Statsforvalteren

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

56 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Mellom barken og veden? Fylkesmannens samordningsrolle i samfunnssikkerhet og beredskap Jordahl, Ane Øie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Reintallstilpasningen i Vest-Finnmark. En unødvendig lang prosess? Turi, Ole-Anders Andersen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Fylkesmannen teller, situasjonen avgjør? En studie av Fylkesmannens rolle i iverksettingen av kommunereformen Kårtvedt, Leif Erlend Holmen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Byråkraten mellom barken og veden Glomsrud, Hans Rasmus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Etatsstyring med flere prinsipaler: en studie av styringen av fylkesmannen Helle, Pål Kristian Nordby
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Fyrtårn i skumringen? En studie av Fylkesmannens rolle i kommunereformen Grønli, Anniken
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Statlig styring og det lokale selvstyret i arealplanlegging. : En studie av innsigelsesinstituttet. Aabøe, Anne Maren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Skjær i sjøen : utvikling av marin verneplan : om hvordan Norge definerer og følger opp det internasjonale arbeidet med vern av kystnatur : en studie av en beslutningsprosess Ese, Ann-Christin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Miljø: høyrd eller overkøyrd? 2 case studiar i Hordaland: Rv1, Moberg-Svegatjørn og Trekantsambandet. Grenasberg, Mona
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Kvalitet i et brukerperspektiv ved Hordaland fylkesmannsembete. Pedersen, Monica
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Jordbruk og miljøvern. Statens bruk av miljøvernpolitiske virkemidler overfor jordbruket og bøndene. Sogn, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Fra sektor- til områdeorganisering: effekter av reorganiseringen av fylkeslandbrukskontorene inn under fylkesmannsembetene. Bonesvoll, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Den mektige staten? En analyse av fylkesmannens styring av kommunal økonomi mektige staten? Lågbu, Øivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Relasjoner i miljøvernforvaltningen. Samhandlingen mellom fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunene i Hordaland og Akershus. Fuglseth, Kari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Bergen kommune og staten - medspiller eller motspiller? En studie av samhandlingen mellom Bergen kommune og sentrale myndigheter med sikte på å få økte statlige overføringer til bykommunen i per... Fimreite, Anne Lise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Opprettelsen av miljøvernavdelinger under fylkesmannen. En case-studie vedrørende funksjonsfordelingen og administrasjonsordningen innen Miljøverndepartementets myndighetsområde på fylkesnivå. Steihaug, Dag Sverre
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 En analyse av samhandling og dominans i forholdet mellom fylkesmannen, fylkeskommunene og primærkommunene. Aass, Thor Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Kommunen som klient. En studie av kontakten mellom kommune og stat og fordeling av tilskotsmidler Jonassen, Jan R.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Utjamning av regional ulikhet. En analyse av fordeling av skatteutjamningsmidler på kommunene 1970-75. Kyvik, Svein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1968 Den politiske og sosiale bakgrunn for fylkesmennene i Norge, 1814-1966. Strompdahl, Kjartan
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Notat 1995 Behovet for sterkere samordning i den regionale statsforvaltning. I lys av et perspektiv på en sektorisert offentlig forvaltning. Vike, Fred Jakob
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi rapport 2018:11 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2017 Jus + ped = sant - En erfaringsoppsummering og vurdering av prosjektet "Regelverk i praksis" Gudrun Vik
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2017 NOU 2017: 12 Svikt og svik - Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt Ann-Kristin Olsen (leder), Dag Øystein Nordanger (nestleder), Geir Sverre Braut, Cecilia Dinardi, Unni Heltne, Ståle Luther, Arne Kristian Myhre, Torleiv Ole Rognum, Trine Myrvold Wikstrøm
