Domstoladministrasjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.11.2002 Ny via sammenslåing

Navn: Domstoladministrasjonen
Kort navn: DA
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Tilhører etat: Domstolsetaten
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 1601 Trondheim
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fredag 1.11.2002 overtok Domstoladministrasjonen det administrative ansvaret for alle landets domstoler.

Bakgrunn for reformen:
- NOU 1999:19 Domstolene i samfunnet - Administrativ styring av domstolene. Utnevnelser, sidegjøremål, disiplinærtiltak. Midlertidige dommere
- Endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling).
- Endringar i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommarane si arbeidsrettslege stilling).
- Ot.prp. nr. 44 (2000-2001), Innst. O. nr. 103 (2000-2001), Besl.O.nr.105 (2000-2001) Endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling).

Domstoladministrasjonen holder til på Brattøra i Trondheim.

Samtidig som Domstoladministrasjonen setter i gang arbeidet ble domstolavdelingen i Justisdepartementet lagt ned. Avdelingen har hatt det administrative ansvaret for alle landets domstoler, fra Høyesterett til tingrettene. Etter reformen overtar Domstoladministrasjonen i hovedsak alt arbeidet.

Under utredning av reformen ble ulike tilknytningsformer for den nye enheten vurdert, bl.a.
- Departementsmodellen,
- Direktoratsmodellen,
- Sentralbanklov-modellen,
- Frittstående domstolsadministrasjon og
- Domstolsadministrasjon styrt direkte av domstolene.
Det ble konkludert med at det skulle opprettes en domstolsadministrasjon utenfor Justisdepartementet som ikke skal stå under politisk styring eller kontroll i sin domsfunksjon men som gir regjeringen og Stortinget innflytelse i form av utforming av sentrale fastsatte retningslinjeri den årlige budsjettproposisjonen og instruksjonsrett for regjeringen ved kongelig resolusjon. (Se Ot.prp.nr.44 (2000-2001)

Domstolsadministrasjonen er ved etableringen organisert i seks interne enheter.En av disse enhetene er IT-enheten som er den tidligere drifts- og utviklingsenheten Rettsvesenets IT- og Fagtjeneste (RIFT) som er plassert i Oslo, og som nå har endret navn til Domstolsadministrasjonen, avdeling Oslo.

Web: www.domstol.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.