LÆRDAL, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LÆRDAL (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 24 37 61 21 26 47 3 11 14
1981 31 35 66 27 23 50 4 12 16
1982 27 47 74 22 28 50 5 19 24
1983 28 51 79 24 29 53 4 22 26
1984 28 52 80 24 23 47 4 29 33
1985 22 49 71 20 22 42 2 27 29
1986 26 54 80 21 26 47 5 28 33
1987 27 57 84 24 29 53 3 28 31
1988 30 57 87 26 32 58 4 25 29
1989 27 59 86 23 32 55 4 27 31
1990 27 53 80 23 27 50 4 26 30
1991 27 62 89 23 31 54 4 31 35
1992 23 49 72 22 31 53 1 18 19
1993 25 56 81 21 37 58 4 19 23
1994 15 10 25 10 5 15 5 5 10
1995 16 11 27 11 5 16 5 6 11
1996 15 16 31 11 5 16 4 11 15
1997 17 5 22 12 4 16 5 1 6
1998 15 6 21 12 3 15 3 3 6
1999 7 2 9 7 1 8 1 1
2000 16 3 19 15 2 17 1 1 2
2001 8 3 11 7 2 9 1 1 2
2002 7 6 13 7 2 9 4 4
2003 13 5 18 13 3 16 2 2
2004 13 5 18 13 5 18
2005 12 9 21 12 6 18 3 3
2006 8 6 14 8 5 13 1 1
2007 9 6 15 9 5 14 1 1
2008 9 5 14 9 4 13 1 1
2009 9 3 12 9 2 11 1 1
2010 8 4 12 8 3 11 1 1
2011 7 3 10 6 2 8 1 1 2
2012 6 3 9 5 2 7 1 1 2
2013 14 4 18 13 3 16 1 1 2
2014 18 5 23 17 4 21 1 1 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LÆRDAL (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22.8 32.0 54.8 21.0 26.0 47.0 1.8 6.0 7.8
1981 29.2 30.1 59.3 27.0 23.0 50.0 2.2 7.1 9.3
1982 24.7 38.2 62.9 22.0 28.0 50.0 2.7 10.2 12.9
1983 26.2 41.0 67.2 24.0 29.0 53.0 2.2 12.0 14.2
1984 26.3 39.3 65.6 24.0 23.0 47.0 2.3 16.3 18.6
1985 21.3 38.0 59.3 20.0 22.0 42.0 1.3 16.0 17.3
1986 24.0 42.4 66.4 21.0 26.0 47.0 3.0 16.4 19.4
1987 26.3 45.1 71.4 24.0 29.0 53.0 2.3 16.1 18.4
1988 28.7 46.4 75.1 26.0 32.0 58.0 2.7 14.4 17.1
1989 25.4 47.3 72.8 23.0 32.0 55.0 2.4 15.3 17.8
1990 25.4 41.7 67.0 23.0 27.0 50.0 2.4 14.7 17.0
1991 25.3 48.3 73.6 23.0 31.0 54.0 2.3 17.3 19.6
1992 22.2 40.2 62.3 22.0 31.0 53.0 0.2 9.2 9.3
1993 23.3 46.6 69.9 21.0 37.0 58.0 2.3 9.6 11.9
1994 12.2 7.5 19.7 10.0 5.0 15.0 2.2 2.5 4.7
1995 13.5 7.4 20.9 11.0 5.0 16.0 2.5 2.4 4.9
1996 13.1 10.5 23.6 11.0 5.0 16.0 2.1 5.5 7.6
1997 14.1 4.7 18.8 12.0 4.0 16.0 2.2 0.7 2.8
1998 12.6 5.0 17.6 12.0 3.0 15.0 0.6 2.0 2.6
1999 7.0 1.8 8.8 7.0 1.0 8.0 0.8 0.8
2000 15.4 2.8 18.1 15.0 2.0 17.0 0.4 0.8 1.1
2001 7.5 2.8 10.3 7.0 2.0 9.0 0.5 0.8 1.3
2002 7.0 4.2 11.1 7.0 2.0 9.0 2.2 2.2
2003 13.0 4.4 17.4 13.0 3.0 16.0 1.4 1.4
2004 13.0 5.0 18.0 13.0 5.0 18.0
2005 12.0 7.3 19.3 12.0 6.0 18.0 1.3 1.3
2006 8.0 5.5 13.5 8.0 5.0 13.0 0.5 0.5
2007 9.0 5.7 14.7 9.0 5.0 14.0 0.7 0.7
2008 9.0 4.7 13.7 9.0 4.0 13.0 0.7 0.7
2009 9.0 2.7 11.7 9.0 2.0 11.0 0.7 0.7
2010 8.0 3.7 11.7 8.0 3.0 11.0 0.7 0.7
2011 6.8 2.7 9.5 6.0 2.0 8.0 0.8 0.7 1.5
2012 5.3 2.8 8.1 5.0 2.0 7.0 0.3 0.8 1.1
2013 13.3 3.8 17.1 13.0 3.0 16.0 0.3 0.8 1.1
2014 17.3 4.9 22.2 17.0 4.0 21.0 0.3 0.9 1.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LÆRDAL (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 61 0.0 54.8 0.0
1981 66 0.0 59.3 0.0
1982 74 0.0 62.9 0.0
1983 79 0.0 67.2 0.0
1984 80 0.0 65.6 0.0
1985 71 0.0 59.3 0.0
1986 80 0.0 66.4 0.0
1987 84 0.0 71.4 0.0
1988 87 0.0 75.1 0.0
1989 86 0.0 72.8 0.0
1990 80 0.0 67.0 0.0
1991 89 0.0 73.6 0.0
1992 72 0.0 62.3 0.0
1993 81 0.0 69.9 0.0
1994 25 0.0 19.7 0.0
1995 27 0.0 20.9 0.0
1996 31 0.0 23.6 0.0
1997 22 0.0 18.8 0.0
1998 21 0.0 17.6 0.0
1999 9 0.0 8.8 0.0
2000 19 0.0 1.8 18.1 0.0
2001 11 0.0 1.0 10.3 0.0
2002 13 0.0 1.2 11.1 0.0
2003 18 0.0 1.7 17.4 0.0
2004 18 0.0 1.7 18.0 0.0
2005 21 0.0 2.0 19.3 0.0
2006 14 0.0 1.3 13.5 0.0
2007 15 0.0 1.4 14.7 0.0
2008 14 0.0 1.1 13.7 0.0
2009 12 0.0 1.1 11.7 0.0
2010 12 0.0 1.1 11.7 0.0
2011 10 0.0 1.0 9.5 0.0
2012 9 0.0 0.9 8.1 0.0
2013 18 0.0 1.8 17.1 0.0
2014 23 0.0 2.1 22.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LÆRDAL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 15.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LÆRDAL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 15.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LÆRDAL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:35 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I LÆRDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:14:21 NAV SOGN OG FJORDANE NAV LÆRDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
13:9:2:3:9 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST LÆRDAL TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 15.0
4:7:15:17:16 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT LÆRDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2