Fengsel og kriminalomsorg

All forskning på innsatte og ansatte i norske fengsel må godkjennes av kriminalomsorgen. Her kan du lese mer om hvilke kriterier du må oppfylle for å gjennomføre denne typen forskning.

Godkjenning fra Kriminalomsorgen

Forskning tilknyttet kriminalomsorgen må godkjennes av kriminalomsorgen. I utgangspunktet skal godkjenningen foreligge før vi i NSD kan ferdigstille vår vurdering.

Kriminalomsorgen må søkes dersom:

1 Dersom personer i varetektsfengsling skal delta i prosjektet. Merk at har kan det også være nødvendig å innhente godkjenning fra Politidirektoratet (POD)

2. Dersom innsatte (personer ilagt fengsel eller forvaring som straffereaksjon) skal delta i prosjektet. Merk at det regionale Kriminalomsorg kontoret ofte ber om at godkjenning fra det i tillegg hentes godkjenning fra det aktuelle fengslet.

Tidligere domfelte formelt ikke har tilknytning til Kriminalomsorgen når soningstiden er over. Det trengs dermed ikke søkes til Kriminalomsorgen dersom deltaker er tidligere innsatt/straffedømt (med mindre vedkommende har prøveløslatelse).

3. Dersom personer som gjennomfører straff utenfor fengsel skal delta og rekruttering skjer via Kriminalomsorgen/Friomsorgen, enten direkte eller indirekte via tilknyttede personer/organisasjoner.

Om rekrutteringen skjer uten tilknytning til Kriminalomsorgen vil det variere hvorvidt det må søkes.

5. Dersom familie/pårørende til personer som faller innenfor nr. 1, 2 eller 3 skal delta i prosjektet og rekruttering skjer via Kriminalomsorgen.

6. Dersom ansatte i Kriminalomsorgen skal delta i prosjektet.

7. Dersom forsker ønsker tilgang til dokumenter eller registre i Kriminalomsorgen, må søknaden sendes til aktuelle regioner.

Ansattes taushetsplikt

Ansatte i fengsel/kriminalomsorg etc. vil være underlagt taushetsplikt, og kan dermed ikke gi opplysninger om enkeltpersoner eller annet taushetsbelagt til prosjektet uten at taushetsplikten oppheves ved samtykke eller dispensasjon.

Frivillig samtykke og rekruttering

Det stilles skjerpede krav for å sikre frivillighetsaspektet rundt innsattes deltakelse i forskning. Det kan være nyttig å lese Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) sine forskningsetiske retningslinjer om forskning på innsatte.

Opplysninger om straffeforhold og andre særlige kategorier

I alle prosjekter der de registrerte er nåværende/tidligere straffedømte må det markeres for ‘Straffedommer eller lovovertredelser’. I mange tilfeller vil det også være relevant å huke av for helseforhold.

Forskning på egen arbeidsplass

Dersom du arbeider ved samme fengsel/institusjon som du ønsker å rekruttere informanter fra, eller forsker ved på andre måter, er det flere forhold du bør være bevisst.

Les mer om å forske på egen arbeidsplass