NSD / Personverntjenester / Fylle ut meldeskjema for personopplysninger / Felles vurdering av bachelorprosjekter

Felles vurdering av bachelorprosjekter

For studentprosjekter med lik tematikk, kort varighet og lav personvernulempe kan NSD gjøre en felles vurdering. Felles innmelding gjelder hovedsakelig for årsstudium og bachelorprosjekter.

Felles vurdering innebærer at flere studentprosjekt meldes inn i samme meldeskjema og vurderes samlet.

Forutsetninger for felles innmelding

Emne- eller fagansvarlig/koordinator må påta seg ansvaret som prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig må opprette og fylle ut meldeskjemaet, og sørge for at studentprosjektene oppfyller gitte kriterier.

Kriterier for at studentprosjekter kan inngå i en felles innmelding:

 • Prosjektene må ha en felles bred tematikk. Hvilke tema studentene skal berøre må grovt skisseres som vedlegg i meldeskjemaet. Eksempel på tema kan være “Journalisters eller barnehageansattes yrkesutøvelse”
 • Prosjektene skal ikke behandle særlige kategorier av personopplysninger. Unntak kan gjøres dersom opplysningene allerede er allment kjent, f.eks. intervjuer med kommunepolitikere.
 • Prosjektene benytter metoder som personlig intervju, gruppeintervju eller spørreskjema. Observasjon kan inkluderes, men da uten bruk av video- eller lydopptak.
 • Det må gis skriftlig informasjon og innhentes samtykke fra alle det samles inn personopplysninger om.
 • Alle deltakerne/informantene må være over 18 år og selv kunne samtykke til deltakelse.
 • Alle rådata må anonymiseres (transkripsjoner, lydopptak etc.) innen en felles dato for prosjektslutt.
 • Publisering av personopplysninger i ferdige oppgaver/publikasjoner kan kun skje dersom det gis eksplisitt samtykke fra den enkelte deltager

Eventuelle studentprosjekter som ikke oppfyller kriteriene skissert må meldes inn separat.

Oppgavene til prosjektansvarlig

Emne- eller fagansvarlig må påta seg ansvaret som prosjektansvarlig og får følgende oppgaver:

 • Fylle ut meldeskjema og være kontaktperson for NSD.
 • Utarbeide et informasjonsskriv basert på NSDs mal, som studentene skal bruke som utgangspunkt. Alle deler som er felles skal være ferdig utfylt, og det skal være tydelig hva studentene skal legge til. 
 • Utarbeide klare retningslinjer for studentene når det gjelder tematikk for intervju og øvrig datainnsamling.
 • Sørge for at alle studentene følger opplegget slik det fremgår av meldeskjema. 
 • Sørge for at alle studentene utformer intervjuguide/spørreskjema, og kontrollere at ingen av prosjektene planlegger å registrere særlige kategorier av personopplysninger eller tredjepersonsopplysninger.
 • Utarbeide en rutine for at studentene rapporterer skriftlig når rådata er anonymisert.
 • Besvare henvendelsen fra NSD ved oppgitt prosjektslutt om at datamaterialet er anonymisert. 

Opprett felles meldeskjema

Felles innmelding gjøres ved å opprette meldeskjema på vanlig måte. Du indikerer felles innmelding ved å krysse av for dette under prosjektinformasjon.

Gå her for å starte innmelding