Skattedirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1934* Nyopprettelse

Navn: Riksskattestyrets kontor
Kort navn: Riksskattestyr. ktr.
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Tilhører etat: Skatteetaten
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo

I forbindelse med gjeninnføringen av direkte skatt til staten i 1892 (avskaffet i 1836), ble likningsvesenet i landet organisert på tre ulike nivåer. På kommuneplan fantes fra før likningskommisjoner i de fleste herreder eller kommuner. På fylkesnivå ble det organisert amts- eller fylkesskattekommisjoner, mens en egen Riksskattekommisjon ble etablert som høyeste myndighet innen landets likningsvesen. Riksskattekommisjonen, som opprinnelig talte fem medlemmer, er derfor forløperen for dagens Skattedirektorat .Etter at den tyngste økonomiske krisen var tilbakelagt frem mot midten av 1930-årene, ble det gjennomført en betydelig opprustning av skattevesenet. I 1934 ble formannen for Riksskattestyret omgjort til hovedstilling med tittelen Direktør for skattevesenet. Samtidig fikk den nye direktøren nå to kontorsjefer under seg, mot en tidligere, og Riksskattestyrets kontor ble samme år etablert som sentraladministrativt organ. Nå var det også flertall for å opprette skatteinspektører i fylkene, og dermed var grunnlaget lagt for de fremtidige fylkesskattekontorene.

01.01.1957* Navneendring

Navn: Riksskattestyrets og skattedirektørens kontor
Kort navn: Riksskattestyr/skattedirs. ktr.

01.01.1958* Består via innlemming

Direktoratet for skatt av årets inntekt innlemmes i Riksskattestyrets og skattedirektørens kontor.

01.01.1973* Består via innlemming

01.01.1978 Navneendring

Navn: Skattedirektoratet
Kort navn: Skattedirektoratet

01.01.2004 Består via omorganisering

Finansdepartementet samordner tidligere funksjoner innenfor statlig økonomistyring i én virksomhet under departementet, jf.
omtale i Gul bok 2003 (pkt. 7.1) - [http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stprp/20022003/stprp-nr-1-2002-2003--2.html?id=419105] og i St.prp. nr. 65 (2002-2003) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2003 (pkt. 3.15) - [http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stprp/20022003/stprp-nr-65-2002-2003-.html?id=138427]

Formålet med samordningen er å styrke den statlige økonomistyringen og forbedre ressursutnyttelsen på området. Som ledd i dette arbeidet etablerer Finansdepartementet et Senter for statlig økonomistyring fra 1.1.2004.

Senter for statlig økonomistyring vil være et forvaltningsorgan med funksjoner og oppgaver innenfor økonomistyring som i dag utføres av Finansdepartementet, Skattedirektoratet og 18 skattefogdkontorer. Samordningen vil berøre om lag 280 personer i de nevnte virksomhetene. Senteret vil bestå av en sentral enhet samlokalisert med Skattedirektoratet og seks regionkontorer lokalisert på steder der det i dag er skattefogdkontorer. Det legges opp til å etablere regionkontorer i Tromsø, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Hamar. I tillegg vil det bli opprettholdt et kontor i Vadsø som skal utføre spesialfunksjoner under regionkontoret i Tromsø. Regionaliseringen av økonomitjenestene planlegges gjennomført over en toårsperiode, med fullføring innen utgangen av 2005.

Den sentrale enheten skal være et relativt lite ekspertorgan for økonomistyring i staten. I tillegg til funksjoner og oppgaver knyttet til statlig økonomistyring som fram til 2004 utføres i Skattedirektoratet, legges det opp til å overføre en del funksjoner innenfor økonomistyring fra Finansdepartementet til Senteret. Dette gjelder både funksjoner knyttet til de obligatoriske konsernsystemene i staten, dvs. statsregnskapet og statens konsernkontosystem med betalingsformidling, og ulike forvaltningsoppgaver. I tillegg vil Senteret videreføre rollen som leverandør av fellestjenester til statlige virksomheter i form av operative lønns- og regnskapstjenester. Dagens avtaler om leveranse slike tjenester mellom skatteetaten og statlige virksomheter, vil bli videreført i regi av Senteret.

