Finansdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

93 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel 1996 Mellom institusjonell autonomi og profesjonell enhet. Finansdepartementet og økonomene 1945-1965 Lie, Einar
Bokkapittel Forvaltningspolitikk i praksis. Tollforvaltningen 1945-1975. Haaland, Torstein
Bokkapittel Top Civil Servants and the National Budget in Norway. Higley, John, Karl Erik Brofoss og Knut Grøholt
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980. Bind 1 Grønlie, Tore
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Den nye staten - tiden etter 1980. Bind 2 Grønlie, Tore og Yngve Flo
Bok 2005 På ære og samvittighet. Skatteetatens historie etter 1892. Haugen, Arne
Bok 2004 En splintret stat. Regjeringskontorene 1940-1945 Kolsrud, Ole
Bok 2001 Faktisk talt : statistikkens historie i Norge. Lie, Einar, Hege Roll-Hansen og Siri Boquist.
Bok 1995 Institusjon, profesjon og politikk : Finansdepartementet 1945-1965. Lie, Einar
Bok 1995 Ambisjon og tradisjon. Finansdepartementet 1945 - 1965. Lie, Einar
Bok 1948 Finansdepartementet. Undersøkelseskommisjonen av 1945.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. En organisasjonsteoretisk analyse Haugstveit, Kristina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 The Government pension fund global : an analysis of the climate change strategy in the period 2006 to 2012 Myhrvold, Nayen Bacci
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Å fly eller ikkje fly? : Om norske offentlege myndigheiter sin respons på askeskya våren 2010 Nilsen, Rannveig Baaserud
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Grønne sertifikater. Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge. Kolbeinstveit, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, demografi og kontaktmønster i departementene 1976-2006: En kvantitativ analyse av departementenes utvikling over tid Langhoff, Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Nasjonale konkurranseregimer under press. - en komparativ studie av europiseringen av det norske og svenske konkurranseregimet. Bue, Lars-Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 "På vikende front?" En studie av norsk tollpolitikk i perioden 1947-1952. Schjølberg, Guri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 IT og forvaltning. En administrativ revolusjon? - en case-studie av betydningen av informasjonsteknologi for institusjonell utvikling i fire norske departementer. Sørensen, Hans Erik Gravdahl
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Politisk design eller organisatorisk egendynamikk? Utviklingen av Finansdepartementets organisasjon 1963-1988. Halvorsen, Stein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Visjon og kollisjon. Ambisjoner, teori og resultater i Finansdepartementets Planleggingsavdeling 1963 - 1979. Bjørtvedt, Erlend
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Politikkstaten blir til. Tollforvaltningens rasjonalisering 1945-1975. Haaland, Torstein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Selvregulering og reduserte styringsambisjoner: en studie av prosessen mot fri kapital 1978-1990. Hveem, Petter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 En analyse av rosa-prosjektet. Omorganiseringsprosessen i skatte- og avgiftsetaten. Ekern, Anne Cathrine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Økonomiske virkemidler - en løsning på miljøkrisen, eller et blindspor? En komparativ undersøkelse av valg av virkemidler i miljøpolitikken. Tilfellene Danmark, Norge og Sverige. Kråkenes, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Politikk og marknad i endring - Ein studie av strukturpolitikken for finansmarknaden. Sundbø, Kjersti
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Teknikk eller politikk? Sosialøkonomane i Finansdepartementets framstøyt for å modernisere den statlege budsjettpolitikken på 1960-talet. Hamran, Olav
