Varefaktakomiteen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1970* Nyopprettelse

Navn: Varefaktakomiteen
Kort navn: Vare.kom.
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Varefaktakomiteen's historie kan spores tilbake til 30.06.1954 da en Hovedkomite for varedeklarasjoner og kvalitetsmerking ble vedtatt opprettet av Forbrukerrådet. Komiteen endret navn til Varefaktakomiteen i 1965. Det ser likevel ikke ut til at Varefaktakomiteen fikk et eget sekretariat før i 1970, og at den dermed ikke kan registreres som direktorat før ved dette tidspunktet.


Historikk
En Hovedkomité for varedeklarasjoner og kvalitetsmerking ble vedtatt opprettet av Forbrukerrådet 30.6.1954. Komitéen skulle være et samarbeidsorgan for forbrukere, produsenter, forhandlere, forskere, standardiseringsorganisasjoner og enkelte offentlige institusjoner. Medlemmene ble oppnevnt av Forbrukerrådet og de berørte organisasjonene og institusjonene. Komitéens oppgave var å "arbeide for økt bruk av opplysende varedeklarasjoner og for kvalitetsmerking".
Til å begynne med fungerte Forbrukerrådet som sekretariat for komiteen, men den fikk egne funksjonærer fra 1956 av. Navnet ble i 1965 endret til Varefaktakomitéen. Den fikk egne vedtekter ved kgl. res. av 5.12.1969. I vedtektene ble det fastsatt at komitéens formann skulle utnevnes av Kongen i statsråd.
Varafaktakomitéens arbeidsutvalg fungerte fra 1970 som rådgivende utvalg for Forbruker- og administrasjonsdepartementet i spørsmål vedrørende lov om merking av forbruksvarer. Fra 1975 fikk komitéen delegert en del forvaltningsoppgaver i tilknytning til merkeforskrifter som var gitt med hjemmel i loven, for ferdigpakkete næringsmidler og tekstiler. Ansvaret for merkeforskriftene for næringsmidler ble overført til Sosialdepartementet 1.1.1983.
Stortingsproposisjon nr. 80 (1982-83) vedtok at komitéen skulle nedlegges fra 1.1.1984. Arbeidsoppgavene ble fordelt mellom Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. Arbeidsoppgaver med merkeforskrifter ble overført til Forbrukerombudet, mens Forbrukerrrådet fikk ansvaret for arbeidet med frivillige deklarasjoner.

Kilde: Arkivportalen.no

08.05.1972 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Enheten overføres dette året til det nyopprettede Forbruker- og administrasjonsdep. Endringen skjer i forbindelse med nedleggelsen av Fam. og forbrukerdep. altså 8. mai. 1972 (jfr. Roness 1979).

31.12.1983 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

Varefaktakomiteen legges ned 1.1. 1984 (Ref; St. prp. nr. 1, 1983/84, forbruker- og administrasjonsdep. s. 109 og St.prp.nr.80 1982-83). Varefaktakomiteens oppgaver skulle etter nedleggelsen fordeles mellom Forbrukerrådet og Forbrukerombudet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.