Statens sivilrettsforvaltning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2004* Ny via omorganisering

Navn: Justissekretariatene
Kort navn: Justissekretariatene
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Nye justissekretariater blir opprettet fra nyttår 2004. For å gjøre saksbehandlingen mer effektiv, skal blant annet en del erstatningsspørsmål nå bli behandlet i egne sekretariater. Oppgavene overføres fra Justisdepartementet til de nye sekretariatene:

- Sekretariat for Erstatningsnemnda for voldsoffersaker
- Sekretariat for Billighetserstatningsutvalget
- Sekretariat for Den rettsmedisinske kommisjon
- Erstatning etter strafforfølgning

Fra 1. januar 2004 tar justissekretariatene mot søknader om billighetserstatning av statskassen, og krav om erstatning etter strafforfølgning.

Søknader om voldsoffererstatning behandles av Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø. Eventuelle klager på vedtak om voldsoffererstatning skal også behandles av Kontoret for voldsoffererstatning. Kontoret vil etter forberedende klagebehandling sende klagene videre til justissekretariatene.

Justissekretariatenes lokaler blir i Teatergata 5 i Oslo og samlokaliseres med Sekretariatet for konfliktrådene, Konfliktrådene i Oslo og Akershus og Gjenopptakelseskommisjonen.

Kilde: http://odin.dep.no/jd/norsk/aktuelt/012101-210057/index-dok000-b-n-a.html

Nettside: www.justissekretariatene.no

01.01.2009 Navneendring

Navn: Statens sivilrettsforvaltning
Kort navn: Statens sivilrettsforvaltning

Virksomheten Justissekretariatene endrer navn til Statens sivilrettsforvaltning med virkning fra 1. januar 2009. Dette ble avgjort i statsråd 12.09.2008.
Kilde: Pressemelding nr.: 90 - 2008, publisert 12.09.2008
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2008/justissekretariata-endrar-namn-til-state.html?id=526261)

Om virksomheten:
Statens sivilrettsforvaltning (tidligere Justissekretariatene) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justisdepartementet. Arbeidsoppgavene er i vesentlig grad knyttet til behandling av enkeltsaker. Statens sivilrettsforvaltning fatter vedtak på flere sivilrettslige felt: rettshjelp, erstatning etter straffeforfølging, tomtefeste og stadfestelse av testamenter. Virksomheten utøver også sekretariatsfunksjoner for Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets rettferdsvederlagsutvalg og for Den rettsmedisinske kommisjon. Statens sivilrettsforvaltning er et kompetansesenter og er premissleverandør i forhold til lovarbeid på fagområdene.
Kilde: www.justissekretariatene.no/nb/

01.01.2010* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Barnesakkyndig kommisjon

Sekretariat for Barnesakkyndig kommisjon samlokalisers med Statens sivilrettsforvaltning i Oslo

Barnesakkyndig kommisjon - informasjon om kommisjonen:
Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet med virkning fra 1. januar 2010. Kommisjonen skal kvalitetssikre alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter. Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen kan den gi grunnlag for tiltak i henhold til barnevernlovens kapittel 4. Også når en sakkyndig rapport legges til grunn for at barneverntjenesten ikke iverksetter tiltak, skal rapporten legges frem for kommisjonen. Kommisjonens virksomhet er hjemlet i barnevernloven

§ 2-5. Fra 1. januar 2010 skal alle sakkyndige rapporter som brukes i barnevernssaker, kvalitetssikres av kommisjonen.

Barnesakkyndig kommisjon består av en kommisjonsleder og 11 kommisjonsmedlemmer som er oppnevnt av Kongen i statsråd for en periode på 3 år. Kommisjonens sekretariat er samlokalisert med Statens sivilrettsforvaltning i Oslo. Nærmere informasjon om kommisjonen finnes på nettsidene til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, under tema Styrer, råd og utvalg, Barnesakkyndig kommisjon; se link: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dep/Styrer-rad-og-utvalg/barnesakkyndig-kommisjon.html?id=589799

01.01.2013* Består via omorganisering

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er fra 1. januar 2013 tillagt rollen som sentral vergemålsmyndighet. Vergemålsavdelingen er lokalisert til Hamar.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.