Konkurransetilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 73 61 134 68 49 117 5 12 17
2002 52 51 103 46 43 89 6 8 14
2003 58 53 111 58 44 102 9 9
2004 57 42 99 55 36 91 2 6 8
2005 58 54 112 58 44 102 10 10
2006 60 49 109 60 44 104 5 5
2007 45 49 94 45 45 90 4 4
2008 44 44 88 42 41 83 2 3 5
2009 48 45 93 45 40 85 3 5 8
2010 49 49 98 47 46 93 2 3 5
2011 50 56 106 45 49 94 5 7 12
2012 51 57 108 48 49 97 3 8 11
2013 51 55 106 48 46 94 3 9 12
2014 47 61 108 46 55 101 1 6 7
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 44 39 42 43 39 41 59 40 45
2002 39 37 38 37 37 37 47 33 39
2003 37 36 37 37 37 37 31 31
2004 38 36 37 38 37 38 32 31
2005 38 35 36 38 36 37 32 32
2006 38 35 37 38 35 37 32 32
2007 37 36 36 37 36 37
2008 37 37 37 37 37 37 35
2009 37 35 36 37 36 37 31 31
2010 37 36 37 38 36 37 33
2011 37 35 36 37 35 36 30 40 36
2012 38 36 37 38 36 37 39 37
2013 38 37 38 38 37 38 37 37
2014 38 37 38 39 37 38 36 33

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

12.03.1926 Navneendring

Navn: Trustkontrollkontoret
Kort navn: Trustkontrollkontoret

Stortinget vedtok 12. mars 1926 en ny lov om kontroll med konkurranseinnskrenkninger og prismisbruk (trustloven), og Statens prisdirektorat skiftet navn til Trustkontrollkontoret. Trustloven gjaldt frem til 1. januar 1954.

01.01.1940* Navneendring

Navn: Statens prisdirektorat
Kort navn: Statens prisdirektorat

20.01.1946* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører etat: Prisdirektoratet
Type enhet: Hovedkontor

01.01.1954* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Prisrådet

Ved iverksettelsen av prisloven fra 1. januar 1954 ble det opprettet et nytt organ, Prisrådet, til å overta en del av saksområdet det tidligere Trustkontrollrådet hadde hatt, i første rekke behandlingen av boikottsaker. Prisrådet, ofte betegnet som ”et domstolliknende forvaltningsorgan”, har hatt fire høyesterettsdommere og senere en høyesterettsjustitiarius som formenn: Jørgen Berner Thrap (1954 - 1961), Otto Helgesen (1962 – 1969), Trygve Bendiksby (1970 – 1977), Carl L. Stabel (1978 – juni 1984) og Rolv E. Ryssdal (juli 1984 – 1993). Prisdirektoratet var innstillende myndighet og sekretariat. Alle sakene i Prisrådet er grundig omtalt i Pristidende. Prisrådet ble nedlagt da konkurranseloven trådte i kraft.
Kilde: Konkurransetilsynets hjemmesider; www.konkurransetilsynet.no

01.01.1958* Navneendring

Navn: Statens pristilsyn
Kort navn: Statens pristilsyn

01.01.1958* Består via innlemming

Pris- og rasjoneringsinspeksjon går inn I Prisdirektoratet fra 1958.

01.01.1994* Navneendring

Navn: Konkurransetilsynet
Kort navn: Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet ble opprettet 1. januar 1994, samtidig som Prisdirektoratet og Statens pristilsyn ble "nedlagt". Bakgrunnen for omorganiseringen var nye lover som trådte i kraft fra 1.1. 1994 - om konkurranseforhold i næringslivet og om priser og utbytte, som erstattet eksisterende lover (pristiltaksloven og konkurranseloven).

Konkurransetilsynet har ansvaret for å kontrollere tilbuds- og produsentsiden i markedet, og påse at konkurransen ikke svekkes eller hindres som følge av prissamarbeid eller kartelldannelser.Internett: www.konkurransetilsynet.no

01.06.2001* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Organisering av Konkurransetilsynet - omstilling og ny organisasjon

Konkurransetilsynet var fram til 2001 organisert med en sentralenhet i Oslo og et regionapparat med i alt 8 kontorer i henholdsvis Oslo, Hamar, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. I forbindelse med statsbudsjettet 2001 ble det besluttet en omorganisering av Konkurransetilsynet. Omorganiseringen har bestått av tre hovedelementer:

- nedleggelse av regionkontorene
- omorganiseringen av sentralenheten
- overføring av oppgaver til Forbrukerombudet

Parallelt med avvikling av regionkontorene ble det arbeidet med etablering av tilsynets nye organisasjon. Denne ble etablert 1. juni 2001 og består av to markedsavdelinger som har et totalansvar og et samlet fokus på bruken av de virkemidlene som Konkurransetilsynet rår over. Det er opprettet en egen etterforskningsavdeling som skal følge opp viktige saker på kontrollsiden. Informasjonsvirksomheten, koordinering av utredningsarbeidet, internasjonal- og juridisk samordning er videreført i en stabsenhet. Administrative funksjoner og tjenester er lagt til en egen administrasjonsavdeling. Det legges i utgangspunktet opp til en bemanning rundt på 100 årsverk i den nye organisasjonen.
Kilde: St.prp. nr. 1, 2002-2003, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

01.01.2007* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1201 Bergen

Innen utgangen av 2006 skal Konkurransetilsynet ha gjennomført flytting til Bergen. Flyttingen til Bergen er et ledd i gjennomføringen av Stortingets flyttevedtak for statlige tilsyn, jf. stortingsmelding nr. 17 (2002-2003), "Om statlige tilsyn". Tilsynet har etablert seg i lokaler i Telegrafbygningen i Bergen sentrum

01.04.2017 Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Klagenemndssekretariatet i Bergen
Klagenemndssekretariatet ble opprettet i Bergen 1. april 2017. Seks ulike klagenemnder er tilknyttet sekretariatet, dette er Konkurranseklagenemnda, Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda. De fire sistnevnte ligger under Kulturdepartementet. Klagenemndssekretariatet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Sekretariatet er et underordnet organ til Konkurranseklagenemnda, KOFA og de fire andre nemndene som ligger under Kulturdepartementet. Klagenemndssekretariatet vil ha som hovedprioritering å være et effektivt og velfungerende sekretariat for Konkurranseklagenemnda, KOFA, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda.

Etableringen gjennomføres ved at KOFAs sekretariat skilles ut fra Konkurransetilsynet.

Det nye Klagenemndssekretariatet ble opprettet den 1. april 2017 og holder til i Zander Kaaes gate 7 i Bergen. Sekretariatets midlertidige leder er tidligere sekretariatsleder i KOFA, Anneline Vingsgård. Sekretariatet har ti ansatte.

Kilder:
- Wikipedia (https://no.wikipedia.org/wiki/Klagenemnda_for_offentlige_anskaffelser)
- Innst. 8 S (2017-2018) (https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/publikasjonar/Innstillingar/Stortinget/2017-2018/inns-201718-008s/?all=true)
- Regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skal-lede-konkurranseklagenemnda/id2547064/)
- (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-konkurranseklagenemnd-i-bergen/id2435478/)

Se også: www.kofa.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.