Forske på egen arbeidsplass

Jobber du samme sted som du ønsker å rekruttere informanter fra? I så fall er det flere forhold du bør være bevisst på, og her kan du lære mer om disse.

Å forske på egen arbeidsplass reiser flere etiske utfordringer. Vi vil her gå gjennom noen forhold du bør være bevisst på:

Frivillighet

Det kan oppleves som vanskelig å si nei til å delta i forskningsprosjektet dersom man som potensiell deltaker har et profesjonelt forhold til forsker. Spesielt om det er et ujevnt maktforhold i relasjonen. For eksempel i relasjonen mellom elev/lærer, pasient/behandler, ansatt/leder eller mellom kollegaer.

Rekrutteringen må gjennomføres på en måte som sikrer at den forespurte opplever det som frivillig.
Dette kan løses på ulike måter, for eksempel ved å la ledelsen/kollegaer ta kontakt på dine vegne eller stille en åpen forespørsel som de som vil kan svare på. Alternativt kan du hente informanter fra institusjoner/avdelinger du ikke har noen tilknytning til via jobben.

I informasjonsskrivet må det fremgå at det ikke vil få innvirkning på relasjonen/forholdet til deg som forsker eller stedet det forskers på dersom de ikke vil delta i studien eller senere velger å trekke seg.

Alternativt kan du hente informanter fra institusjoner/avdelinger du ikke har noen tilknytning til via jobben.

Dobbeltrolle

Du som skille mellom rollen som ansatt og rollen som forsker, og det må være tydelig for deltagerne når du er i hvilken rolle og når du samler data.

Tilgang til opplysninger

Som ansatt er du underlagt taushetsplikt. Opplysninger du har tilgang til i kraft av din stilling, kan ikke uten videre overføres til prosjektet.

Selv om du har tilgang til journal/saksmapper/notater/referat/vedtak som ansatt, kan du ikke hente ut opplysninger herfra til forskningsprosjektet. Unntaket er om det foreligger en dispensasjon fra taushetsplikten.

Taushetsplikt som forsker

Du har også taushetsplikt som forsker. Opplysninger som kommer frem i forbindelse med forskningen kan ikke uten videre overføres til journal/saksmappen/behandling /arbeidsforholdet generelt.