STOR-ELVDAL, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i STOR-ELVDAL (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 99 62 161 96 39 135 3 23 26
1981 101 63 164 97 37 134 4 26 30
1982 101 63 164 96 35 131 5 28 33
1983 95 68 163 91 30 121 4 38 42
1984 90 73 163 86 30 116 4 43 47
1985 86 67 153 83 31 114 3 36 39
1986 82 67 149 80 33 113 2 34 36
1987 85 64 149 83 31 114 2 33 35
1988 69 59 128 66 28 94 3 31 34
1989 62 59 121 60 31 91 2 28 30
1990 70 64 134 69 24 93 1 40 41
1991 66 62 128 63 22 85 3 40 43
1992 53 36 89 50 14 64 3 22 25
1993 51 34 85 46 13 59 5 21 26
1994 39 30 69 35 12 47 4 18 22
1995 41 32 73 39 14 53 2 18 20
1996 42 29 71 39 12 51 3 17 20
1997 43 31 74 38 13 51 5 18 23
1998 41 31 72 35 14 49 6 17 23
1999 37 35 72 33 17 50 4 18 22
2000 28 20 48 25 12 37 3 8 11
2001 29 20 49 26 13 39 3 7 10
2002 11 12 23 11 6 17 6 6
2003 27 22 49 23 9 32 4 13 17
2004 30 21 51 25 10 35 5 11 16
2005 31 17 48 26 8 34 5 9 14
2006 26 19 45 24 9 33 2 10 12
2007 31 17 48 23 6 29 8 11 19
2008 36 16 52 29 9 38 7 7 14
2009 35 21 56 29 14 43 6 7 13
2010 37 24 61 33 13 46 4 11 15
2011 44 24 68 37 13 50 7 11 18
2012 44 24 68 35 13 48 9 11 20
2013 44 19 63 34 14 48 10 5 15
2014 43 22 65 35 16 51 8 6 14
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i STOR-ELVDAL (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 97.3 50.0 147.3 96.2 39.5 135.7 1.1 10.5 11.6
1981 99.0 49.5 148.5 97.2 37.3 134.5 1.8 12.2 14.0
1982 98.5 47.8 146.3 96.3 35.2 131.5 2.2 12.6 14.8
1983 92.8 46.7 139.5 91.1 30.1 121.1 1.8 16.6 18.3
1984 88.3 48.3 136.6 86.1 30.2 116.3 2.2 18.2 20.4
1985 84.8 46.6 131.4 83.2 31.2 114.3 1.7 15.5 17.1
1986 80.9 47.7 128.6 80.1 33.2 113.3 0.8 14.5 15.2
1987 83.8 45.9 129.6 83.0 31.0 114.1 0.8 14.8 15.6
1988 67.9 42.7 110.6 66.4 28.1 94.5 1.5 14.5 16.1
1989 61.0 44.3 105.2 60.2 31.3 91.6 0.8 12.9 13.7
1990 69.3 44.0 113.4 69.1 24.0 93.1 0.2 20.0 20.3
1991 64.2 40.5 104.8 63.0 22.0 85.0 1.2 18.5 19.8
1992 51.2 24.1 75.3 50.0 14.0 64.0 1.2 10.1 11.4
1993 48.9 22.2 71.1 46.0 13.0 59.0 2.9 9.2 12.1
1994 37.1 20.8 57.9 35.0 12.0 47.0 2.1 8.8 10.9
1995 39.7 23.1 62.8 39.0 14.0 53.0 0.7 9.1 9.8
1996 39.9 20.2 60.1 39.0 12.0 51.0 0.9 8.2 9.1
1997 40.2 21.6 61.8 38.0 13.0 51.0 2.2 8.6 10.8
1998 37.2 22.0 59.1 35.0 14.0 49.0 2.2 7.9 10.1
1999 34.7 26.9 61.6 33.0 17.0 50.0 1.7 9.9 11.6
2000 26.0 16.6 42.6 25.0 12.0 37.0 0.9 4.6 5.5
2001 27.0 16.7 43.7 26.0 13.0 39.0 0.9 3.7 4.7
2002 11.0 9.0 20.0 11.0 6.0 17.0 3.0 3.0
2003 23.9 15.7 39.5 23.0 9.0 32.0 0.9 6.7 7.5
2004 26.5 15.8 42.2 25.0 10.0 35.0 1.5 5.8 7.2
2005 27.5 12.8 40.2 26.0 8.0 34.0 1.5 4.8 6.2
2006 24.5 14.3 38.8 24.0 9.0 33.0 0.4 5.3 5.8
2007 26.2 11.8 38.0 23.0 6.0 29.0 3.2 5.8 9.0
