Strategi 2021–2024

NSDs strategi skal tydeliggjøre NSDs samfunnsoppdrag, ansvar og rolle, hvilke tjenester NSD skal levere til forskningsmiljøene, og hvilke fortrinn de har. Strategien ble vedtatt av NSDs styre 18. desember 2020.

Last ned NSDs strategi for 2021–2024 som pdf >>

Innledning

Det skjer betydelige endringer i forskningssektoren, både nasjonalt og internasjonalt, og endringstakten er høy. Mulighetene for forskning på tvers av forskningsmiljøer, disipliner og landegrenser øker gjennom digitalisering, nye vitenskapelige metoder- og analyseverktøy og bedre tilgang til ulike typer data, som stordata.

Forskningspolitiske myndigheter har de senere år vedtatt strategier hvor tilgang og deling av data i digitale forskningsinfrastrukturer er viktige målsetninger. Grunnverdien til NSD er at forskningsdata er et kollektivt gode som skal deles. NSD har et nasjonalt ansvar for arkivering, tilgjengeliggjøring og langtidslagring av data fra samfunnsvitenskap, humaniora, miljø- og utviklingsforskning, samt deler av medisinsk og helsefaglig forskning. NSD spiller også en viktig rolle som nasjonalt kompetansemiljø for personvern- og datahåndteringstjenester.

De siste årene har det blitt etablert mange nye initiativ og tjenester for arkivering og deling av data. For forskningen er det positivt med valgfrihet, selv om det kan være krevende å navigere i landskapet. For NSD gir dette både muligheter og utfordringer. NSD er en pådriver for åpen forskning som bidrar til verdiskaping gjennom deling og gjenbruk av data. Vi ønsker arbeidsdeling, vil høste og dele erfaringer, og inngå samarbeid og partnerskap med andre aktører.

NSDs strategi skal tydeliggjøre NSDs samfunnsoppdrag, ansvar og rolle, hvilke tjenester NSD skal levere til forskningsmiljøene, og hvilke fortrinn de har. Strategien skal løfte frem temaer og innsatsområder som skal gis prioritet fremover.

Samfunnsoppdrag

NSDs samfunnsoppdrag er å arkivere, tilrettelegge og formidle data om mennesker og samfunn til forskning og analyse. Målet er å levere rike dataressurser og gode støttetjenester innen personvern, datahåndtering og arkivering til studenter, forskere og virksomheter innenfor høyere utdanning og forskning.

Visjon

NSD gir data merverdi

NSD har en tydelig og veldefinert plass i det norske landskapet for forskningsinfrastrukturer. Vi samarbeider med omgivelsene om å levere datatjenester av høy kvalitet og realisere målene om åpen forskning. 

NSD er en medvirkende, kunnskapsrik og nyskapende organisasjon som bidrar til fremragende forskning. Brukerbehovene står i sentrum for alt vi gjør. Vi kombinerer fag og teknologi for å skape innovative tjenester som forenkler forskerhverdagen og fremmer datadrevet forskning.

Verdigrunnlag

NSDs verdier er å være medvirkende, kunnskapsrik og nyskapende. Verdiene ligger til grunn for arbeidet med å nå våre mål.

Data om mennesker og samfunn 

NSDs samlinger inneholder godt dokumenterte og analyseklare data. Data i våre arkiver beskriver mennesker og samfunn på ulike nivåer. Vi har kvantitative og kvalitative data om individer, geografiske enheter, institusjoner, organisasjoner, forvaltning og det politiske system.

Forskningen er mer og mer tverrfaglig, og data i NSDs arkiver skal kunne brukes av studenter og forskere fra alle fagfelt som trenger dataene til å belyse sine problemstillinger. NSD vil jobbe aktivt for å berike datasamlingene våre. Vi skal være nysgjerrige og åpne for nye trender og forskningstema, og for å ta i bruk digitale muligheter, metoder og prosesser innenfor innsamling, forvaltning, analyse og gjenbruk av data.

Hovedmål for strategiperioden

Nasjonalt knutepunkt for gjenbrukbare forskningsdata om mennesker og samfunn

 • Forskningsinstitusjoner, forskere og studenter velger NSD som dataforvalter og formidler når de skal arkivere, dele og gjenbruke data om mennesker og samfunn.
 • NSD utmerker seg ved å gjøre dataene godt dokumenterte og analyseklare. De er enkle å finne, få tilgang til, og sammenstille med andre data – i tråd med FAIR-prinsippene.
 • NSD er i kunnskapsfronten på datakuratering og digitaliserte løsninger, og samarbeider med forskningsmiljøene og relevante dataprodusenter for å realisere en optimal arbeidsdeling og fremme datadrevet forskning.

Nasjonalt kompetansemiljø for personvern- og datahåndteringstjenester

 • Forskningsmiljøene benytter NSD som samarbeidspartner og leverandør av rådgivningstjenester og digitale løsninger for å ivareta personvern og sikker datahåndtering innen alle fagfelt.
 • NSD er i kunnskapsfronten på regelverket om personvern og hvilke konsekvenser det får for datadrevet forskning. Som nasjonalt kompetansemiljø for personvern i forskning, bruker NSD sin spisskompetanse til å fremme forskningens mulighetsrom innenfor rammene av regelverket.
 • NSDs personvern- og datahåndteringstjenester bidrar til at data kan arkiveres og gjenbrukes ved at de har lovlig grunnlag og er godt dokumenterte.

Virkemidler

Nasjonalt knutepunkt for gjenbrukbare forskningsdata om mennesker og samfunn

Forskere og studenter som trenger data om mennesker og samfunn oppsøker NSD for å få tak i analyseklare data. Samtidig ønsker de å arkivere sine data hos NSD, fordi de vet at hos oss får data merverdi.

