Marinedepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.04.1815 Ny via splittelse

Navn: 7. departement (Marinedepartementet)
Kort navn: 7. departement (Marinedepartementet)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Kristiania
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

Arbeidsfelt og organisasjon
Marinedepartementet ble opprettet ved kgl. kunngjøring 17.11.1818 og erstattet da det tidligere 7. departement for sjømilitæretaten. Havne og kanalvesenet, som tidligere hadde hørt inn under 5. departement, ble også lagt inn under det nye departementet. Det samme gjaldt karantenevesenet, som tidligere ikke hadde hørt inn under noe departement.

Ifølge instruksen for den norske regjering 11.10.1825 skulle Marinedepartementet ta seg av alt som angikk flåtens vedlikehold og forsyninger. Departementet skulle sørge for sjøetatens providering og gasjering. Under det hørte alle sjømilitære undervisningsanstalter, statens skipsverft, alle økonomiske anliggender vedrørende sjømilitære befestninger og anlegg, sjøetatens understøttelses og pensjonsfond, sjøinnrulleringen, los , fyr , havne , kanal og karantenevesenet. Uten at det ble nevnt i noen instruks eller kunngjøring, kom også statens befatning med navigasjonssaker: bestemmelser om hvem som kunne bli skippere, maskinister og styrmenn, krav til navigasjonseksamen, statsbidrag til sjømannsskoler m.m. til å høre inn under Marinedepartementet.

Den første tiden besto Marinedepartementet av tre kontorer: Sekretariatet, fra om lag 1832 kalt Ekspedisjonssekretærens kontor, Revisjonskontoret, i 1822 overført til Revisjonsdepartementet, og Bokholderkontoret, opprettet i 1815, nedlagt i 1824 og gjenopprettet i 1837. Ved kgl.res. 6.6.1861 ble Marinedepartementet og Postdepartementet slått sammen til et nytt departement, Marine og postdepartementet. Karantenevesenet ble samtidig lagt inn under Indredepartementet.

Kilde: Håndbok for Riksarkivet; se (http://www.riksarkivet.no/) www.riksarkivet.no

01.01.1819* Navneendring

Navn: Marinedepartementet
Kort navn: Marinedepartementet

05.06.1861 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Arbeidsfelt og organisasjon
Marinedepartementet og Postdepartementet ble ved kgl.res. 6.6.1861 slått sammen til et nytt departement, Marine og postdepartementet. Det skulle ta seg av flåtens vedlikehold og forsyninger, verft og sjømilitære befestninger og anlegg, Marinens understøttelses og pensjonsfond, los , signal og fyrvesenet, undervisningsinstitusjoner for sjømenn samt saker som gjaldt post , telegraf og skyssvesenet. Havnevesenet var ved kgl.res. 10.11.1860 blitt lagt inn under Indredepartementet. Ved kgl.res. 9.7.1869 ble det overført til Marine og postdepartementet.

Departementet besto av to avdelinger: Marineavdelingen og Postavdelingen. Fram til 1864 ble de ledet av felles ekspedisjonssekretær, men senere hadde hver avdeling sin egen.

Under Marineavdelingen lå de samme kontorene som under det gamle Marinedepartementet: Ekspedisjonskontoret, nå kalt Marinens ekspedisjonskontor, og Bokholderkontoret, nå kalt Marinens bokholderkontor. Under Postavdelingen lå de samme kontorene som under Postdepartementet 1860-1861: 1. postadministrasjonskontor, 2. postadministrasjonskontor, Kontoret for Postvesenets inntektsrevisjon, Kontoret for Postvesenets utgiftsrevisjon og bokholderi. Ved kgl.res. 21.1.1882 ble det opprettet enda et kontor, 3. postadministrasjonskontor.

Ved kgl.res. 30.7.1885 ble Marine og postdepartementet nedlagt. Havnevesenet ble overført til det nyopprettede Arbeidsdepartementet (jf. Fiskeridepartementet), Postavdelingen ble overført til Indredepartementet og Marineavdelingen ble en del av Forsvarsdepartementet..

Kilde: Håndbok for Riksarkivet; se (http://www.riksarkivet.no/) www.riksarkivet.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.