OS, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i OS (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 32 32 64 30 21 51 2 11 13
1981 45 41 86 42 26 68 3 15 18
1982 44 46 90 40 26 66 4 20 24
1983 45 49 94 42 26 68 3 23 26
1984 41 45 86 39 24 63 2 21 23
1985 32 47 79 30 24 54 2 23 25
1986 30 45 75 27 24 51 3 21 24
1987 31 48 79 29 27 56 2 21 23
1988 30 50 80 28 28 56 2 22 24
1989 32 55 87 29 26 55 3 29 32
1990 33 52 85 30 25 55 3 27 30
1991 35 51 86 32 28 60 3 23 26
1992 30 54 84 28 29 57 2 25 27
1993 35 58 93 29 31 60 6 27 33
1994 25 45 70 19 22 41 6 23 29
1995 30 54 84 24 29 53 6 25 31
1996 32 56 88 26 37 63 6 19 25
1997 31 54 85 26 33 59 5 21 26
1998 30 57 87 24 35 59 6 22 28
1999 25 61 86 21 36 57 4 25 29
2000 15 29 44 15 17 32 12 12
2001 15 28 43 15 18 33 10 10
2002 19 25 44 18 18 36 1 7 8
2003 20 27 47 20 20 40 7 7
2004 20 28 48 20 23 43 5 5
2005 23 28 51 22 20 42 1 8 9
2006 22 27 49 22 21 43 6 6
2007 21 29 50 20 25 45 1 4 5
2008 21 22 43 20 18 38 1 4 5
2009 18 27 45 18 20 38 7 7
2010 41 47 88 40 39 79 1 8 9
2011 27 46 73 27 40 67 6 6
2012 28 50 78 28 42 70 8 8
2013 26 42 68 26 34 60 8 8
2014 19 30 49 18 26 44 1 4 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i OS (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 31.4 26.0 57.4 30.0 21.0 51.0 1.4 5.1 6.4
1981 43.7 33.5 77.2 42.0 26.0 68.0 1.7 7.4 9.2
1982 42.5 35.4 77.9 40.0 26.0 66.0 2.5 9.4 11.9
1983 43.8 37.0 80.8 42.0 26.0 68.0 1.8 10.9 12.8
1984 39.9 33.6 73.5 39.0 24.0 63.0 0.9 9.6 10.5
1985 31.0 35.3 66.3 30.0 24.0 54.0 1.0 11.3 12.4
1986 28.9 34.3 63.2 27.0 24.0 51.0 1.9 10.3 12.2
1987 30.1 37.1 67.2 29.0 27.0 56.0 1.1 10.1 11.2
1988 29.1 39.3 68.4 28.0 28.0 56.0 1.1 11.3 12.4
1989 30.2 39.7 69.9 29.0 26.0 55.0 1.2 13.7 14.9
1990 31.2 38.5 69.8 30.0 25.0 55.0 1.2 13.6 14.8
1991 33.2 39.1 72.3 32.0 28.0 60.0 1.2 11.1 12.3
1992 28.7 40.1 68.8 28.0 29.0 57.0 0.7 11.1 11.8
1993 30.5 42.5 73.0 29.0 31.0 60.0 1.5 11.5 13.0
1994 20.6 32.7 53.3 19.0 22.0 41.0 1.6 10.7 12.3
1995 26.0 40.8 66.8 24.0 29.0 53.0 2.0 11.8 13.8
1996 29.2 46.5 75.8 26.0 37.0 63.0 3.2 9.5 12.8
1997 27.9 43.8 71.7 26.0 33.0 59.0 1.9 10.8 12.7
1998 26.3 47.2 73.5 24.0 35.0 59.0 2.3 12.2 14.5
1999 22.5 49.3 71.9 21.0 36.0 57.0 1.5 13.3 14.9
2000 15.0 24.6 39.6 15.0 17.0 32.0 7.6 7.6
2001 15.0 24.0 39.0 15.0 18.0 33.0 6.0 6.0
2002 18.4 22.3 40.7 18.0 18.0 36.0 0.4 4.3 4.7
2003 20.0 24.1 44.1 20.0 20.0 40.0 4.1 4.1
2004 20.0 25.5 45.5 20.0 23.0 43.0 2.5 2.5
2005 22.5 24.5 47.0 22.0 20.0 42.0 0.5 4.5 5.0
2006 22.0 24.2 46.2 22.0 21.0 43.0 3.2 3.2
2007 20.5 27.3 47.8 20.0 25.0 45.0 0.5 2.3 2.8
2008 20.8 20.3 41.1 20.0 18.0 38.0 0.8 2.3 3.1
2009 18.0 24.3 42.3 18.0 20.0 38.0 4.3 4.3
2010 40.7 44.3 85.0 40.0 39.0 79.0 0.7 5.3 6.0
2011 27.0 43.8 70.8 27.0 40.0 67.0 3.8 3.8
2012 28.0 47.1 75.1 28.0 42.0 70.0 5.1 5.1
2013 26.0 39.7 65.7 26.0 34.0 60.0 5.7 5.7
2014 18.5 28.5 47.0 18.0 26.0 44.0 0.5 2.5 3.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i OS (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 64 0.0 57.4 0.0
1981 86 0.0 77.2 0.0
1982 90 0.0 77.9 0.0
1983 94 0.1 80.8 0.0
1984 86 0.0 73.5 0.0
1985 79 0.0 66.3 0.0
1986 75 0.0 63.2 0.0
1987 79 0.0 67.2 0.0
1988 80 0.0 68.4 0.0
1989 87 0.0 69.9 0.0
1990 85 0.0 69.8 0.0
1991 86 0.0 72.3 0.0
1992 84 0.0 68.8 0.0
1993 93 0.1 73.0 0.0
1994 70 0.0 53.3 0.0
1995 84 0.0 66.8 0.0
1996 88 0.1 75.8 0.0
1997 85 0.1 71.7 0.0
1998 87 0.1 73.5 0.0
1999 86 0.1 71.9 0.0
2000 44 0.0 1.0 39.6 0.0
2001 43 0.0 0.9 39.0 0.0
2002 44 0.0 0.9 40.7 0.0
2003 47 0.0 1.0 44.1 0.0
2004 48 0.0 1.0 45.5 0.0
2005 51 0.0 1.0 47.0 0.0
2006 49 0.0 0.9 46.2 0.0
2007 50 0.0 0.9 47.8 0.0
2008 43 0.0 0.8 41.1 0.0
2009 45 0.0 0.8 42.3 0.0
2010 88 0.1 1.6 85.0 0.1
2011 73 0.1 1.2 70.8 0.1
2012 78 0.1 1.3 75.1 0.1
2013 68 0.0 1.2 65.7 0.0
2014 49 0.0 0.8 47.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i OS (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 20.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 13.4
FINANSDEPARTEMENTET 12 11.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i OS (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 20.5
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 13.4
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 12 11.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i OS (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:40 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I OS KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:15:21 HORDALAND POLITIDISTRIKT OS LENSMANNSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 20.5
90:2:2:12:38 NAV HORDALAND NAV OS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 13.4
16:3:4:6 SKATT VEST SKATT VEST AVD OS FINANSDEPARTEMENTET 12 11.1