Likestillingsombudet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1978* Nyopprettelse

Navn: Likestillingsombudet
Kort navn: Likestillingsombudet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Likestillingsombudet skal, av eget tiltak eller på grunnlag av henvendelse fra andre, og ut fra hensyn til likestilling mellom kjønnene, føre tilsyn med at bestemmelsene i lov om likestilling mellom kjønnene ikke overtres.

I Ot. prp. nr. 33 (1974-75) Lov om likestilling mellom kjønnene, der forslaget om en ombudsordning ble fremmet, heter det (s. 48):

«En effektiv håndheving av loven tilsier derfor at en offentlig myndighet har ansvaret for å overvåke at reglene blir fulgt. Til slutt nevnes det at likestillingsloven er ment å bli brukt som et middel til å påvirke utviklingen. Loven skal ikke bare anvendes i vanlig forstand, men skal gjennom en gradvis endring av praksis være et redskap for oppnå økt likestilling mellom kjønnene. En slik oppgave passer ikke så godt for domstolen.»

En vesentlig del av Likestillingsombudets arbeid består således også av holdnings- og atferdspåvirkning.

Likestillingsombudet og Likestillingsrådet var samlokalisert, men utgjorde forskjellige forvaltningsorganer og hadde adskilte sekretariater.
____________________________________________________________

Likestillingsombudets formelle status
Om Likestillingsombudet er å oppfatte som et direktorat er usikkert. Vår klassifisering her er basert på vurderingen gjort i boken "Sentraladministrasjonen" av Per Lægreid og Paul G. Roness fra 1983.

I NOU 1995: 15 derimot, omtales den formelle statusen slik (s. 13):

"I utgangspunktet er Likestillingsombudet å anse som et ordinært forvaltningsorgan, selv om det er mer uavhengig og fristilt enn for eksempel et direktorat. I faglige spørsmål foreligger således ingen instruksjonsmyndighet. Ombudet får sine ressurser bevilget og kontrollert av Barne- og familiedepartementet. Kongen i statsråd utnevner Likestillingsombudet (6 års åremål), Barne- og familiedepartementet ansetter kontorsjefen. Øvrig personale ansettes av Ombudet. De ansattes arbeidsforhold er regulert gjennom tjenestemannsloven, og virksomheten er underlagt statlige budsjettregler, offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Likestillingsombudet skal føre tilsyn med at bestemmelsene i likestillingsloven blir overholdt. Ombudets hovedoppgave er å behandle enkelttilfeller av påståtte brudd på likestillingsloven."

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.2005 Nedlagt via sammenslåing

Omtale på BFDs budsjett (St.prp.nr.1, 2005-2006, BFD), kap. 849 (s. 83-84):
Regjeringen la i desember 2004 fram forslag til et nytt felles håndhevingsapparat mot diskriminering, jf. Ot. prp. nr. 34 (2004-2005) om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven). Forslaget ble vedtatt i Stortinget i mai 2005. Diskrimineringsombudsloven trer i kraft 1. januar 2006.

Det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet omfatter oppgavene til Likestillingssenteret, Likestillingsombudet og deler av oppgavene til Senter mot etnisk diskriminering. Som følge av ny diskrimineringsombudslov oppheves likestillingslovens bestemmelser om det eksisterende Likestillingsombudets og Likestillingssenterets organisasjon, funksjoner, kompetanse og saksbehandling fra 1. januar 2006.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.