(4:7:8:7) Departementsområdet STRIKT 5

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:8:7) Departementsområdet STRIKT 5 i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 1 1.0 1 1.0
Kvinner 1 1.0 1 1.0
Totalt 2 2.0 2 2.0
(4:7:8:7) Departementsområdet STRIKT 5 sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:8:7) Departementsområdet STRIKT 5 per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
10 VEST-AGDER 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:8:7) Departementsområdet STRIKT 5 per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:8:7) Departementsområdet STRIKT 5, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
UTRYKNINGSPOLITIET 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:8:7) Departementsområdet STRIKT 5, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
10 VEST-AGDER UTRYKNINGSPOLITIET 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:8:7) Departementsområdet STRIKT 5, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND UTRYKNINGSPOLITIET 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:8:7) Departementsområdet STRIKT 5 per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND UTRYKNINGSPOLITIET 4:7:8:7 UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 5 2 2.0