Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2004 Ny via omorganisering

Navn: Senter for statlig økonomistyring
Kort navn: SSØ
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Finansdepartementet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo

Finansdepartementet samordner tidligere funksjoner innenfor statlig økonomistyring i én virksomhet under departementet, jf.
omtale i (http://odin.dep.no/fin/norsk/publ/stprp/006001-030029/index-dok000-b-n-a.html)Gul bok 2003 (pkt. 7.1) og i St.prp. nr. 65 (2002-2003) (http://odin.dep.no/fin/norsk/publ/stprp/006001-030035/index-dok000-b-n-a.html) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2003 (pkt. 3.15). Formålet med samordningen er å styrke den statlige økonomistyringen og forbedre ressursutnyttelsen på området. Som ledd i dette arbeidet etablerer Finansdepartementet et Senter for statlig økonomistyring fra 1.1.2004.

Senter for statlig økonomistyring vil være et forvaltningsorgan med funksjoner og oppgaver innenfor økonomistyring som i dag utføres av Finansdepartementet, Skattedirektoratet og 18 skattefogdkontorer. Samordningen vil berøre om lag 280 personer i de nevnte virksomhetene. Senteret vil bestå av en sentral enhet samlokalisert med Skattedirektoratet og seks regionkontorer lokalisert på steder der det i dag er skattefogdkontorer. Det legges opp til å etablere regionkontorer i Tromsø, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Hamar. I tillegg vil det bli opprettholdt et kontor i Vadsø som skal utføre spesialfunksjoner
under regionkontoret i Tromsø. Regionaliseringen av økonomitjenestene planlegges gjennomført over en toårsperiode, med fullføring innen utgangen av 2005.

Den sentrale enheten skal være et relativt lite ekspertorgan for økonomistyring i staten. I tillegg til funksjoner og oppgaver knyttet til statlig økonomistyring som fram til 2004 utføres i Skattedirektoratet, legges det opp til å overføre en del funksjoner innenfor økonomistyring fra Finansdepartementet til Senteret. Dette gjelder både funksjoner knyttet til de obligatoriske økonsernsystemene i staten, dvs. statsregnskapet og statens konsernkontosystem med betalingsformidling, og ulike forvaltningsoppgaver. I tillegg vil Senteret videreføre rollen som leverandør av fellestjenester til statlige virksomheter i form av operative lønns- og regnskapstjenester. Dagens avtaler om leveranse slike tjenester mellom skatteetaten og statlige virksomheter, vil bli videreført i regi av Senteret.

Kilder:
- Gul bok 2003-2004 (pkt. 10.1) (http://odin.dep.no/fin/norsk/publ/stprp/006001-030038/index-dok000-b-n-a.html) og
- St.prp.nr.1 2003-2004 finansdepartementet, nytt kap. 1631. (http://odin.dep.no/fin/norsk/publ/stprp/006001-030037/index-dok000-b-n-a.html)

14.11.2011 Navneendring

Navn: Direktoratet for økonomistyring
Kort navn: DFØ

14. november skiftet SSØ navn til Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Samme dag flyttet direktoratets kontor i Oslo til nye lokaler.

Navneendringen skjer for å tydeliggjøre direktoratets rolle som ekspertorgan for god styring i staten og for statens fellestjenester på økonomistyringsområdet.

