Norges Brannkasse

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

18.08.1767* Nyopprettelse

Navn: Norges Brannkasse
Kort navn: Norges Brannkasse
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Staten
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301

Opprettet ved frd. 18.8.1767. En statlig brannforsikring ble gjort obligatorisk for alle kjøpstedene i landet ved forordning 18.8.1767. Kristiania var riktignok unntatt fra dette kravet, men det skyldtes at det der allerede fantes en frivillig ordning. For bygninger på landet ble ordningen frivillig. Ordningen ble benevnt som Den almindelige Brand-Forsikring, men også andre navn ble benyttet i de nærmeste årene. I 1912 ble navnet fastsatt til Norges Brannkasse.

For tiden etter 1945 kan Brannkassens oppgaver oppsummeres slik: Som offentlig gjensidig forsikringsinnretning skulle Brannkassen gi forsikring mot brann på bygninger, løsøre og varer. Den forsikret også mot vannledningsskader og husleieavbrudd etter brann, og den ga glassforsikring, ansvarsforsikring for huseiere, innbruddstyveriforsikring og forsikring mot storm, skred og stormflod. Norges Brannkasse førte også kontroll med slokningsvesenet i byer og hussamlinger med vannverk.
Kilde: «Håndbok for Riksarkivet, 1992 - se også arkivportalen.no

Brannkassen står pr. 1947 under Forsynings- og gjenreisningsdepartementets overtilsyn. Brannkassen har pr. 1947 et representantskap på 36 medlemmer valgt blant interessentene, og et styre som består av en administrerende direktør beskikket av kongen, et medlem valgt av Stortinget og tre medlemmer valgt av representantskapet.

14.09.1939* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

30.06.1950* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.1972* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

I 1957 ble Statens branninspeksjon skilt ut som egen avdeling i Brannkassen, fra 1972 som egen statsinstitusjon.

Kilde: Arkivportalen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.