(16:3:9:8) Departementsområdet R AVD SANDEFJORD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (16:3:9:8) Departementsområdet R AVD SANDEFJORD i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 2 2.0 2 2.0
Kvinner
Totalt 2 2.0 2 2.0
(16:3:9:8) Departementsområdet R AVD SANDEFJORD sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16:3:9:8) Departementsområdet R AVD SANDEFJORD per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
7 VESTFOLD 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16:3:9:8) Departementsområdet R AVD SANDEFJORD per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (16:3:9:8) Departementsområdet R AVD SANDEFJORD, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
SKATTEOPPLYSNINGEN 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (16:3:9:8) Departementsområdet R AVD SANDEFJORD, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
7 VESTFOLD SKATTEOPPLYSNINGEN 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (16:3:9:8) Departementsområdet R AVD SANDEFJORD, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
VESTFOLD 706 SANDEFJORD SKATTEOPPLYSNINGEN 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16:3:9:8) Departementsområdet R AVD SANDEFJORD per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
VESTFOLD 706 SANDEFJORD SKATTEOPPLYSNINGEN 16:3:9:8 SKATTEOPPLYSNINGEN SØR AVD SANDEFJORD 2 2.0