Forsynings- og gjenreisningsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

14.09.1939 Nyopprettelse

Navn: Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
Kort navn: FGD
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Arbeidsfelt og organisasjon
Forsyningsdepartementet ble opprettet ved kgl.res. 22.9.1939. Krigsutbruddet var den direkte foranledningen til opprettelsen av det midlertidige departementet som skulle tre i virksomhet fra 1.10.1939 og lede nødvendige tiltak for å trygge og ordne landets forsyning med viktige varer.

Ved starten fikk departementet en Alminnelig avdeling og fire direktorater: Direktoratet for proviantering og rasjonering, Direktoratet for industriforsyning, Direktoratet for utenrikshandel og Skipsfartsdirektoratet. Norges økonomiske selvhjelpsråd dannet eget kontor direkte underlagt statsråden. Dette kontoret gikk senere inn i Norges gassgeneratorstyre.

Arbeidsområdet til departementet endret seg raskt. Allerede 25.9.1940 ble Skipsfartsdirektoratet overført til det nyopprettede Sjøfartsdepartementet, og samtidig ble Direktoratet for utenrikshandel tilbakeført til Handels- og industridepartementet. Forsyningsdepartementet hadde igjen Alminnelig avdeling, Direktoratet for industriforsyning og Direktoratet for proviantering og rasjonering. Fagfeltene til disse enhetene ble etter hvert sterkt utvidet. Direktoratet for industriforsyning hadde ved etableringen bare ett kontor, Bensinkontoret. Dette kontoret ble utbygd til en egen avdeling i direktoratet og gikk fra 5.2.1942 over til å bli eget direktorat, Kommunikasjonsdirektoratet, direkte underlagt statsråden. Denne organisasjonsstrukturen sto ved lag til 1.4.1943, da Forsyningsdepartementet og Handels- og industridepartementet ble slått sammen til Næringsdepartementet, som fikk til sammen åtte avdelinger. Arbeidsområdet til Alminnelig avdeling gikk til Sentralavdelingen, Direktoratet for industriforsyning gikk over til Avdelingen for industriforsyning, Direktoratet for proviantering og rasjonering til Avdelingen for proviantering og rasjonering og Kommunikasjonsdirektoratet til Trafikkavdelingen.

Ved kgl.res. 8.5.1945 om midlertidig ordning av sentraladministrasjonen etter frigjøringen ble det bestemt at Forsyningsdepartementet med mindre endringer skulle tilbakeføres til den ordning det hadde hatt pr. 8.4.1940, men med tillegg av de fleste forsynings- og rasjoneringssaker som var kommet til senere. Departementet, som i løpet av okkupasjonstiden hadde fått økt sitt kontorantall fra 10 til 29, ble reetablert med navnet Forsynings- og gjenreisningsdepartementet og utvidet med Gjenreisningsdirektoratet, senere kalt Boligdirektoratet. Dette direktoratet ble dannet ved en sammenslutning av eksilregjeringens gjenreisningsadministrasjon fra 1942 og en hjemlig okkupasjonsstyrt gjenreisningsadministrasjon som hadde sortert under Innenriksdepartementet. Departementet ble dessuten midlertidig tillagt ansvaret for det nyopprettede Arbeidsdirektoratet, mens Skipsfartsdirektoratet ble overført til Handels- og industridepartementet.

Pr. 15.8.1945 besto departementet av en alminnelig avdeling, seks direktorater og to kontorer, Det juridiske kontor og Forhandlingskontoret, som var direkte underlagt statsråden. Den alminnelige avdeling hadde tre kontorer, Direktoratet for proviantering og rasjonering seks kontorer, Direktoratet for industriforsyning åtte kontorer, Direktoratet for eksport og importregulering tre kontorer, Kommunikasjonsdirektoratet seks kontorer, Gjenreisningsdirektoratet tre kontorer, og Arbeidsdirektoratet var uten kontorinndeling. Gjenreisningsadministrasjonen ble raskt utbygd slik at departementet ved årsskiftet 1946/1947 hadde godt over 600 ansatte.

Forsyningsdepartementet ble nedbygd etter hvert som krisen avtok. Varige arbeidsfelter ble overført til de ordinære fagdepartementene. Kommunikasjonsdirektoratet ble overført til Arbeidsdepartementet (Samferdselsdepartementet) fra 1.1.1946 for nedbygging, og Direktoratet for utenrikshandel, som nå het Direktoratet for eksport- og importregulering, ble overført til det nye Handelsdepartementet da det ble opprettet i 1947. Ved kgl.res. 23.6.1950 ble det bestemt at Forsyningsdepartementet skulle nedlegges fra 30.6. samme år. Den alminnelige avdeling og Boligdirektoratet ble overført til Kommunaldepartementet, Direktoratet for industriforsyning gikk til Handelsdepartementet, mens Direktoratet for proviantering og rasjonering ble delt slik at Rasjoneringskontoret, Fettkontoret og Det statistiske kontor ble overført til Handelsdepartementet og Provianteringskontoret tilLandbruksdepartementet.

Kilde: Håndbok for Riksarkivet; se www.riksarkivet.no

20.12.1948* Består via omorganisering

Kommunal- og arbeidsdepartementet er opprettet ved kgl. res. 29. okt. 1948, og trådte i kraft 20. desember s.å. Ved etableringen ble det overført oppgaver i fra Forsynings- og gjenreisnings-, Justis-, og Sosialdepartementet. Ved nedleggelsen av Forsynings- og gjenreisningsdepartementet i 1950 ble også bustadssakene overført hit, jf Statskalenderen 1949.

30.06.1950 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

I h.h.t. Kgl.res. 23.06.1950 blir det bestemt at Forsynings- og gjenreisningsdepartementet med virkning fra 30.06.1950 skal omorganiseres og slås sammen til et nytt Forsyningsdirektorat. Denne enheten får 10 kontorer + sekretariat. Disse enhetene kommer fra Direktoratet for industriforsyning samt Direktoratet for proviantering og rasjonering.

I denne forbindelse overføres Boligdirektoratet og Den alminnelige avdeling til KAD, Direktoratet for industriforsyning gikk til Handelsdepartementet mens Direktoratet for proviantering og rasjonering ble delt slik at Rasjoneringskontoret, Fettkontoret og Det statistiske kontor ble overført til Handelsdepartementet og Provianteringskontor oveført til Landbruksdepartementet ved Avdeling for landbruk, reinsdrift.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.