Tingretter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

34 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Institusjonelle ordninger for lønnsfastsettelse. Helgesen, Kjersti
Bokkapittel Lønsreform og dommarrekruttering. Fjærestad, Gro Beate
Hovud-/magister-/masteroppgåve 20120 Utfordringer for domstolledere ved sammenslåing av tingretter Trannum, Leif Petter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon Spigseth, Tone Morland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Jurymedlem på godt og vondt. En kvalitativ sosiologisk studie av jurymedlemmers erfaringer ved å være sådanne medlem. Bjørnestad, Vibeke
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Innsatt eller innlagt. En studie av klassifisering og håndtering i grenselandet mellom strafferett og psykiatri. Hedberg, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 It i domstolene – om organisatoriske forutsetninger og teknologianvendelse. Nerskogen, Even
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Norske dommere: endringsvillige eller fanget av institusjonelle føringer. Sporsheim, Sissel Watz
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Motar eller tradisjon? Ei studie av Justisdepartementet si administrative s styring av domstolane. Evebø, Linda
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Sentral styring lokal respons. En studie av Bergen byrett og Midthordaland sorenskriverembete sin respons på Justisdepartementet ulike reformtiltak i perioden 1980-1990. Andenes, Rita Ellinor
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Kontinuitet og brudd i utviklingen av juryordningen - en studie av sentrale aktørers policy i perioden 1978-1993. Nilsson, Ruth Irene
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Rekruttering til domstolane reformstyrt eller rutine? Ei organisasjonsdemografisk analyse av dommarutnemningane 1985-1993. Fjærestad, Gro Beate
Notat 1995 Rettslige europeiseringsprosesser - konsekvenser for det norske domstolsapparatet. Andersen, Benedicte
Notat 1993 Institusjonelle ordninger for lønnsfastsettelse. Dommernes faktiske lønnsutvikling i etterkrigstiden. Helgesen, Kjersti
Notat 1991 Reformforslag i domstolene. Effektivisering eller administrativt hærverk? Magnussen, Anne-Mette
Rapport 2020 NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt — Domstolene i endring Yngve Svendsen (leder), Ragna Aarli, Jostein Askim, Cecilie Østensen Berglund, Kirsti Bjørneset, Nils Asbjørn Engstad, Carl Ivar Hagen, Steinar Juel, Anne Margrete Katteland, Arne Krokan, Erling Røed Larsen, Bjørg Tysdal Moe, Vidar Otterstad, Inger-Marie Sperre, Inger Marie Sunde, Sven Marius Urke
Rapport 2019 NOU 2019: 17 Domstolstruktur Svendsen, Yngve (leder), Ragna Aarli, Jostein Askim, Cecilie Østensen Berglund, Kirsti Bjørneset, Nils Asbjørn Engstad, Carl Ivar Hagen, Steinar Juel, Anne Margrete Katteland, Arne Krokan, Erling Røed Larsen, Bjørg Tysdal Moe, Vidar Otterstad, Inger-Marie Sperre, Inger Marie Sunde og Sven Marius Urke
Rapport 2018 NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet
Rapport 2017 NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?— Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker Hans Petter Graver (Leder), Geir Kjell Andersland, Christofer Eriksen, Siv Hallgren, Anne Margrethe Lund, Solveig Moen, Kristin Otterlei, Kirsti Ramberg, Tore Roald Riedl, Brynjulf Risnes, Hilde Stoltenberg, Karl Otto Thorheim, Camilla Torgersen, Stig Hjalmar Torsteinson
Rapport 2016 NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov Runar Torgersen (leder), Lars Groth, Kristin Fagerheim Hammervik, Hans-Petter Jahre, Erik Keiserud, Torunn E. Kvisberg, Tor Langbach, Marianne Lie, Jon Petter Rui, Trond Eirik Schea, Inger Marie Sunde, Ida Melbo Øystese
Rapport 2011 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Monsen, Anne-Lise, Stig Hornnes, Erik Hornnes, Mona Naomi Lintved
Rapport 2011 NOU 2011: 13 Juryutvalget - Når sant skal skrives Per J. Jordal (leder), John Christian Elden, Ragnhild Hennum, Helge Leikvik, Stina Sveier Nielsen, Dag Bugge Nordén, Eitya Rehman, Inge Ryan, Mona Røkke, Asbjørn Strandbakken
Rapport 2008 Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Ingunn Botheim, Elisabeth Hyllseth og Gudrun Vik
Rapport 2007 Evaluering av prosessen rundt dommerutnevnelser Ingunn Botheim og Peter Bøgh
Rapport 2007 NOU 2007: 12 Offentlig innkreving Jan Solberg (leder), Oddbjørg Bakli, Solveig Løhaugen, Kjell Saghaug, Katarina de Brisis, Anne Katrine Rambøl og Liv Marit Sylliåsen
Rapport 2002 NOU 2002: 4 Ny straffelov. Straffelovkommisjonens delutredning VII Einar Høgetveit (leder), Ingunn Fossgard, Frode Sulland, Kirsti Coward, Ragnar Hauge
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1999 NOU 1999: 10 - En bedre organisert politi- og lensmannsetat Anne Kari Lande Hasle (leder), Tormod Bakke, Linn-Birgitte Rasmussen Hoel, Ernst I. Høier, Ingelin Killengreen, Ole Petter Parnemann, Kyrre Stenbro, Otto Stærk, Inger Johanne Sundby, Terje Ødegård
Rapport 1999 NOU 1999: 19 Domstolene i samfunnet — Administrativ styring av domstolene. Utnevnelser, sidegjøremål, disiplinærtiltak. Midlertidige dommere Carsten Smith (leder), Inge Lorange Backer, Olav Terje Bergo, Kirsti Strøm Bull, Arild O Eidesen, Sven Ole Fagernæs, Ingrid Røstad Fløtten, Else Bugge Fougner, Inger Lise Gjørv, Agnes Nygaard Haug, Bjørg Hermansen, Johan P Olsen, Oddvar Overå, Ing-Lill Pavall, Tine Sundtoft, Bjørg Ven, Jens-Sveinung Wegner
Rapport 1999 NOU 1999: 22 Domstolene i første instans — Førsteinstansdomstolenes arbeidsoppgaver og struktur Jens Edvin A Skoghøy (leder), Anne Austbø, Karin M Bugge, Atle Helljesen, Gunnar Steintveit, Steinar Weseth, Berit Opedal Windheim, Reidunn Åbyholm, Cato Evensen, Inge Unneberg
Rapport 1992 Domstoler og opinion - en studie av befolkningens oppfatninger av, kunnskaper om og erfaring med det norske domstolsapparatet. Andersen, Benedicte
Rapport 1991 Reformforsøk i Domstolsektoren. En studie av moderniseringsforslag for By- og Heredsrettene. Gjerde, Ragnhild Margrethe
Rapport 1990 Reformprosesser i domstolene. En studie av domstolaktørers verdier og virkelighetsoppfatninger. Andersen, Benedicte
Tidsskriftsartikkel 1994 Domstolene og opinionen. Andersen, Benedicte