For å nå målene skal NSD:

 • Iverksette strategier for aktiv datafangst og utvikling av datasamlingene.
 • Ha god dialog med forskere, forskningsinstitusjoner og Arkivverket om vurderinger av hvilke data som er av høy gjenbruksverdi og som bør bevares i et langtidsperspektiv.
 • Etablere nasjonalt og internasjonalt samarbeid og partnerskap med forskere, forskningsprosjekter, forskningsinstitusjoner, forskningsinfrastrukturer og offentlige institusjoner for å sikre datafangst.
 • Etablere tydelige og transparente kriterier for utvelgelse til og utvikling av våre datasamlinger.
 • Etablere tydelige og transparente kvalitetskriterier for valg av kurateringsnivå.
 • Utvikle og kontinuerlig forbedre digitale verktøy og tilgangsløsninger som gjør det lettere å arkivere og gjenbruke data.

Nasjonalt kompetansemiljø for personvern og datahåndtering

NSDs personvern- og datahåndteringstjenester skal støtte forskere, studenter og institusjoner i arbeidet med å få lovlig tilgang til relevante forskningsdata, behandle data på en sikker og lovlig måte, og legge til rette for at data kan deles, arkiveres og gjenbrukes.

For å nå målene skal NSD:

 • Kontinuerlig oppdatere NSDs kompetanse på forskningens mulighetsrom, spesielt hvilke konsekvenser regelverket og praktiseringen av dette har for forskningens tilgang til og bruk av persondata.
 • Tilby rådgivningstjenester og innovative digitale verktøy som bistår studenter, forskere, administrasjon og ledelse ved institusjonene med å etterleve regelverk, krav og føringer.
 • Samarbeide med forskningsmiljøene og andre aktører nasjonalt og internasjonalt, for å fremme forskning av høy kvalitet, og sikre relevante rådgivningstjenester og digitale verktøy.

Prioriterte innsatsområder

Internasjonalt samarbeid

Det er en viktig oppgave for NSD å bidra til internasjonalisering av norsk forskning. Internasjonalt samarbeid er avgjørende for at NSD skal kunne yte best mulig tjenester.

NSD skal: 

 • Delta i strategisk og operativt samarbeid om etablering og videreutvikling av internasjonale forskningsinfrastrukturer, både på institusjonelt nivå og i infrastrukturprosjekter innen vårt ansvarsområde, f.eks. gjennom CESSDA ERIC, ESS ERIC og European Open Science Cloud (EOSC).
 • Delta i utviklingen av internasjonale standarder, metodeutvikling, og løsninger knyttet til gjenbruk av data, og som støtter FAIR-prinsippene.
 • Dele kompetanse med internasjonale søsterarkiv om datainnsamling, kuratering, arkivering, formidling, personvern, og datahåndtering.
 • Bidra til at Norge deltar i internasjonal datainnsamling og sørge for at norske forskere får tilgang til internasjonale data. 

Kommunikasjon og formidling 

For å ha god dialog med våre brukere og sikre at NSDs tjenester og datatilbud er godt kjent og blir brukt på en effektiv måte, skal vi: 

1. Være til stede på relevante arenaer for å: 

 • Dele kunnskap om NSDs data og støttetjenester
 • Øke brukermedvirkning og lære mer om forskningsmiljøenes behov.
 • Fange opp nye initiativer innen f.eks. datatyper, forskningsprosesser og metodeutvikling.

2. Promotere og synliggjøre:

 • NSDs datatilbud og datasamlinger for forsknings- og utdanningsinstitusjoner, forskere og studenter
 • NSDs støttetjenester for personvern og datahåndtering i forskning
 • Viktige nasjonale og internasjonale data som kan bidra til internasjonalisering av norsk forskning. 
 • Resultater fra internasjonalt samarbeid som NSD deltar i.

3. Utvide tilbudet av opplæringstjenester for forskere, studenter og forskningsinstitusjoner ved å satse på:

 • Kursing og opplæring innenfor alle NSDs kompetanseområder og tjenester.
 • Videreutvikling av tilbudet og utforsking av nye læringsplattformer i dialog med brukerne.
 • Målrettede tiltak ovenfor studenter og forskere som viser mulighetene og verdien av å gjenbruke og arkivere data.

Organisering

NSD er en kunnskapsorganisasjon der de ansattes erfaring, innsikt og evne til å løse brukerens behov er det sentrale. Som ledd i arbeidet med å implementere strategien vil NSD:

 • Utforske nye organisasjonsmodeller som bidrar til større verdiskaping, gjør oss godt rustet for å tilpasse oss endringer i omgivelsene, og gir effektiv kunnskapsdeling på tvers av organisasjonen. 
 • Utforske nye forretningsmodeller og søke finansiering som er bærekraftig og langsiktig, i samarbeid med forskningspolitiske organer og NSDs brukere.
 • Tilstrebe en kultur som bidrar til trivsel, motivasjon og nysgjerrighet, hvor NSDs ansatte både får og tar ansvar for å prioritere aktiviteter som støtter opp under målene vi setter oss.
 • Satse på NSDs ansatte og prioritere kompetanseutvikling for å øke NSD evne til å levere på sektorpolitiske mål med virksomheten. 
 • Balansere behovet for drift, videreutvikling og nyskaping av tjenestetilbudet.
 • Prioritere teknologisk utvikling med løsninger som er samordnet, bærekraftige og relevante for NSDs strategiske hovedmål.
 • Peke ut bærekraftmål hvor NSD best kan bidra og involvere hele organisasjonen i dette arbeidet.