Rapport 2016 NOU 2016: 18 Hjertespråket — Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk Bård Magne Pedersen (leder), Finn-Arne Schanche Selfors, John Roald, Karlsen, Elin Fjellheim, Jens Johan Hjort, Ellen Katrine O. Hætta, Frøydis Nystad Nilsen, Jon Todal, Inga Lill Sigga Mikkelsen
Rapport 2016 Statens tilsyn med kommunen. Organisering, omfang, nytte og forbedringsmuligheter Botheim, Ingunn, Anniken Grønli Foss
Rapport 2015 NOU 2015: 11 Med åpne kort. Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene Helga Arianson (Leder), Solveig Eek Bistrup, Geir Sverre Braut, Øystein Flesland, Torunn Grinvoll, Solfrid Vaage Haukaas, Bjørn Hofmann, Siri Kristiansen, Grete Myhre, Terje Nybøe, Jan-Roger Olsen, Kirsten Toft, Siri Wiig, Wasim Zahid
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2015 Om Fylkesmannens tilsyn med kommunepliktene – en kartlegging Sekkesæter, Helle, Benedicte Hoff, Ingunn Botheim og Anniken Grønli Foss
Rapport 2015 Statlig styring av kommunene - En kartlegging av virkemiddelbruk og utviklingstrekk på tre sektorer i perioden 1999-2015 Vemundvik, Sissel, Benedicte Hoff, Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim og Helle Sekkesæter
Rapport 2012 Styring av Fylkesmannen Botheim, Ingunn, Sissel Kristin Hansen, Mette Haarstad
Rapport 2012 NOU 2012: 1 Til barnas beste — Ny lovgivning for barnehagene Kjell Erik Øie (leder), Berit Bae, Hans Christian Holte, Arild Olsen, Hanne Braathen, Per Botolf Maurseth, Aashild Ravnanger, Karl Audun Fagerli, Jon Christian Fløysvik Nordrum, Oda Randi Reinfjord, Lars Gulbrandsen, Victor Norman, Mette Henriksen Aas
Rapport 2011 NOU 2011: 18 Struktur for likestilling Hege Skjeie (leder), Ronald Craig, Helga Eggebø, Anne Britt Flemmen, Cathrine Holst, Øystein Gullvåg Holter, Anders Todal Jenssen,Kjell Erik Lommerud, Marjan Nadim, Sevil Sümer, Mari Teigen, Thomas Michael Walle
Rapport 2011 Embetsstyringen av Fylkesmannen Peter Bøgh, Mette Haarstad, Ingunn Bothei
Rapport 2010 Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen. Ingunn Botheim og John Nonseid
Rapport 2010 Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Peter Chr. Bøgh, Margaret Hagevik og Ellen Rønning-Arnesen
Rapport 2009 En vellykket samordning av regional stat? – Evaluering av integreringen av Statens utdanningskontor og fylkeslegeembetet med fylkesmannen. Ingunn Botheim, Ellen Rønning-Arnesen, Sanja Kostovska Skaar
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2004 NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren Tora Aasland (leder), Svein Berbu, Ole Hetland, Christine Hjortland, Guri Ingebrigtsen, Siv Hilde Lindstrøm, Thorvald Moe, Tove Eikrem Mork, Ørnulf Røhnebæk, Vidar Skaaland, Signy Irene Vabo, Søren Wiig, Petter Øgar, Cicel T. Aarrestad
Rapport 2003 Flere veier til målet Kalleberg, Annemor og Strøm, Maria
Rapport 2003 Det lokale og det nasjonale. Statleg politikk overfor det lokale og regionale styringsverket frå 1900 til i dag. Flo, Yngve
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2002 NOU 2002: 2 Boligmarkedene og boligpolitikken Kristian Wibe, (Leder), Anniken Huitfeldt, Nina Kielland, Jens Halvdan Mosli, Tore Johanessen, Per G. Olsen, Anita Rathore, Asbjørn Rødseth, Kari Skrede, Anne Aaker, Bård Øistensen
Rapport 2001 Fylkesmannen som rettssikkerhetsinstans Nordvik, Jørn-Flemming, Kalleberg, Annemor og Greni, Ragnhild Castberg
Rapport 2000 Mellom stat og sjølvstyre. Fylket i norsk styringsverk etter 1945. Flo, Yngve
Rapport 2000 Etatsstyring, kommunikasjon og styringsdialog : Landbruksdepartementet, Statens landbruksforvaltning og forholdet til Fylkesmannen. Fossum, Anne Kathrine
Rapport 2000 NOU 2000: 12 Barnevernet i Norge - Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer Edvard Befring (Leder), Solveig Botnen Eide, Asbjørn Fjose, Marit Gjærum, Knut Lindboe, Terje Ogden, Kirsten Jæger Sivertsen, Hege Sundt, Berit Aanderaa
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1999 Staten ut til folket. Desentralisering som styrings- og forvaltningspolitisk strategi 1945-1975. Flo, Yngve
Rapport 1999 Mengde og mangfold. En gjennomgang av fylkesmannens tilskuddsforvaltning Botheim, Ingunn, Førland, Hanne Mari og Næs, Ingebjørg
Rapport 1978 Planlegging og forvaltning. Makt og avmakt i den regionale planlegging Mydske, Per Kristen
Tidsskriftsartikkel 2013 After a Terrorist Attack: Challenges for Political and Administrative Leadership in Norway Christensen, Tom ; Laegreid, Per ; Rykkja, Lise Hellebo