Avdeling for konkurransepolitikk, selskapsrett og næringsøkonomi

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1990 Ny via splittelse

Navn: Prisavdelingen
Kort navn: Prisavd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

Avdelingen er ny via splitting av gamle Pris- og forbrukeravdelingen, samtidig som avdelingen er en gjenopprettet enhet.

01.01.1995* Navneendring

Navn: Konkurransepolitisk avdeling
Kort navn: Konk.pol. avd.

01.01.1997* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.10.2004 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Fiskeri- og kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet ble lagt ned fra 1. januar 2014. Det ble samtidig opprettet et nytt Nærings- og fiskeridepartement.

Det nye departementet vil bestå av Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, med følgende unntak:
- Kyst- og miljøavdelingen som overføres til Samferdselsdepartementet (SD)
- relevante deler av Avdeling for forskning, styring og administrasjon.

I tillegg får det nye departementet overført:
- Konkurransepolitisk avdeling fra Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)
- og ansvaret for selskapslovgivningen fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

01.01.2020* Navneendring

Navn: Avdeling for konkurransepolitikk, selskapsrett og næringsøkonomi
Kort navn: KSN

Avdelingen ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken, selskapsretten og næringsøkonomiske analyser.

Det innebærer blant annet forvaltningsansvar for den norske konkurranseloven, lov om offentlige anskaffelser og lov om offentlig støtte, med tilhørende forskrifter, samt gjennomføring av EØS-avtalens regler i norsk rett på de samme områdene. Avdelingen har også ansvar for etatsstyring av Konkurransetilsynet og Klagenemndssekreteriatet, med Klagenemda for offentlige anskaffelser og Konkurranseklagenemda. I tillegg skal avdelingen bidra til at konkurransehensyn blir tilstrekkelig ivaretatt på andre politikkområder.

Avdelingen har videre forvaltningsansvaret for de generelle selskapslovene og regelverket for registrering i Brønnøysundregistrene. Dette innebærer også behandling av klager over registreringsvedtak i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret, samt behandling av dispensasjonssaker etter aksjelovene og selskapsloven.

Avdelingen gjør også økonomiske analyser på en rekke politikkområder og gir faglige råd om hvilke veivalg som gir størst verdiskaping i norsk økonomi.

På det internasjonale området deltar avdelingen i ulike fora i EFTA, EU, OECD og WTO.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.