KVÆFJORD, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KVÆFJORD (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 31 16 47 28 14 42 3 2 5
1981 40 22 62 35 17 52 5 5 10
1982 37 20 57 33 18 51 4 2 6
1983 35 22 57 32 18 50 3 4 7
1984 37 18 55 31 16 47 6 2 8
1985 36 18 54 31 16 47 5 2 7
1986 34 22 56 30 19 49 4 3 7
1987 31 22 53 26 19 45 5 3 8
1988 37 26 63 29 16 45 8 10 18
1989 34 27 61 27 18 45 7 9 16
1990 32 27 59 26 18 44 6 9 15
1991 31 27 58 26 17 43 5 10 15
1992 32 28 60 27 14 41 5 14 19
1993 33 31 64 26 16 42 7 15 22
1994 16 21 37 10 8 18 6 13 19
1995 16 23 39 9 6 15 7 17 24
1996 14 20 34 8 8 16 6 12 18
1997 12 18 30 8 8 16 4 10 14
1998 11 16 27 7 7 14 4 9 13
1999 11 14 25 9 7 16 2 7 9
2000 6 7 13 6 3 9 4 4
2001 5 9 14 5 5 10 4 4
2002 5 9 14 5 3 8 6 6
2003 4 8 12 4 3 7 5 5
2004 4 7 11 4 4 8 3 3
2005 4 8 12 4 4 8 4 4
2006 5 5 10 5 3 8 2 2
2007 4 5 9 4 4 8 1 1
2008 4 5 9 4 4 8 1 1
2009 1 5 6 1 4 5 1 1
2010 1 4 5 1 3 4 1 1
2011 12 22 34 4 18 22 8 4 12
2012 16 33 49 9 21 30 7 12 19
2013 17 32 49 8 26 34 9 6 15
2014 18 33 51 9 24 33 9 9 18
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KVÆFJORD (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 29.6 15.0 44.6 28.0 14.0 42.0 1.6 1.0 2.6
1981 38.3 19.8 58.0 35.0 17.0 52.0 3.3 2.8 6.0
1982 35.7 19.3 55.0 33.1 18.0 51.1 2.6 1.3 3.8
1983 34.2 20.3 54.5 32.0 18.0 50.0 2.2 2.3 4.5
1984 34.9 17.0 51.9 31.0 16.0 47.0 3.9 1.0 4.9
1985 34.3 17.0 51.3 31.0 16.0 47.0 3.3 1.0 4.3
1986 32.5 20.9 53.4 30.0 19.0 49.0 2.5 1.9 4.4
1987 29.5 21.0 50.5 26.0 19.0 45.0 3.5 2.0 5.5
1988 32.5 20.4 52.8 29.0 16.0 45.0 3.5 4.4 7.8
1989 29.1 21.9 51.0 27.0 18.0 45.0 2.1 3.9 6.0
1990 28.4 21.6 50.0 26.0 18.0 44.0 2.4 3.6 6.0
1991 28.5 20.7 49.1 26.0 17.0 43.0 2.5 3.7 6.2
1992 29.5 19.9 49.4 27.0 14.0 41.0 2.5 5.9 8.4
1993 29.1 20.6 49.7 26.0 16.0 42.0 3.1 4.6 7.7
1994 13.4 12.9 26.3 10.0 8.0 18.0 3.3 4.9 8.3
1995 13.2 12.3 25.5 9.0 6.0 15.0 4.2 6.3 10.5
1996 11.3 12.5 23.8 8.0 8.0 16.0 3.3 4.5 7.8
1997 11.2 11.6 22.8 8.0 8.0 16.0 3.2 3.6 6.8
1998 10.3 11.1 21.4 7.0 7.0 14.0 3.3 4.1 7.4
1999 10.0 9.9 20.0 9.0 7.0 16.0 1.0 2.9 4.0
2000 6.0 5.9 11.9 6.0 3.0 9.0 2.9 2.9
2001 5.0 7.4 12.4 5.0 5.0 10.0 2.4 2.4
2002 5.0 7.4 12.4 5.0 3.0 8.0 4.4 4.4
2003 4.0 6.1 10.1 4.0 3.0 7.0 3.1 3.1
2004 4.0 5.7 9.7 4.0 4.0 8.0 1.7 1.7
2005 4.0 6.6 10.6 4.0 4.0 8.0 2.5 2.5
2006 5.0 4.5 9.5 5.0 3.0 8.0 1.5 1.5
2007 4.0 4.6 8.6 4.0 4.0 8.0 0.6 0.6
2008 4.0 4.7 8.7 4.0 4.0 8.0 0.7 0.7
2009 1.0 4.7 5.7 1.0 4.0 5.0 0.7 0.7
2010 1.0 3.7 4.7 1.0 3.0 4.0 0.7 0.7
2011 9.3 20.2 29.5 4.0 18.0 22.0 5.3 2.2 7.5
2012 12.9 28.1 40.9 9.0 21.0 30.0 3.8 7.1 10.9
2013 13.9 29.5 43.5 8.0 26.0 34.0 5.9 3.5 9.4
2014 14.4 28.9 43.2 9.0 24.0 33.0 5.4 4.9 10.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KVÆFJORD (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 47 0.0 44.6 0.0
1981 62 0.0 58.0 0.0
1982 57 0.0 55.0 0.0
1983 57 0.0 54.5 0.0
1984 55 0.0 51.9 0.0
1985 54 0.0 51.3 0.0
1986 56 0.0 53.4 0.0
1987 53 0.0 50.5 0.0
1988 63 0.0 52.8 0.0
1989 61 0.0 51.0 0.0
1990 59 0.0 50.0 0.0
1991 58 0.0 49.1 0.0
1992 60 0.0 49.4 0.0
1993 64 0.0 49.7 0.0
1994 37 0.0 26.3 0.0
1995 39 0.0 25.5 0.0
1996 34 0.0 23.8 0.0
1997 30 0.0 22.8 0.0
1998 27 0.0 21.4 0.0
1999 25 0.0 20.0 0.0
2000 13 0.0 1.0 11.9 0.0
2001 14 0.0 1.0 12.4 0.0
2002 14 0.0 1.1 12.4 0.0
2003 12 0.0 0.9 10.1 0.0
2004 11 0.0 0.8 9.7 0.0
2005 12 0.0 0.9 10.6 0.0
2006 10 0.0 0.8 9.5 0.0
2007 9 0.0 0.7 8.6 0.0
2008 9 0.0 0.7 8.7 0.0
2009 6 0.0 0.5 5.7 0.0
2010 5 0.0 0.4 4.7 0.0
2011 34 0.0 2.8 29.5 0.0
2012 49 0.0 3.9 40.9 0.0
2013 49 0.0 4.0 43.5 0.0
2014 51 0.0 4.4 43.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KVÆFJORD (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 43 35.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.9
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KVÆFJORD (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 43 35.3
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.9
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KVÆFJORD (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:5:14 BUFETAT NORD BUFETAT NORD KVÆFJORD UNGDOMSSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 43 35.3
4:7:15:25:9 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT KVÆFJORD LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:19:16 NAV TROMS NAV KVÆFJORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.9
89:51:11:23 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KVÆFJORD PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0