Avtaler

Nedenfor vises en oversikt over institusjonene som har avtale med NSD. Forskere og studenter ved disse institusjonene skal melde sine forskningsprosjekter til NSD hvis prosjektet behandler personopplysninger.

 • Ansgar Høyskole
 • Apokus AS – Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Betanien Sykehus AS
 • Blå Kors Borgestadklinikken
 • Blå Kors Lade Behandlingssenter
 • Chr. Michelsens Institute
 • CICERO Senter for klimaforskning
 • CONEXUS AS
 • Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning
 • Dronning Mauds Minne – Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • European Social Survey ERIC
 • FAFO Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning AS
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Flymedisinsk institutt
 • Forsvarets Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
 • Havforskningsinstituttet
 • Helse Fonna HF
 • Helse Stavanger HF
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde – Vitenskapelig Høgskole i Logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for ledelse og teologi
 • Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens Stiftelse
 • Husbanken
 • ideas2evidence
 • Institutt for fredsforskning
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
 • Kompetansesenteret Tannhelse Midt
 • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter
 • Kristiansund Kommune
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Laerdal Medical AS
 • Learn Lab
 • LEFO – Legeforskningsinstituttet
 • LFSS Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Martina Hansens Hospital AS
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
 • Møreforsking AS
 • Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering - Rehabiliteringssenteret AiR
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
 • NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi
 • NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
 • NILU – Norsk institutt for luftforskning
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS
 • NLA Høgskolen AS
 • Nofima AS
 • NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Nord Universitet
 • Nordlandsforskning AS
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – NMBU
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
 • Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Norsk institutt for vannforskning
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 • NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning
 • NTNU Samfunnsforskning AS
 • Opptreningssenteret i Finnmark AS
 • Oslo Economics
 • Oslo Kommune
 • Oslo Nye Høyskole AS
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Politihøgskolen
 • Proba samfunnsanalyse
 • Rambøll Management Consulting AS
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, øst og sør
 • Rogaland A-senter as
 • RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
 • Samfunns- og næringslivsforskning AS
 • Sàmi Allaskuvla
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Simula Research Laboratory
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • St. Olavs Hospital
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statped
 • Steinerhøyskolen
 • Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter
 • Stiftelsen CatoSenteret
 • Stiftelsen Frambu
 • Stiftelsen Helseutvalget
 • Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord
 • Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk
 • Stiftelsen SINTEF
 • Stiftelsen SOR
 • Stiftelsen Verdighetsenteret
 • Stiftinga Vestlandsforsking
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland
 • Telemarksforsking
 • Transportøkonomisk institutt
 • Troms og Finnmark fylkeskommune, Tannhelse
 • Tyrilistiftelsen
 • UiT Norges Arktiske Universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Stavanger
 • Valnesfjord Helsesportssenter
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • VID vitenskapelige høgskole
 • VIGØR Rehabiliteringssykehus AS
 • Viken senter