2008 32.1 13.2 45.3 29.0 9.0 38.0 3.1 4.2 7.3
2009 32.7 17.7 50.4 29.0 14.0 43.0 3.7 3.7 7.4
2010 35.5 18.6 54.1 33.0 13.0 46.0 2.5 5.6 8.1
2011 40.7 19.3 60.0 37.0 13.0 50.0 3.7 6.3 10.0
2012 40.0 19.5 59.5 35.0 13.0 48.0 4.9 6.5 11.4
2013 39.8 16.5 56.3 34.0 14.0 48.0 5.8 2.5 8.3
2014 38.5 19.7 58.2 35.0 16.0 51.0 3.5 3.7 7.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i STOR-ELVDAL (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 161 0.1 147.3 0.1
1981 164 0.1 148.5 0.1
1982 164 0.1 146.3 0.1
1983 163 0.1 139.5 0.1
1984 163 0.1 136.6 0.1
1985 153 0.1 131.4 0.1
1986 149 0.1 128.6 0.1
1987 149 0.1 129.6 0.1
1988 128 0.1 110.6 0.1
1989 121 0.1 105.2 0.1
1990 134 0.1 113.4 0.1
1991 128 0.1 104.8 0.1
1992 89 0.0 75.3 0.0
1993 85 0.0 71.1 0.0
1994 69 0.0 57.9 0.0
1995 73 0.0 62.8 0.0
1996 71 0.0 60.1 0.0
1997 74 0.0 61.8 0.0
1998 72 0.0 59.1 0.0
1999 72 0.0 61.6 0.0
2000 48 0.0 4.1 42.6 0.0
2001 49 0.0 4.5 43.7 0.0
2002 23 0.0 2.0 20.0 0.0
2003 49 0.0 4.7 39.5 0.0
2004 51 0.0 4.7 42.2 0.0
2005 48 0.0 4.5 40.2 0.0
2006 45 0.0 4.2 38.8 0.0
2007 48 0.0 4.4 38.0 0.0
2008 52 0.0 4.6 45.3 0.0
2009 56 0.0 5.2 50.4 0.0
2010 61 0.0 5.7 54.1 0.0
2011 68 0.0 6.6 60.0 0.0
2012 68 0.0 6.6 59.5 0.0
2013 63 0.0 6.0 56.3 0.0
2014 65 0.0 6.3 58.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i STOR-ELVDAL (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 48 43.9
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 6.4
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 1.7
FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i STOR-ELVDAL (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
HØGSKOLEN I HEDMARK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 48 43.9
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 6.4
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 1.7
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i STOR-ELVDAL (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:30 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I STOR-ELVDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:5:13 HEDMARK POLITIDISTRIKT STOR-ELVDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
42:8:22:4:1 HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I HEDMARK AVD ANVENDT ØKOLOGI OG LANDBRUKSFAG STUDIESTED EVENSTAD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 48 43.9
13:8:68 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET KOPPANG SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 6.4
90:2:2:4:21 NAV HEDMARK NAV STOR-ELVDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 1.7
16:3:2:27 SKATT ØST SKATT ØST AVD STOR-ELVDAL FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0