Kriminalomsorgen - Region vest

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2001 Nyopprettelse

Navn: Kriminalomsorgen - Region vest
Kort navn: Kriminalomsorgen - Region vest
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Tilhører gruppe : Kriminalomsorgsregioner
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1201 Bergen

1.1.2001 iverksatte kriminalomsorgen en ny organisasjonsstruktur som bl.a. medførte et nytt regionalt nivå. Det ble etablert 6 kriminalomsorgsregioner bestående av de anstaltene og de friomsorgskontorene som ligger innenfor regionene grenser med en felles regionsledelse.

Bakgrunnen for etableringen av det nye regionleddet er å finne i Stortingsmelding nr 27 (1997-98): Om kriminalomsorgen. Regjeringen fremmet "Stortingsmelding nr 27 (1997-98) Om kriminalomsorgen" våren 1998 (http://odin.dep.no/repub/97-98/stmld/27/index.htm). Stortinget ga sin tilslutning til meldingen samme høst. Omorganisering av etatens virksomhet med nytt felles regionalt ledd for fengselsvesenet og friomsorgen og vekt på kontaktbetjent og soningsplaner er et vesentlig element. Stortinget ba om et det ble utarbeidet en egen lov for kriminalomsorgens virksomhet.
Sakens dokumenter (St.meld.nr.27 (1997-1998) og Innst.S.nr.6 (1998-1999)) finner du på denne linken (ESOP): http://esop.no/esopsok.cgi?applikasjon=lesop&spmaal=st.meld.nr.27+1997-1998+i+doktype+samme+saksnr

- Region Øst: Oslo og Østfold med regionadministrasjon i Oslo
- Region Nordøst: Akershus, Hedmark og Oppland med regionadministrasjon på Lillestrøm
- Region Sør: Buskerud, Vestfold og Telemark med regionadministrasjon i Tønsberg
- Region Sørvest: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland med regionadministrasjon i Sandnes
- Region Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med regionadministrasjon i Bergen
- Region Nord: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark med regionadministrasjon i Trondheim.

Hovedoppgavene på det nye regionale nivået er å utforme regionale mål, resultatmål og retningslinjer, fordele midler til lokale enheter, behandle klagesaker for avgjørelser fattet på lokalt nivå. Organisasjonsstrukturen i kriminalomsorgen ser etter omorganiseringen m.a.o. slik ut:Sentralt nivå (Justisdepartementet/Fengselsstyret) Regionalt nivå (nytt) Lokalt nivå (det enkelte fengsel eller friomsorgsorgan)

-------------------------------------------------------------------

Under Region Vest ligger følgende enheter (fengsel/friomsorgskontor/underkontor)
- Bergen fengsel
- Vik fengsel (Sogn og Fjordane)
- Molde fengsel
- Ålesund fengsel
- Hordaland friomsorgskontor, Bergen (underkontorer i Odda og Stord)
- Sogn og Fjordane friomsorgskontor, Florø (underkontor i Sogndal)
- Møre og Romsdal friomsorgskontor, Molde (underkontorer i Kristiansund og Ålesund)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.