkivene i verden.

Gjennom 50 år har NSDs hovedstrategi ligget fast: gjøre det enklere for forskningen å få tilgang til relevante data.

European Political Data (EPD)

I perioden 1971-1989 ble nyhetsbrevet "European Political Data" produsert av ECPR og NSD, med Stein Rokkan som redaktør. Formålet var å utveksle informasjon om eksisterende og planlagte datasamlinger, og om teknisk utvikling.

Her finner du første nummer av EPD

Internasjonalt fokus

NSD har vært toneangivende internasjonalt i dataarkiv-sammenheng, og deltatt i en rekke EU-prosjekter. Spesielt viktig har det vært med prosjekter for å bygge opp tilfanget av forskningsdata, så som Eurobarometer, International Social Survey Programme (ISSP), European Social Survey (ESS), European Election Database og mange fler.

Også i teknologiutvikling har NSD vært sentral, spesielt har NESSTAR-programvaren spilt en stor rolle for dataarkivene. Det var derfor ingen tilfeldighet at CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) ble lokalisert i Bergen da organisasjonen ble etablert som en ERIC i 2013.