Avdeling for kriminalitetsforebygging

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1875 Ny via omorganisering

Navn: Kontoret for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet
Kort navn: Kontoret for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Kristiania
Relaterte enheter:
  • Kriminalkontoret

I 1875 ble det opprettet en ekspedisjonssjefstilling for straffeanstaltenes og fengselsvesenets anliggender. Dette arbeidsområdet hadde hittil ligget under Kriminalkontoret A. Samtidig ble Justisdepartementets revisjonskontor nedlagt, og Kontoret for Strafanstalt- og Fængselsvæsenet overtok oppgavene.

Siden det nye kontoret ble ledet av en ekspedisjonssjef, var det nå rent formelt opprettet en ny avdeling i departementet - en fengselsavdeling med ett kontor.

Kilde: Arkivportalen.no


Selv om Fengselsstyret her er registrert som en avdeling, bør det nevnes at det i henhold til Modalsliutvalgets innstilling i visse saker har hatt en friere stilling og dermed vært i en slags dobbeltstilling.

01.01.1897* Navneendring

Navn: Fengselsstyret
Kort navn: Fengselsstyret

01.01.1980 Navneendring

Navn: Kriminalomsorgsavdelingen
Kort navn: Kriminalomsorgsavd.

Sekretariatet i Norges Vernesamband går i 1980 inn i Fengselsstyret som da endrer navn til Kriminalomsorgsavdelingen.

01.01.1980 Består via omorganisering

Navn: Kriminalomsorgsavdelingen
Kort navn: Kriminalomsorgsavd.
Relaterte enheter:
  • Norges Vernesamband

Sekretariatet i Norges Vernesamband går i 1980 inn i Fengselsstyret som da endrer navn til Kriminalomsorgsavdelingen. Norges Vernesamband og de lokale vernelag arbeidet fram til innlemmingen på privat basis, men med betydelig statsstøtte. Innlemmingen medførte at tilsammen 10 stillinger i Sekretariatet i Norges Vernesamband ble overført til departementet.

MERK:
Kriminalomsorgsavdelingen er etatsleder for fengselsvesenet og friomsorgen. Når avdelingen utøver myndighet etter fengselsloven, bruker den betegnelsen Fengselsstyret.

01.01.2005* Navneendring

Navn: Kriminalomsorgsavdelingen - Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF)
Kort navn: Kriminalomsorgsavdelingen

Avdelingen organiseres i tre nye seksjoner. Videre ivaretas en del oppgaver i avdelingen i team med deltakerer fra flere seksjoner. Det gjelder oppgaver som krever tverrfaglig kompetanse og et overordnet perspektiv, og som er en fast del av avdelingens kompetanseområde.

Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet har som hovedoppgave å være sekretariat for politisk ledelse, utarbeide forslag til statsbudsjettet, utforme styringsdokumenter og regelverk og ivareta samarbeidet med andre departementer.

Ved siden av dette, har Kriminalomsorgsavdelingen også en direktoratsfunksjon: som Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF). KSF har det øverste faglige og administrative ansvaret for kriminalomsorgen. Kriminalomsorgsavdelingen er overordnet Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF).

01.07.2013 Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

Regjeringen meldte gjennom St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn at en utflytting av direktoratsfunksjonen fra departementet skulle vurderes. Spørsmålet ble ytterligere aktualisert da 22. juli-kommisjonen pekte på behovet for å styrke departementets samordningsrolle og styring av underliggende etater. Beslutningen om å flytte ut kriminalomsorgens sentrale forvaltning ble tatt høsten 2012.

Endringen innebærer at Kriminalomsorgsavdelingen - Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) endrer navn til Kriminalomsorgsavdelingen og at Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) flyttes ut av departementet og etableres som et ordinært direktorat på Lillestrøm under navnet Kriminalomsorgsdirektoratet (KRID).

Kriminalomsorgsavdelingen
Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet har etter omorganiseringen som hovedoppgave å være sekretariat for politisk ledelse, utarbeide forslag til statsbudsjettet, utforme styringsdokumenter og regelverk og ivareta samarbeidet med andre departementer. Avdelingen er delt i tre seksjoner; Administrativ seksjon, juridisk seksjon og utviklingsseksjonen.

Kriminalomsorgen er forøvrig organisert i tre nivåer:
- Kriminalomsorgsdirektoratet (KRID), faglig og administrativ ledelse av kriminalomsorgen,
- seks regionadministrasjoner,
- lokale fengsler og friomsorgskontor.

Sentrale dokument:
- Prop. 183 L (2012–2013) Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (navneendring for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning mv.) PDF: http://www.regjeringen.no/pages/38370349/PDFS/PRP201220130183000DDDPDFS.pdf
- St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn. PDF: http://www.regjeringen.no/pages/2109450/PDFS/STM200720080037000DDDPDFS.pdf

Kilder: www.regjeringen.no, www.kriminalomsorgen.no

01.07.2013 Navneendring

Navn: Kriminalomsorgsavdelingen
Kort navn: Kriminalomsorgsavdelingen

01.01.2019* Navneendring

Navn: Avdeling for kriminalitetsforebygging
Kort navn: Avdeling for kriminalitetsforebygging

Avdeling for kriminalitetsforebygging har ansvar for kriminalomsorg og fengsler, forebygging av kriminalitet, vold i nære relasjoner og arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.