Kilde: www.dfo.no/no/Om-DFO/Om-DFO/Aktuelt/SSO-blir-DFO/

14.11.2011* Består via omorganisering

Organisasjonsutvikling og omorganisering
DFØ evaluerte i løpet av siste halvår 2010 og et stykke ut i 2011 organiseringen av økonomitjenesteområdet. Med bakgrunn i evalueringen ble det besluttet å omorganisere hele tjenesteområdet. Den nye strukturen innebærer at styringslinjene ble lagt om fra tverrgående ansvar for alle leveranser, til gjennomgående (vertikalt) ansvar for leveransen av henholdsvis lønns- og regnskapstjenester. Det ble opprettet tre nye avdelinger; lønnsavdelingen, regnskapsavdelingen og IT-avdelingen. Samtidig opphørte regionavdelingen (RA) og økonomitjenesteavdelingen (ØTA). Lønnsavdelingen og regnskapsavdelingen er representert med seksjoner på kontorstedene (de tidligere regionkontorene). Det er regnskapsavdelingen som har det administrative ansvaret ved kontorstedene. Stabsavdelingen ble tilført fagansvar for kommunikasjons- og koordineringsaktiviteter og et tydeligere fagansvar for øvrige støttefunksjoner ved kontorstedene. Et ledernivå ble tatt bort ved at regionavdelingen og regiondirektørene ble fjernet. Videre ble avdeling sektorforvaltning/ rådgivning lagt ned, og oppgavene ble overført til lønns- og regnskapsavdelingen.

14 stillinger (to avdelingsdirektører, seks regiondirektører og seks avdelingsledere i sektorforvaltning/ rådgivning) falt bort som følge av den nye organiseringen. Det ble opprettet tre nye stillinger som avdelingsdirektør (lønns-, regnskaps- og IT-direktør).

Flere medarbeidere fikk endret innholdet i sin stilling. Dette kom sterkest til uttrykk i avdeling for sektorforvaltning og rådgivning, som tidligere var egne avdelinger ved hvert regionkontor, men som opphørte som egne avdelinger.

Kilde: DFØ årsrapport 2011

01.01.2013 Består via omorganisering

Som et resultat av en evaluering av DFØs støtte- og fellesfunksjoner gjort i 2012, ble ny organisasjonsstruktur gjort gjeldende fra og med 1. januar 2013. Det ble opprettet tre nye avdelinger ; Administrasjons- og ITavdelingen, Kommunikasjonsenheten og Direktørens stab. DFØ arbeider med å definere og dokumentere interne prosesser, et arbeid som vil bli videreført i 2014.

Kilde: DFØs årsrapport 2013

01.01.2016* Består via omorganisering

Finansdepartementet delegerte til DFØ i tildelingsbrevet for 2016 ansvaret for forvaltningen av økonomiregelverkets bestemmelser om etatsstyring med virkning fra 1. januar 2016.

01.07.2016 Består via omorganisering

Regjeringen har besluttet å overføre lønns- og regnskapstjenestene til departementene fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) i Oslo til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i Trondheim og Stavanger.

Ansatte i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) som arbeider med lønn og regnskap, overføres til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 1. juli i år. De skal fortsette å jobbe i Oslo fram til 1. januar 2018, deretter skal tjenestene leveres fra DFØ sine kontorsteder i Stavanger og Trondheim.

Ingen ansatte blir sagt opp som følge av overføringen. De ansatte som er berørt har rett til å følge arbeidsoppgavene sine til nytt arbeidssted, og kan jobbe i Oslo frem til 1. januar 2018. Endringen innebærer flytting av statlige arbeidsplasser til Stavanger og Trondheim.

53 medarbeidere ble overført til DFØ, og har frem til utgangen av 2017 hatt sitt arbeidssted i Oslo.

Kilder:
- Pressemelding KMD 20.06.2016
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flytter-statlige-arbeidsplasser-til-stavanger-og-trondheim/id2505264/)
- Årsrapport DFØ 2017

01.01.2020 Navneendring

Navn: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Kort navn: DFØ
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

01.01.2020 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Den 1. januar 2020 blir avdeling for ledelse og avdeling for utredning og analyse i Difi overført til Direktoratet for økonomistyring, som endrer navn fra samme dato til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Finansdepartementet har det overordnede administrative og budsjettmessige ansvaret for DFØ. Det faglige ansvaret er fordelt mellom Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

DFØ vil i løpet av året ha vokst fra om lag 470 ansatte til omkring 600 ansatte fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.

Kilde: https://dfo.no/nyheter/dfo-endrer-navn-og-far-nye-oppgaver

01.09.2020* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Frå 1.9.2020 vert avdeling for offentlege anskaffingar overført fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ.

Tidlegare vart frå 1. januar 2020 avdeling for ledelse og avdeling for utgreiing og analyse i Difi overført til Direktoratet for økonomistyring, som endra navn frå same dato til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Kjelde: digdir.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.