ULSTEIN, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ULSTEIN (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 37 33 70 36 19 55 1 14 15
1981 48 32 80 47 15 62 1 17 18
1982 47 31 78 46 15 61 1 16 17
1983 45 35 80 45 17 62 18 18
1984 44 31 75 44 13 57 18 18
1985 43 31 74 43 15 58 16 16
1986 39 32 71 39 16 55 16 16
1987 37 33 70 37 18 55 15 15
1988 35 38 73 35 19 54 19 19
1989 35 42 77 35 22 57 20 20
1990 32 43 75 32 21 53 22 22
1991 31 44 75 30 20 50 1 24 25
1992 40 44 84 32 21 53 8 23 31
1993 41 51 92 26 17 43 15 34 49
1994 18 41 59 16 20 36 2 21 23
1995 20 49 69 17 23 40 3 26 29
1996 16 43 59 14 18 32 2 25 27
1997 16 45 61 15 18 33 1 27 28
1998 15 43 58 13 18 31 2 25 27
1999 16 54 70 15 22 37 1 32 33
2000 11 24 35 10 13 23 1 11 12
2001 10 25 35 8 9 17 2 16 18
2002 9 27 36 8 9 17 1 18 19
2003 12 33 45 11 16 27 1 17 18
2004 12 31 43 12 15 27 16 16
2005 13 31 44 13 17 30 14 14
2006 28 45 73 26 25 51 2 20 22
2007 25 54 79 23 27 50 2 27 29
2008 18 41 59 17 23 40 1 18 19
2009 11 30 41 10 16 26 1 14 15
2010 15 32 47 14 19 33 1 13 14
2011 14 30 44 13 18 31 1 12 13
2012 16 27 43 15 14 29 1 13 14
2013 17 25 42 17 15 32 10 10
2014 18 23 41 15 16 31 3 7 10
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ULSTEIN (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 36.8 25.0 61.7 36.0 19.0 55.0 0.8 6.0 6.7
1981 47.8 23.4 71.1 47.0 15.0 62.0 0.8 8.4 9.1
1982 46.8 22.7 69.4 46.0 15.0 61.0 0.8 7.7 8.4
1983 45.0 25.8 70.8 45.0 17.0 62.0 8.8 8.8
1984 44.0 21.4 65.4 44.0 13.0 57.0 8.4 8.4
1985 43.0 22.9 65.9 43.0 15.0 58.0 7.9 7.9
1986 39.0 22.5 61.5 39.0 16.0 55.0 6.5 6.5
1987 37.0 24.4 61.4 37.0 18.0 55.0 6.4 6.4
1988 35.0 26.6 61.6 35.0 19.0 54.0 7.6 7.6
1989 35.0 29.6 64.6 35.0 22.0 57.0 7.6 7.6
1990 32.0 30.5 62.5 32.0 21.0 53.0 9.5 9.5
1991 30.5 29.7 60.2 30.0 20.0 50.0 0.5 9.7 10.2
1992 33.8 30.9 64.7 32.0 21.0 53.0 1.8 9.9 11.7
1993 30.6 31.9 62.5 26.0 17.0 43.0 4.7 14.9 19.5
1994 16.6 30.6 47.2 16.0 20.0 36.0 0.6 10.6 11.2
1995 18.4 34.7 53.1 17.0 23.0 40.0 1.4 11.7 13.1
1996 14.6 32.1 46.8 14.0 18.0 32.0 0.6 14.1 14.8
1997 15.5 33.1 48.7 15.0 18.0 33.0 0.5 15.1 15.7
1998 13.6 32.0 45.7 13.0 18.0 31.0 0.6 14.1 14.7
1999 15.5 39.1 54.6 15.0 22.0 37.0 0.5 17.1 17.6
2000 10.5 18.0 28.6 10.0 13.0 23.0 0.5 5.1 5.6
2001 9.0 17.2 26.2 8.0 9.0 17.0 1.0 8.2 9.2
2002 8.5 19.5 28.1 8.0 9.0 17.0 0.5 10.6 11.1
2003 11.5 25.5 37.1 11.0 16.0 27.0 0.5 9.6 10.1
2004 12.0 24.8 36.8 12.0 15.0 27.0 9.8 9.8
2005 13.0 23.9 36.9 13.0 17.0 30.0 6.9 6.9
2006 26.8 37.1 63.9 26.0 25.0 51.0 0.8 12.1 12.9
2007 23.7 43.7 67.4 23.0 27.0 50.0 0.7 16.7 17.4
2008 17.6 33.7 51.3 17.0 23.0 40.0 0.6 10.7 11.3
2009 10.8 24.3 35.1 10.0 16.0 26.0 0.8 8.3 9.1
2010 14.8 27.1 41.9 14.0 19.0 33.0 0.8 8.1 8.9
2011 13.8 25.4 39.2 13.0 18.0 31.0 0.8 7.4 8.2
2012 16.0 22.3 38.2 15.0 14.0 29.0 1.0 8.3 9.2
2013 17.0 21.6 38.6 17.0 15.0 32.0 6.6 6.6
2014 17.0 20.6 37.5 15.0 16.0 31.0 2.0 4.6 6.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ULSTEIN (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 70 0.0 61.7 0.0
1981 80 0.0 71.1 0.0
1982 78 0.0 69.4 0.0
1983 80 0.0 70.8 0.0
1984 75 0.0 65.4 0.0
1985 74 0.0 65.9 0.0
1986 71 0.0 61.5 0.0
1987 70 0.0 61.4 0.0
1988 73 0.0 61.6 0.0
1989 77 0.0 64.6 0.0
1990 75 0.0 62.5 0.0
1991 75 0.0 60.2 0.0
1992 84 0.0 64.7 0.0
1993 92 0.0 62.5 0.0
1994 59 0.0 47.2 0.0
1995 69 0.0 53.1 0.0
1996 59 0.0 46.8 0.0
1997 61 0.0 48.7 0.0
1998 58 0.0 45.7 0.0
1999 70 0.0 54.6 0.0
2000 35 0.0 1.0 28.6 0.0
2001 35 0.0 1.0 26.2 0.0
2002 36 0.0 1.0 28.1 0.0
2003 45 0.0 1.2 37.1 0.0
2004 43 0.0 1.2 36.8 0.0
2005 44 0.0 1.2 36.9 0.0
2006 73 0.1 1.8 63.9 0.1
2007 79 0.1 1.8 67.4 0.1
2008 59 0.0 1.3 51.3 0.0
2009 41 0.0 0.9 35.1 0.0
2010 47 0.0 1.0 41.9 0.0
2011 44 0.0 0.9 39.2 0.0
2012 43 0.0 0.8 38.2 0.0
2013 42 0.0 0.8 38.6 0.0
2014 41 0.0 0.7 37.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ULSTEIN (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.0
FINANSDEPARTEMENTET 15 13.2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 15.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ULSTEIN (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.0
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 14 12.9
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.4
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 15.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ULSTEIN (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:36 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I ULSTEIN SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:15:40 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV ULSTEIN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.0
16:3:5:46 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD ULSTEIN FINANSDEPARTEMENTET 14 12.9
16:3:8:44 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD ULSTEIN FINANSDEPARTEMENTET 1 0.4
4:7:15:18:8 SUNNMØRE POLITIDISTRIKT ULSTEIN OG HAREID LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 15.3