Kriminalomsorgsregioner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2001 Nyopprettelse

Navn: Kriminalomsorgsregioner
Kort navn: Kriminalomsorgsregioner
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

1.1.2001 iverksatte kriminalomsorgen en ny organisasjonsstruktur som bl.a. medførte et nytt regionalt nivå. Det ble etablert 6 kriminalomsorgsregioner bestående av de anstaltene og de friomsorgskontorene som ligger innenfor regionene grenser med en felles regionsledelse.

Bakgrunnen for etableringen av det nye regionleddet er å finne i Stortingsmelding nr 27 (1997-98): Om kriminalomsorgen. Regjeringen fremmet (http://odin.dep.no/repub/97-98/stmld/27/index.htm)"Stortingsmelding nr 27 (1997-98) Om kriminalomsorgen" våren 1998. Stortinget ga sin tilslutning til meldingen samme høst. Omorganisering av etatens virksomhet med nytt felles regionalt ledd for fengselsvesenet og friomsorgen og vekt på kontaktbetjent og soningsplaner er et vesentlig element. Stortinget ba om et det ble utarbeidet en egen lov for kriminalomsorgens virksomhet.
Sakens dokumenter: St.meld.nr.27 (1997-1998) og Innst.S.nr.6 (1998-1999).

Region Øst: Oslo og Østfold med regionadministrasjon i OsloRegion Nordøst: Akershus, Hedmark og Oppland med regionadministrasjon på Lillestrøm Region Sør: Buskerud, Vestfold og Telemark med regionadministrasjon i Tønsberg Region Sørvest: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland med regionadministrasjon i Sandnes Region Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med regionadministrasjon i Bergen Region Nord: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark med regionadministrasjon i Trondheim.

Hovedoppgavene på det nye regionale niveået er å utforme regionale mål, resultatmål og retningslinjer, fordele midler til lokale enheter, behandle klagesaker for avgjørelser fattet på lokalt nivå.

Organisasjonsstrukturen i kriminalomsorgen ser etter omorganiseringen m.a.o. slik ut:
- Sentralt nivå (Justisdepartementet/Fengselsstyret)
- Regionalt nivå (nytt)
- Lokalt nivå (det enkelte fengsel eller friomsorgsorgan)

01.07.2013 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Gruppe

Regionaladministrasjonen under Kriminalomsorgen bestående av fem regioner legges fra 1.7.2013 inn under det nye Kriminalomsorgsdirektoratet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.