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Drømmen om inntektspolitisk samarbeid. Finansdepartementets kamp mot særinteressene. Søilen, Espen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Knappe ressurser? : Finansdepartementets og økonomenes rolle i 1970 og de tidlige 1980-årenes miljøpolitikk. Asdal, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 En analyse av tilknytningsformen mellom Statistisk Sentralbyrå og Finansdepartementet. Strømsnes, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Endringsprosesser i bistandsforvaltningen 1975-83. En analyse av mulige motiver for etableringen av Departementet for utviklingshjelp. Jacobsen, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Statlig planlegging: Langtidsprogrammet som statlig styringsmiddel. Nervik, Terje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Norges Bank's tilknytningsform: Politisk styring og faglig uavhengighet. Ellefsen, Aud J.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Planleggingssekretariatet - en studie av etablering og virkemåte. Gjerde, Ingunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Hvorfor ikke alt går galt. Langtidsplanleggingens grenser og muligheter. En studie av planleggingssekretariatet. Jacobsen, Randi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Segmentering - Koordinering, Interesseartikulering - Styring. En undersøkelse av Den Norske Stats Husbanks forhold til politiske myndigheter. Erstad, Erling
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Tenestemenn i norske departement. Ein empirisk analyse av avgang frå departementa i perioden 1970-74 Lægreid, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Organisasjonsstruktur og personalressurser. En undersøkelse av sentraladministrasjonens attraktivitet som arbeidssted. Bugge, Kjell
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Nasjonalbudsjettet. En analyse av et beslutningssystem. Brofoss, Karl-Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1967 Planlegging og organisasjonsatferd. Organisasjonsteoretiske synspunkter på makroplanlegging i Finansdepartementet. Jansen, Alf-Inge
Notat 2017 Erfaringer og læringspunkter fra arbeidet med samordning 2014-2017 Nybøen, Harald, Astri Hildrum, Dag Solumsmoen og Helle Sekkesæter
Notat 2003 Resultatoppfølging av mellomledere i departementene Berg, Kathrine og Botheim, Ingunn
Notat 2002 Mål- og resultatstyring gjennom statlige budsjettreformer. Ørnsrud, Ingvild
Notat 2001 Implementing Management-by-Objectives-and-Results: The 1996 Financial Management Regulations in Norwegian Central Government Administration. Helgesen, Sture Berg
Notat 2000 Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen. Birkeli, Lars
Notat 1998 Forvaltningspolitikk i praksis. Tollbyråkratiets effektivisering i etterkrigstiden. Haaland, Torstein
Notat 1998 Situasjonsbestemt diskurs og demokratisering. Kampen om situasjonen i tollvesenet 1957-1975. Haaland, Torstein
Notat 1993 Finans- og tolldepartementet, Departement for utviklingshjelp, og Industribanken - ordninger for næringsstøtte i perioden 1966-91. Wiig, Wibecke og Kjelrun Espedal.
Notat 1990 Skattereformen - trenger vi den? Hagen, Kåre P.
Rapport 2019 Departementene i førersetet for omstilling? Eivor Nebben, Dag Solumsmoen, Margrethe Ellingseter (DFØ), Maria Alrek (DFØ)
Rapport 2019 Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016-2017. Difi-notat 2019:1 Mathias Wasaznik Johannessen og Kristian Kjøllesdal Eide
Rapport 2017 Evaluering av tilsyn med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Buvarp, Paul Magnus Hjertvik, Maren Maal, Valgjerd Bakka Skauge, Janicke Weum, Oddbjørg Bakli
Rapport 2017 NOU 2017: 14 Nye regler om markedsmisbruk – sanksjoner og straff — Gjennomføring av markedsmisbruksforordningen og gjennomgang av verdipapirhandellovens regler om sanksjoner og straff Filip Truyen (leder), Elisabeth Bjerkestrand, Gry Evensen Skallerud, Eirik Solem, Morten Grandal, Kjell Vidjeland, Christina Stray, Fredrik Mohn Lian, Angela Nygaard
Rapport 2016 NOU 2016: 23 Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren Erling Selvig (leder), Ottar Dalsøren, Jan Digranes, Eystein Gjelsvik, Maj Hines Grape, Olav Heldal, Øystein Løining, Stefi Kierulf Prytz, Erling G. Rikheim, Egil Rokhaug, Camilla Forgaard Rukin, Marius Ryel, Marita Skjæveland, Rolf A. Skomsvold, Runa Kristiane Sæther, Bente Øverli
Rapport 2015 NOU 2015: 12 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Første delutredning Jon Petter Rui (Leder), Sven Arild Damslora, Frank Hana, Kristin Holberg, Else-Cathrine Lund, Susanne Munch, Thore Atle Roaldsøy, Halvor Sigurdsen, Hege Stokmo, Amund Utne
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2012 Et fleksibelt hierarki? Alternativ organisering av departementsavdelinger Sundby, Inger Johanne, Anette Kristiansen, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2012 Graves det dypt nok? Om utredningsarbeidet i departementene Hagevik, Margaret og Peter Bøgh