Kilde:
- Gul bok 2003-2004 (pkt. 10.1)
[http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stprp/20032004/stprp-nr-1-2003-2004--4/10/1.html?id=451728]
- St.prp.nr.1 2003-2004 finansdepartementet, nytt kap. 1631.
[http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stprp/20032004/stprp-nr-1-2003-2004-.html?id=138572]

01.01.2008 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Skatteetatens IT og servicepartner (SITS)

Skattedirektoratet (SKD) er omorganisert fra 1. januar 2008 og består av to deler: et strategisk direktorat og Skatteetatens IT- og servicepartner. Det strategiske direktoratet er organisert med sikte på styrket strategisk styring av etatens kjernevirksomhet. Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) skal utvikle og levere IT- løsninger og tjenester, samt alle andre typer administrative tjenester etaten har behov for. I tillegg er det også fra 1. januar 2008 etablert en ny veiledningstelefon, Skatteopplysningen, som skal håndtere alle telefoniske henvendelser fra publikum.

Skattedirektoratets myndighetsutøvelse og strategiske virksomhet ivaretas av fire avdelinger samt skattedirektørens staber. Denne virksomheten vil omfatte ca. 250 medarbeidere.

Avdeling forebygging og kontroll skal ha et samlet grep om Skatteetatens virkemidler og aktivt tilrettelegge for riktig virkemiddelbruk overfor ulike skattytergrupper.

Rettsavdelingen ivaretar overordnet fagansvar på rettsområdet, driver rettsutvikling, sikrer god myndighetsutøvelse og utvikler skatte- og avgiftsregnskapet.

Regionsstyringsavdelingen har ansvaret for planleggings- og oppfølgingsprosesser mot regionene. Dette innebærer å utarbeide styringsdialog og ressursdisponering for regionene, oppfølging av resultater samt oppfølging av styringsverktøy.

Innovasjons- og utviklingsavdelingen sørger for at SKD har et strategisk og helhetlig grep på etatens utviklingsarbeid som sikrer god kvalitet i tjenestene til publikum og hensiktsmessige arbeidsprosesser for regionene.

Skatteetatens IT og servicepartner (SITS) er Skatteetatens leverandør av IT- og servicetjenester som er knyttet opp mot etatens kjernevirksomhet. Dette omfatter leveranser innenfor IT- og skatte- og avgiftsfaglig systemforvaltning, samt virksomhetstjenester innenfor administrasjon og service. Både skattytere og de interne enhetene i etaten er viktige mottakere av leveransene fra SITS. Formelt er SITS en del av Skattedirektoratet. SITS har ca 700 medarbeidere, hvor ca 160 er lokalisert i Grimstad, ca 450 i Oslo og ca 40 på Lillehammer. Resten av medarbeiderne har arbeidssted i en av de fem regionene. I løpet av 2009 innfases ytterligere drift- og brukerstøttepersonell til SITS fra regionene. Disse skal ha arbeidssted i de fem regionene.

Kilde: Statskalenderen

01.01.2016 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Tolletaten styrkes og nye oppgaver for Skatteetaten
Pressemelding | Dato: 08.01.2016 | Nr: 1/2016 Finansdepartementet
Regjeringen besluttet for snart to år siden å overføre ansvaret for særavgifter inkludert motorvognavgifter og merverdiavgift ved import fra Tolletaten til Skatteetaten. Fra 1. januar 2016 overtar Skatteetaten ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter for registrerte særavgiftspliktige og alle innkrevingsoppgaver. Fra 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

Tolletaten rendyrkes nå til å bli en spesialisert etat med ansvar for grensekontroll og administrasjon av vareførselen. Samtidig styrkes grensekontrollen vesentlig. Etaten får flere tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. I 2016 skal tolletaten ansette over 120 nye tollere som skal arbeide i etatens grensekontroll, både i operativ kontroll og etterretningsvirksomhet.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tolletaten-styrkes-og-nye-oppgaver-for-skatteetaten/id2469716/

01.01.2017* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Fra 1. januar 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

01.04.2018* Består via omorganisering

I 2018 ble NAV Innkreving overført fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten.

Forvaltningsansvaret for Lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) overføres fra Arbeids- og velferdsaetaten fra 1.4.2018. Bakgrunnen for overføringen er at ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral fra 1. april 2018 overføres til fra Arbeids- og velferdsetaten til Skattetaten.

01.11.2020 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

All skatteveiledning på ett sted
Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene. Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Skatteetaten har med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning, utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift.

Kilde: Skattetaten.no
https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.