Politiets sikkerhetstjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

06.07.1937 Nyopprettelse

Navn: Overvåkningssentralen
Kort navn: Overvåkn.sentralen
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

I 1937 bestemte Justisdepartementet at det skulle etableres en egen overvåkingstjeneste som administrativt skulle underlegges politimesteren i Oslo. Denne enheten skulle koordinere hele landet. Etter ordre fra daværende politimester Welhaven ble tjenestens landsomfattende arkiv tilintetgjort 9. april 1940 og tjenesten oppløst.

Etter annen verdenskrig ble overvåkingstjenesten organisert på nytt etter de samme retningslinjer som i 1937. Det var bl.a. den tyske agentvirksomheten i Norge under den annen verdenskrig som presset fram en organisert bekjempelse av utenlandsk spionasjevirksomhet.

I 1955 ble det besluttet å overføre ledelsen av overvåkingstjenesten fra politimesteren i Oslo til en egen overvåkingssjef. Administrativt var imidlertid overvåkingstjenesten, med unntak av overvåkingssjefen og hans nestkommanderende, fortsatt underlagt Oslo politikammer.

Slik var organiseringen i store trekk inntil 1980, da overvåkingstjenesten ble helt atskilt fra Oslo politikammer og ble en sentral politiorganisasjon direkte underlagt Justisdepartementet. Denne organisasjonen ble hetende Politiets overvåkingstjeneste (POT). Politimesteren i Oslo ble fritatt for ansvar for overvåkingstjeneste i sitt distrikt. Hovedkvarteret til POT er plassert på Politihuset i Oslo. Dette er det som heter Overvåkingssentralen. Regionalt var tjenesten fram til 1977 organisert i distriktssentraler (Kristiansand, Bergen, Trondheim og Harstad). I 1977 ble distriktssentralene erstattet av 5 landsdelssentraler (Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge) med underliggende avdelinger som hver besto av flere
politidistrikter.

Ved kgl.res. av 19 august 1994 fikk overvåkingstjenesten ny instruks, og den 12 desember samme år fastsatte Justisdepartementet en ny regionordning for POT. Denne ble iverksatt i 1995, og innebærer bl.a. at overvåkingstjenesten nå ble geografisk inndelt i 7 regioner samt lokale ledd. Hver region ble ledet av en politiinspektør. Da politiet i Norge fikk ny organisasjon 1.1.2002 (Politireform 2000), var den mest synlige endringen at antall politidistrikter ble halvvert fra 54 til 27. Fra samme dato ble også overvåkningstjenesten omorganisert. De viktigste endringene var at de regionale leddene ble lagt ned og tjenesten ble gitt en nytt navn, Politiets sikkerhetstjeneste. De regionale leddene ble erstattet av minst ett årsverk ved alle landets politidistrikter unntatt Oslo. Sysselmannen på Svalbard hører i overvåkningssaker direkte inn under Den sentrale enhet.
Se også: «Innstilling om den forebyggende sikkerhetstjeneste», vedlegg til St.meld.nr.89, (1969-70)
Internett: http://www.pst.politiet.no/

01.01.1985* Navneendring

Navn: Politiets overvåkingstjeneste
Kort navn: POT

Overvåkningssentralen skifter navn til Politiets overvåkningstjeneste (POT) i løpet av første halvdel av 1980-årene. Navnene brukes over flere år om hverandre i St.prp. nr. 1. Navneendringen her satt til 1985.

01.01.2002 Navneendring

Navn: Politiets sikkerhetstjeneste
Kort navn: PST

PSTS hovedkontor ligger i Nydalen rett utenfor Oslo sentrum. I tillegg har PST ansatte lokalt i landet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.