Statens lærerhøgskole i forming, Blaker

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1917* Nyopprettelse

Navn: Statens husflidskole, Blaker
Kort navn: Statens husflidskole, Blaker
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 226 Sørum

Til bruk for skulen vart Blaker skanse kjøpt i 1917. Skulen byrja verksemda hausten 1917. Særskild lærarlinje vart sett i gong hausten 1934.

01.01.1934* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Fram til 1934 var skolen underlagt Kirkedepartementet. I perioden 1934 til 1959 sorterte skolen under Landbruksdepartementet, mens den fra 1959 igjen ble hørende inn under Kirke- og undervisningsdepartementet.

01.01.1959 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Fram til 1934 var skolen underlagt Kirkedepartementet. I perioden 1934 til 1959 sorterte skolen under Landbruksdepartementet, mens den fra 1959 igjen ble hørende inn under Kirke- og undervisningsdepartementet.

01.01.1966* Navneendring

Navn: Statens lærerskole i forming, Blaker
Kort navn: Statens lærerskole i forming

I 1966 fikk skolen status som egen lærerskole og fikk navnet Statens lærerskole i forming Blaker.

01.01.1966* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører gruppe : Lærerskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

01.01.1973* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Tilhører gruppe : Pedagogiske høgskoler

01.01.1982* Navneendring

Navn: Statens lærerhøgskole i forming, Blaker
Kort navn: Statens lærerhøgskole i forming

Fram til først på 1970-tallet var det bare mannlige elever som fikk plass. I 1982 fikk skolen utvidet sin status til høgskole. Navnet ble da Statens lærerhøgskole i forming - Blaker.

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1994 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Går inn i nyetablerte Høgskolen i Akershus.
_________________________________________

Noen sentrale historiske dokumenter i oppbyggingen av den statlige høgskolesektoren i forkant av Reform 94:
1965: Videreutdanningskomiteen (Ottosen-komiteen)
1968: St prp nr 136 (1968-69) Om prøvedrift med distriktshøgskolar
1973: St meld nr 17 (1974-75) Om den videre utbygging og organisering av høgre utdanning
1988: NOU 1988: 28 Med viten og vilje (Hernesutvalget)
1991: St meld nr 40 (1990-91) Fra visjon til virke.
Kilde: NOU 1998: 6 - Økonomien i den statlige høgskolesektoren
_________________________________________

Nærmere om reformen i 1994:
Med St meld nr 40 (1990-91) Fra visjon til virke og Stortingets tilslutning til forslagene i meldingen, jf Innst S nr 230 (1990-91), ble det trukket opp prinsipper og utviklingslinjer for politikken framover på de mest sentrale områdene innenfor høyere utdanning i Norge.

Som ledd i oppfølgingen av St meld nr 40 (1990-91) ble de regionale høgskolestyrene satt til å utrede framtidig høgskolestruktur innenfor sin region, i nært samarbeid med høgskolene. Utredningene ble våren og høsten 1992 drøftet i møter mellom høgskolene, høgskolestyrene og departementet.

7. mai 1993 ble det vedtatt i statsråd at de 98 regionale høgskolene skulle omorganiseres til 26 nye institusjoner i høgskolesektoren. Sammenslåingen omfatter de tidligere distriktshøgskolene, de pedagogiske høgskolene, de helsefaglige høgskolene, ingeniørhøgskolene, sosialhøgskolene og andre mer spesialiserte yrkesfaglige høgskoler. Dette er den største reformen i norsk høyere utdanning noensinne.

Den nye organiseringen skulle tre i kraft fra 1. august 1994. De nye høgskolene skulle organiseres etter faglige kriterier, men også geografiske forhold skulle tillegges vekt. Avdelingsinndelingen skulle være rammen for drift av de enkelte utdanningstilbud.

Den 1. august 1994 ble 98 regionale høgskoler slått sammen til 26 statlige høgskoler, med fastsettelse av avdelingsinndelinger og administrasjonsordning ved hver av høgskolene. De regionale høgskolestyrene ble formelt nedlagt, og nye institusjonsstyrer var på plass fra samme tidspunkt. Styringsordningene for de nye statlige høgskolene ble fastsatt midlertidig etter de prinsippene som nåværende lov om universiteter og høgskoler bygger på.

Kilde: NOU 1998: 6 - Økonomien i den statlige høgskolesektoren

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.