NSD / Om nsd norsk senter for forskningsdata / Samarbeid og medlemskap

Samarbeid og medlemskap

NSD samarbeider med og er medlem i en rekke nasjonale og internasjonale nettverk og organisasjoner for å forbedre og bygge infrastruktur og ressurser for forskning.

CESSDA (Consortium of European Social Sciences Data Archives)

CESSDA er en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC) som koordinerer innsatsen og tjenestene til samfunnsvitenskapelige dataarkiv over hele Europa. Målet er å fremme et integrert tjenestilbud, tilby forskningen et rikere datagrunnlag og gi støtte til nasjonal og internasjonal forskning og samarbeid.

NSD er norsk tjenesteleverandør i CESSDA.

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure)

CLARIN er en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC) som skal gjøre digitale språkressurser tilgjengelig for forskning og undervisning, særlig innen humaniora og samfunnsvitenskap.

NSD har status som et CLARIN Knowledge Centre, som innebærer at vi skal stille vår ekspertise på datahåndtering og personvern til rådighet for forskere i det europeiske nettverket.

DDI Alliance

Data Documentation Initiative (DDI) er en internasjonal standard for å beskrive metadata. Standarden brukes til å dokumentere dataene, og gjøre dem maskinlesbare og gjenbrukbare.

NSD bruker denne standarden for dokumentasjon og tilrettelegging av data fra spørre- og intervjuundersøkelser, samt andre observasjonsmetoder som er i bruk i samfunnsvitenskapen, atferdsstudier, økonomi og helsefag.

ESS (European Social Survey)

European Social Survey (ESS) er en stor, europeisk intervjuundersøkelse som annethvert år kartlegger europeeres holdninger og verdier. Siden 2002 har ESS samlet inn sammenlignbare data fra over 30 europeiske land. ESS har status som en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC).

NSD er dataarkiv for ESS, og er gjennom medlemskap i ESS Core Scientific Team ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsene sammen med seks andre surveyfaglige miljøer i Europa. NSD er også ansvarlig for kuratering, formidling og arkivering av dataene, og for nettsiden til ESS.

ICPSR (Inter-university Conortium for Political and Social Research)

ICPSR er et dataarkiv og et internasjonalt konsortium bestående av mer enn 780 akademiske institusjoner og forskingsorganisasjoner. ICPSR tilbyr lederkurs og opplæring i håndtering, kuratering av data og metoder for analyse tilpasset samfunnsvitenskapelig forskning.

IFDO (International Federation of Data Organisations for the Social Sciences)

NSD er medlem av IFDO, som arbeider for å støtte og legge til rette for forskning gjennom samarbeid på tvers av land, regioner og kontintent.

ISSP (International Social Survey Programme)

International Social Survey Programme (ISSP) gjennomfører undersøkelser i opptil 45 land og gir forskere mulighet til å studere Norge i eit globalt perspektiv med data tilbake til 1980-tallet og fram til i dag.

NSD ble medlem i 1989 og står for gjennomføring av undersøkelsene i Norge.

RDA - Research Data Alliance

RDA (Research Data Alliance) er et åpent, internasjonalt nettverk for deling av forskningsdata og åpen forskning på tvers av teknologi, disiplin og land. I 2019 fikk Norge innvilget søknad om å være node i nettverket.

Den norske noden består av et konsortium med NTNU, UiB, UiO, UiT, Unit, Uninett/Sigma 2 og NSD. Nodene skal bidra til å spre kunnskap om datahåndtering og deling av data i sine respektive land.