Namsfogdene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2006 Nyopprettelse

Navn: Namsfogdene
Kort navn: Namsfogdene
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet: Politidirektoratet
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Namsfogdene i de fire største byene er egne enheter direkte underlagt Politidirektoratet. Disse 4 store namsfogdene skal fungere som kompetansesentra for resten av politietaten på de sivile gjøremålene.De sivile gjøremålene er forøvrig underlagt lensmenn og politistasjoner (se namsfogdene under politi- og lensmannsdistriktene).
Kilde: www.namsfogden.no

Om Namsfogdene (wikipedia):
Namsfogd er norske statlige embeder som utfører tvangsforretninger (utleggsforretninger, fravikelser og tvangssalg). Gjeldsordningsinstituttet er også lagt til Namsfogden. De funksjonene som utføres av Namsfogden kalles den sivile rettspleien på grunnplanet og er en av politiets oppgaver, på lik linje med ordenstjeneste og etterforskning.
Namsfogden er den myndigheten som utfører namsmannsfunksjonen. I 2007 ble namsoppgavene en del av Politi- og lensmannsetaten. Namsfogdfunksjonen utføres normalt ved lensmannskontorer og politistasjoner. I Oslo utgjør imidlertid namsfogden et eget embede, eller særorgan, direkte underlagt Politidirektoratet. De fire store namsfogdembedene, Namsfogden i Oslo, Namsfogden i Bergen, Namsfogden i Trondheim og Namsfogden i Stavanger, fungerer samtidig som kompetansesentre for resten av Politi- og lensmannsetaten innen sivile gjøremål.
Namsfunksjonene ledes av den som er lokal namsmann; enten en namsfogd, lensmann eller politistasjonssjef. De som er delegert tvangsmyndighet, og dermed også namsmannskompetanse, kalles Namsfullmektiger. Namsfullmektigene har beslutningsmyndighet og gjennomføringsmyndighet innen ulike former for bruk av tvang til å sikre sivile krav. Det stilles ingen formelle krav til utdannelse, men det er (i hvert fall i de større namsfogddistriktene) vanlig at de er jurister.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.