Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.09.2003* Ny via sammenslåing

Navn: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kort navn: DSB
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 704 Tønsberg
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Som oppfølging av St.meld.nr.17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Veien til et mindre sårbart samfunn (jfr. Sårbarhetsutvalget) blir det nye Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opprettet høsten 2003. Det nye direktoratet omfatter Direktoratet for sivilt beredskap og hele Direktoratet for brann- og elsikkerhet med unntak av de oppgaver som overføres til det nye Petroleumstilsynet. Det nye direktoratet skal koordinere tilsynet med virksomheter med potensial for store ulykker, herunder storulykkesforskriften (Seveso-direktivet).

Direktoratet skal bidra til å hindre tap av liv og verne om helse, miljø, viktige samfunnsfunksjoner og materielle verdier i forbindelse med ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser i fred, krise og krig. Direktoratet skal ha oversikt over sårbarhets og trussel- utviklingen i samfunnet, både når det gjelder ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser. DSB skal ta initiativ for å forebygge at slike hendelser inntreffer, se til at det er gjennomført nødvendige forebyggende tiltak og sikre at tilstrekkelig beredskap er tilgjengelig for å begrense konsekvensene hvis det oppstår uønskede situasjoner. Ved manglende sikkerhet og beredskap skal DSB ta initiativ for oppfølging overfor ansvarlig myndighet.

DSB er fagmyndighet for kommunale og interkommunale brannvesen, det lokale eltilsyn og fylkesmennenes beredskapsarbeid – og har faglig og administrativ oppfølging av Sivilforsvaret, Sentralskolen for sivilt beredskap, Norges brannskole og Sivilforsvarets tre regionale skoler.

DSB forvalter saker som hører inn under:
- Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
- Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester
- Lov om Sivilforsvaret

DSB er underlagt Justis- og politidepartementet. Virksomheten omfatter hovedkontor i Tønsberg og Oslo, 40 sivilforsvarskretser (20 fra 2004), fem sivilforsvarsleire, fem skoler og fem regioner for eltilsyn – med i alt ca 700 ansatte, av disse 240 ved hovedkontorene. DSB vil være lokalisert i Tønsberg fra 2005

Internett: www.dsb.no

01.01.2004* Består via omorganisering

Det nyetablerte Petroleumstilsynet overtar fra 1.1.2004 ansvaret for å fastsette regelverk og føre tilsyn med landbaserte petroleumsanlegg og tilknyttede rørledningssystemer. Dette ansvaret overtas fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Arbeidstilsynet.

01.03.2017* Består via innlemming

Regjeringen samler mer ansvar for samfunnssikkerhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ansvaret for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett overføres fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) til DSB.

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) var et statlig forvaltningsorgan som hadde ansvar for drift og utbygging av Nødnett. Direktoratet ble opprettet 1. april 2007 og var underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det ble lagt ned 1. mars 2017, og oppgavene overført til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Se Pressemelding fra JD | Dato: 17.10.2016 | Nr: 118 – 2016
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-samler-mer-ansvar-for-samfunnssikkerhet-i-dsb/id2516159/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.