Norges veterinærhøgskole, Oslo

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

19.07.1918 Nyopprettelse

Navn: Norges veterinærhøgskole, Oslo
Kort navn: NVH
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Opprettet ved stortingsvedtak 19.7.1918 og 28.6.1934Historikk: (Kilde: NOU 1994:16 Den grønne grein på kunnskapens tre)Den Kgl. danske veterinærskole i København ble opprettet allerede i 1773. Fra 1792 hadde vi som del av unionen Danmark-Norge, en «tvungen» betalt utdanning av én lærling (stipendiat) pr. stift ved veterinærskolen i København. Flere militære dyrleger fikk også sin utdannelse i Danmark. Helt frem til Norge fikk egen veterinærhøgskole, ble de fleste norske veterinærer utdannet i Danmark.

Forslag og konkrete planer om opprettelse av «veterinærskole» i Norge ble fremmet flere ganger i Stortinget fra 1818 til 1840. Herunder ble en lektor i veterinærvitenskap tilsatt med ansvar for å forestå «den i eller ved Kristiania opprettendes veterinærskole.» Det ble fattet bevilgningsvedtak en rekke ganger og foretatt flere konkrete utredninger og stedsvalg.
Da lektoren etterhvert ga opp og gikk over i stilling ved universitetet ble skolespørsmålet liggende mer eller mindre i dvale helt til 1890, da «konsulent og overlege for det civile veterinærvesen» - veterinærdirektør fra 1894 - ble utnevnt. En veterinær læreanstalt ble nå først vurdert i sammenheng med landbrukshøg-skoleetablering på Ås. Denne tanken ble imidlertid avvist og en gikk inn for en egen høgskole for veterinærutdanningen. Behovet for veterinærutdannet personell var stadig økende.
Fra 1900 ble veterinærdirektøren og videre skoleforberedelser knyttet til det nyopprettede Landbruksdepartementet, som siden også ble NVHs departementsforankring hele tiden.

En felles tomt for et veterinært serum- og vaksineinstitutt (senere Veterinærinstituttet) og for framtidig veterinærhøgskole ble kjøpt i 1911 på Adamstuen i Oslo. I 1919 var en kommet så langt at byggekomité for de to første klinikk-bygningene ble oppnevnt og bygging igangsatt. Mot nedgangstiden i slutten av 20-årene/begynnelsen av 30-årene ble videre byggearbeider helt eller delvis gjennomført. Etter full stopp i noen år ble virksomheten igjen intensivert fra 1933, slik at Norges veterinærhøgskole (NVH) kunne ta imot sitt første studentkull på 15 i 1935. Det var da gått henholdsvis 162 og 160 år siden veterinærutdanning ble etablert i Danmark og Sverige.
Internett: www.veths.no

01.01.1991* Består via innlemming

Den tidligere Statens veterinære forsøksgård for småfe i Sandnes, ble lagt til Norges veterinærhøgskole (NVH) som eget institutt i 1991 under navnet Institutt for småfeforskning.

01.01.1995* Består via innlemming

Veterinærmedisinsk senter i Tromsø ble lagt inn under Norges veterinærhøgskole, som dermed fikk et nytt institutt for arktisk veterinærmedisin. Alle sider ved veterinærmedisinsk forskning på arter i nordlige områder, slik som rein, fisk, vilt og sjøpattedyr, blie lagt til det nye instituttet.

01.01.1996* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2004* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).

Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001)

Fra 2004 vil alle universiteter og høyskoler være organisert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (jf. St.prp.nr.1 2003-2004 Utdannings- og forskningsdepartementet). Virksomhetenes faglige uavhengighet er nedfelt i universitets- og høyskoleloven.

31.12.2013 Nedlagt via sammenslåing

1. januar 2014 er det en ny merkedag for veterinærhistorien i Norge.

Da opphører Norges veterinærhøgskole (NVH) som selvstendig vitenskapelig høgskole ved at den fusjoneres med Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås (UMB) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Lokalene i Ullevålsveien vil fortsatt være i bruk i noen år, i påvente av nybygg og samlokalisering på Ås. I denne perioden benyttes NMBU Veterinærhøgskolen som navn.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.