Organisering

NSD er organisert som et statlig eid aksjeselskap under Kunnskapsdepartementet (KD). Formålet med eierskapet er å ha en offentlig aktør som arkiverer, tilrettelegger og formidler data til blant annet forskningsmiljøer.

Organisasjonsformen som aksjeselskap gir NSD frihet til å drive utviklingsarbeid innenfor oppdraget vårt, og skire at alt overskudd blir ført direkte tilbake til drift og utvikling av tjenestene.

NSDs ledelse

Administrerende direktør for NSD er Vigdis Namtvedt Kvalheim.

NSD er organisert i fire avdelinger, som ledes av en avdelingsdirektør. Disse inngår i direktørgruppen, sammen med administrerende direktør:

 • Avdeling for forskningsdata og personverntjenester: Ingvild Eide Graff
 • Avdeling for HR og organisasjon: Henrik Tøndel (stedfortreder for direktør)
 • Avdeling for IT og utvikling: Bente Nedrebø
 • Avdeling for statistikk og datatjenester: Knut Kalgraff Skjåk

To av avdelingene er videre delt inn i seksjoner, hvor seksjonslederne inngår i NSDs utvidede ledergruppe.

Avdeling for forskningsdata og personverntjenester har to seksjoner:

 • Seksjon for forskningsdata, ledet av Katrine Utaaker Segadal
 • Seksjon for personverntjenester, ledet av Marianne Høgetveit Myhren

Avdeling for statistikk og datatjenester har to seksjoner:

 • Seksjon for intervju- og datatjenester, ledet av Bodil Agasøster
 • Seksjon for statistikk om høgre utdanning og forskning, ledet av Kristin Gåsemyr.
NSDs organisasjon

NSDs styre

Styret er NSDs øverste organ, og består av fem aksjonærvalgte medlemmer oppnevnt av NSDs generalforsamling og to ansattvalgte medlemmer. Det holdes styremøte fire ganger per år.

Styret skal gi strategisk retning for organisasjonen og har det overordnete ansvar for driften av selskapet. Styret tilsetter administrerende direktør, som har ansvar for daglig drift på vegne av styret.

Styrets sammensetning

Eier oppnevner medlemmer til styret for en periode på to år i en generalforsamling. Oppnevning av medlemmer, drift og styrets oppgaver er regulert av aksjeloven med tilhørende forskrifter. NSDs styret består av fem eksterne medlemmer oppnevnt av eier og to ansattmedlemmer valgt av NSDs ansatte.

For inneværende periode (2019–2021) er det oppnevnt fem personer fra eier som faste medlemmer. I tillegg er det oppnevnt varamedlemmer. Ansatte ved NSD velger i tillegg to faste medlemmer og varamedlemmer, også for en periode på to år. De sittende ansattmedlemmene er valgt for perioden 01.07.19–30.06.21.

NSDs styre møtes fire ganger i året. Styreleder er Petter Aasen, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Styrets medlemmer er:

 • Petter Aasen (styreleder), USN (aksjonærvalgt)
 • Elin Haugsgjerd Allern, UiO, (aksjonærvalgt)
 • Torstein Bye, SSB (aksjonærvalgt)
 • Kjell Gunnar Salvanes, NHH (aksjonærvalgt)
 • Eva Stensland, UiT - Norges arktiske universitetet (aksjonærvalgt)
 • Vidar Wangen Rolland NSD, (ansattvalgt)
 • Cecilie Hopland Jentoft, NSD, (ansattvalgt)

NSDs administrerende direktør representerer NSDs administrasjon overfor styret. HR- og organisasjonsdirektør Henrik Tøndel er styrets sekretær.

Varamedlemmer

 • Torill Aalberg, NTNU, (aksjonærvalgt)
 • Ove Andersen (1. varamedlem, ansatte)
 • Henriette Munthe-Kaas (2. varamedlem, ansatte)

NSDs generalforsamling

Kunnskapsdepartementet (KD) er NSDs eier. Statsråden i KD utgjør generalforsamlingen til NSD. Det er møte i generalforsamlingen en gang per år. Fra NSD stiller normalt administrerende direktør og styreleder.
Se protokoll fra siste møte i NSDs generalforsamling (22.07.2020).