TRYSIL, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TRYSIL (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 64 45 109 63 26 89 1 19 20
1981 66 54 120 64 29 93 2 25 27
1982 61 67 128 60 39 99 1 28 29
1983 62 69 131 60 38 98 2 31 33
1984 61 63 124 59 38 97 2 25 27
1985 56 40 96 55 13 68 1 27 28
1986 52 40 92 52 16 68 24 24
1987 51 43 94 51 19 70 24 24
1988 52 44 96 51 20 71 1 24 25
1989 52 51 103 52 21 73 30 30
1990 46 61 107 46 20 66 41 41
1991 51 66 117 51 26 77 40 40
1992 48 71 119 47 31 78 1 40 41
1993 45 72 117 39 23 62 6 49 55
1994 40 66 106 37 27 64 3 39 42
1995 40 69 109 37 28 65 3 41 44
1996 39 71 110 35 28 63 4 43 47
1997 34 55 89 32 26 58 2 29 31
1998 33 49 82 32 25 57 1 24 25
1999 38 46 84 37 22 59 1 24 25
2000 29 19 48 28 11 39 1 8 9
2001 26 20 46 25 12 37 1 8 9
2002 25 23 48 24 16 40 1 7 8
2003 23 20 43 22 13 35 1 7 8
2004 21 19 40 21 11 32 8 8
2005 19 20 39 18 12 30 1 8 9
2006 20 19 39 17 13 30 3 6 9
2007 20 18 38 17 10 27 3 8 11
2008 19 11 30 14 9 23 5 2 7
2009 16 15 31 14 12 26 2 3 5
2010 15 16 31 15 12 27 4 4
2011 16 20 36 15 16 31 1 4 5
2012 17 15 32 16 10 26 1 5 6
2013 16 17 33 15 12 27 1 5 6
2014 16 19 35 15 12 27 1 7 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TRYSIL (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 63.6 34.6 98.2 63.0 26.0 89.0 0.6 8.6 9.2
1981 65.5 41.0 106.5 64.0 29.0 93.0 1.5 12.0 13.5
1982 60.9 52.0 112.9 60.0 39.0 99.0 0.9 13.0 13.9
1983 61.7 52.4 114.0 60.0 38.0 98.0 1.6 14.4 16.0
1984 60.2 48.5 108.7 59.0 38.0 97.0 1.1 10.5 11.7
1985 55.8 24.1 79.9 55.0 13.0 68.0 0.8 11.1 11.9
1986 52.0 25.9 77.9 52.0 16.0 68.0 9.9 9.9
1987 51.0 29.7 80.7 51.0 19.0 70.0 10.7 10.7
1988 51.6 30.5 82.1 51.0 20.0 71.0 0.6 10.5 11.1
1989 52.0 35.0 87.0 52.0 21.0 73.0 14.0 14.0
1990 46.0 37.1 83.1 46.0 20.0 66.0 17.1 17.1
1991 51.0 40.1 91.1 51.0 26.0 77.0 14.1 14.1
1992 47.5 43.9 91.4 47.0 31.0 78.0 0.5 12.9 13.4
1993 41.5 39.2 80.7 39.0 23.0 62.0 2.5 16.2 18.7
1994 37.8 43.0 80.8 37.0 27.0 64.0 0.8 16.0 16.9
1995 37.8 45.5 83.3 37.0 28.0 65.0 0.8 17.5 18.3
1996 36.1 45.6 81.7 35.0 28.0 63.0 1.1 17.6 18.7
1997 32.7 38.6 71.3 32.0 26.0 58.0 0.7 12.6 13.3
1998 32.5 37.6 70.2 32.0 25.0 57.0 0.5 12.6 13.1
1999 37.5 33.8 71.4 37.0 22.0 59.0 0.5 11.8 12.4
2000 28.5 14.5 43.0 28.0 11.0 39.0 0.5 3.5 4.0
2001 25.5 15.8 41.3 25.0 12.0 37.0 0.5 3.8 4.3
2002 24.5 19.3 43.8 24.0 16.0 40.0 0.5 3.3 3.8
2003 22.5 16.1 38.6 22.0 13.0 35.0 0.5 3.1 3.6
2004 21.0 14.6 35.6 21.0 11.0 32.0 3.6 3.6
2005 18.7 15.4 34.1 18.0 12.0 30.0 0.7 3.4 4.1
2006 19.4 15.8 35.2 17.0 13.0 30.0 2.4 2.8 5.2
2007 19.4 14.3 33.7 17.0 10.0 27.0 2.4 4.3 6.7
2008 16.8 9.9 26.7 14.0 9.0 23.0 2.8 0.9 3.7
2009 15.0 13.3 28.3 14.0 12.0 26.0 1.0 1.3 2.3
2010 15.0 13.6 28.6 15.0 12.0 27.0 1.6 1.6
2011 15.6 18.2 33.8 15.0 16.0 31.0 0.6 2.2 2.8
2012 16.6 13.0 29.6 16.0 10.0 26.0 0.6 3.0 3.6
2013 15.6 15.2 30.8 15.0 12.0 27.0 0.6 3.2 3.8
2014 15.9 15.6 31.5 15.0 12.0 27.0 0.9 3.6 4.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TRYSIL (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 109 0.1 98.2 0.1
1981 120 0.1 106.5 0.1
1982 128 0.1 112.9 0.1
1983 131 0.1 114.0 0.1
1984 124 0.1 108.7 0.1
1985 96 0.1 79.9 0.0
1986 92 0.0 77.9 0.0
1987 94 0.1 80.7 0.0
1988 96 0.1 82.1 0.0
1989 103 0.1 87.0 0.1
1990 107 0.1 83.1 0.0
1991 117 0.1 91.1 0.1
1992 119 0.1 91.4 0.1
1993 117 0.1 80.7 0.0
1994 106 0.1 80.8 0.1
1995 109 0.1 83.3 0.1
1996 110 0.1 81.7 0.1
1997 89 0.1 71.3 0.0
1998 82 0.0 70.2 0.0
1999 84 0.1 71.4 0.0
2000 48 0.0 1.7 43.0 0.0
2001 46 0.0 1.7 41.3 0.0
2002 48 0.0 1.7 43.8 0.0
2003 43 0.0 1.5 38.6 0.0
2004 40 0.0 1.4 35.6 0.0
2005 39 0.0 1.4 34.1 0.0
2006 39 0.0 1.4 35.2 0.0
2007 38 0.0 1.3 33.7 0.0
2008 30 0.0 1.0 26.7 0.0
2009 31 0.0 1.1 28.3 0.0
2010 31 0.0 1.1 28.6 0.0
2011 36 0.0 1.3 33.8 0.0
2012 32 0.0 1.1 29.6 0.0
2013 33 0.0 1.2 30.8 0.0
2014 35 0.0 1.3 31.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TRYSIL (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 1.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.1
FINANSDEPARTEMENTET 14 11.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TRYSIL (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 1.9
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.8
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.1
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 4 3.5
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.2
TOLLREGION ØST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 9 8.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TRYSIL (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:36 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I TRYSIL KULTURDEPARTEMENTET 2 1.9
4:7:15:5:16 HEDMARK POLITIDISTRIKT TRYSIL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.8
90:2:2:4:24 NAV HEDMARK NAV TRYSIL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.1
16:3:2:28 SKATT ØST SKATT ØST AVD TRYSIL FINANSDEPARTEMENTET 4 3.5
16:3:8:59 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RENHOLD TRYSIL FINANSDEPARTEMENTET 1 0.2
16:5:2:1:6 TOLLREGION ØST-NORGE ØSTBY TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 9 8.1