Statens innkrevingssentral

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.06.1990 Nyopprettelse

Navn: Statens innkrevingssentral
Kort navn: SI
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1833 Rana

Statens innkrevingssentral (SI) ble opprettet som særorgan under Politiavdelingen i Justisdepartementet 1. juli 1990 i Mo i Rana. Oppgaven var den gangen å kreve inn økonomiske straffekrav utstedt av politiet og domstolene. I tillegg til å effektivisere bøteinnkrevingen, var det et viktig mål å sikre likeverdig behandling og fullbyrdelse av straff, samt å styrke skadelidtes stilling. Etter hvert har SI fått tilført nye oppgaver og krever i dag inn en rekke statlige fordringer; gebyr, avgifter og gjeldskrav. SI har også fått ansvaret for å innføre nye økonomisystemer i hele politi- og lensmannsetaten, der implementeringsarbeidet hos de første politikamrene startet på nyåret 2000. Internett: www.sismo.no

01.01.2001 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Finansdepartementet

Med virkning fra 1.1.01 er SI overført fra Justisdepartementet til Finansdepartementet.

01.01.2015 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Overordnet: Skattedirektoratet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Per 1. januar 2015 ble Statens innkrevingssentral innlemmet i Skatteetaten.

Statens innkrevingssentral (SI) innlemmes i Skatteetaten men fortsetter som en egen enhet og beholder navnet. Begrunnelsen som endringen er regjeringens ønske om å få en bedre organisering av innkrevingen av ofenlige krav (jf. Sundvolden-erklæringens målsetninger om effektivisering av offentlig sektor og mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser).

Skatteetaten og Statens innkrevingssentral skal sammen utrede hvordan dette skal gjennomføres, og hvordan grensesnittet og organiseringen av oppgaver mellom virksomhetene skal være på kort og lang sikt. Det skal gjennomføres fra 1. januar 2015.

Det skal samtidig settes i gang et utredningsarbeid med sikte på å overføre forvaltningen av dokumentavgiften fra Kartverket og Toll- og avgiftsdirektoratet til Skatteetaten. Dokumentavgiften gir staten inntekter på om lag 8 milliarder kroner årlig og er den eneste særavgiften som ikke kreves inn av etater under Finansdepartementet. Forvaltningen av skatter og avgifter er Skatteetatens kjerneoppgaver. Skattedirektoratet, Kartverket og Toll- og avgiftsdirektoratet skal sammen utrede saken og legge fram sin anbefaling i løpet av 2014.

Kilder: Brev | Dato: 09.05.2014
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Bedre-skatte--og-avgiftsforvaltning--Innlemming-av-Statens-innkrevingssentral-i-Skatteetaten/id759712/

Pressemelding | Dato: 01.04.2014 | Nr: 10/2014
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Statens-innkrevingssentral-blir-en-del-av-Skatteetaten/id754232/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.