Rapport 2011 Hva skjer i departementene? Om utfordringer og utviklingsbehov Solumsmoen, Dag, Ingunn Botheim, Anette Kristiansen, Marit Skaar Reiersen
Rapport 2011 NOU 2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser - Finanskriseutvalgets utredning Jon M. Hippe (leder), Cecilie Ask, Jorunn Berland, Jan Bjørland, Per Christiansen, Randi Flesland, Kristin Gulbrandsen, Ingebjørg Harto, Thore Johnsen, Lars Jonung, Tore Lindholt, Bente Rathe, Stein Reegård, Bent Sofus Tranøy, Karen Helene Ulltveit-Moe
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2009 På sporet av kjønnsperspektivet. Eivor Bremer Nebben og Marthe Indset
Rapport 2007 Ja vel, statsråd? Om departementenes utfordringer i rollen som sekretariat for politisk ledelse Dag Solumsmoen, Eivor Nebben, Svein Eriksen
Rapport 2005 Efficiency and Productivity of Norwegian tax Offices Førsund, Finn R., Kittelsen, Sverre A.C., Lindseth, Frode
Rapport 2005 NOU 2005: 5 Enkle signaler i en kompleks verden Finansdepartementet
Rapport 2004 NOU 2004: 12 Bedre skatteoppkreving Nils-Henrik Mørch von der Fehr (leder), Sandra Riise, Lars Detlie, Anne Lise Fimreite, Bente Fylken, Jan Magnus, Bjørn Røse
Rapport 2003 NOU 2003: 6 Hva koster det? Finansdepartementet
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2002 Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring. Kvalvåg, Marianne Iselin og Harsheim, Janike
Rapport 2001 Pension Reform in Norway. Ervik, Rune
Rapport 2001 Aktivitetsmåling og Atferdskontroll - En studie av mål og resultatstyring gjennom Økonomiregelverket for staten. Helgesen, Sture Berg
Rapport 2000 Raskere asylsaksbehandling og bosetting Oftedal, Erik, Bøgh, Peter Chr., Hernar, Olav
Rapport 2000 NOU 2000: 21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping Finansdepartementet
Rapport 2000 Effektivitet i pleie- og omsorgssektoren Edvardsen, Dag Fjeld, Førsund, Finn R., Aas, Eline
Rapport 1999 Glimt fra et langt liv i Finansdepartementet. Erichsen, Eivind
Rapport 1997 Evaluering av forsøk med utvidet fullmakt til å opprette og inndra stillinger Birkelig, Lars, Øvrelid, Ragnhild, Hjelle, Marta Færevaag
Rapport 1997 Politikkstaten blir til: Tollforvaltningens rasjonalisering 1945 - 1975. Haaland, Torstein
Rapport 1996 Økonomireglement for staten : fastsatt ved kongelig resolusjon 26. januar 1996. Funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten : fastsatt av Fin ansdepartementet 24. oktober 1996. Finans- og tolldepartementet.
Rapport 1996 Evaluering av tilskuddsordning for private grunn- og videregående skoler Øvrelid, Ragnhild, Bakli, Oddbjørg, Lidahl, Anne K, Førland, Hanne Mari
Rapport 1996 IT i departementer 1996. En sammenlignende undersøkelse (benchmark) av kostnader og nytte ved IT-bruk i fire departementer Mogen, Thor, Kaasa, Svanhild
Rapport 1995 Suksesskriterier i arbeidet med resultatretting av St.prp. nr.1. Kåveland, Anita
Rapport 1995 Resultatstyring gjennom statsbudsjettet. Colbjørnsen, Tom
Rapport 1994 Fra prisoverenskomst til modifisert områdekartell. Konkurranseregulering i bryggeri-industrien, 1894-1939. Hovland, Edgar
Rapport 1994 Er enhetlig resultatstyring mulig? Kåveland, Anita og Åsmund Ulvenes, Tom Colbjørnsen.
Rapport 1994 Nytt Europa - ny forvaltning? En analyse av Finansdepartementet i EØS-prosessen. Sverdrup, Ulf Ingvard
Rapport 1993 Fra Thagaard til Egil Bakke. Hovedlinjer i norsk konkurransepolitikk 1954-1990. Espeli, Harald
Rapport 1993 En vurdering av analysene i Langtidsprogrammet 1994 - 97. Rapport til Stortingets finanskomite. Brunstad, Rolf J. og Geir B. Asheim, Kåre P. Hagen, Øystein Thøgersen.
Rapport 1992 Oljeskatt og forvaltningsstruktur. En studie av utformingen av norsk oljebeskatning mellom 1965 og 1975. Birkeli, Lars Einar
Rapport 1992 Resultatmåling og - rapportering i St.prp. nr. 1. Undersøkelse utført ved forvaltningsapparatet. Kåveland, Anita & Tom Colbjørnsen
Rapport 1991 The implementation of budgetary reform Matland, Richard
Rapport 1989 Strukturende hensyn bak statens lønnssystem. Dale, Geir
Rapport Evaluation of public management reforms in Finland: from ad hoc studies to a programmatic approach Holkeri, K. & Summa, H.
Tidsskriftsartikkel 2018 Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund; Trondal, Jarle