Forbrukerkontorene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1929* Nyopprettelse

Navn: Statens husstell-lærerinner i fylkene
Kort navn: Statens husstell-lærerinner i fylkene
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Statens husstelllærerinde i fylket/Veiledningstjenesten i heimstell ble etablert i 1929 gjennom Det Kongelige selskap for Norges vel og arbeidet for bedre ernæring og hygiene. Arbeidet lå under Landbruksdepartementet, men kom under Familie- og forbrukerdepartementet i 1957. Endret navn i 1960 til Heimkonsulenten i fylket.

I 1973 ble Forbrukerrådet omorganisert og Veiledningstjenesten i heimstell ble slått sammen med Forbrukerrådet. Forbrukerrådets arbeid ute i fylkene bygde på de etablerte husstellkontorene og dannet derved grunnlag for utbygging av forbrukerkontor. Det ble i perioden 1974 til 1977 etablert 19 slike kontor. Nye kontorer ble kalt Forbruker- og heimstellskontoret i fylket. Kontoret i fylket var også sekretariat for Forbrukerutvalet i fylket og drev en mangslungen virksomhet på samme områder som Forbrukerrådet, både opplysningsvirksomhet og klagebehandling, kartlegging av forbrukerproblemer og de reiste saker ovenfor politiske myndigheter. Det var intim kontakt mellom Forbrukerrådet sentralt og de regionale kontorene og dette er nedfelt i arkivmaterialet. Gjennom senere omstillinger har en del fylkeskontorer blitt nedlagt (2003). Navnet ved nedleggelsen var Forbrukerkontoret i fylket.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1959* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Gruppe

01.01.1960* Navneendring

Navn: Heimkonsulenter i fylkene
Kort navn: Heimkonsulenter i fylkene

08.05.1972 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.07.1973 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Forbrukerrådet
Type enhet: Gruppe

Veiledningstjenesten i heimstell med sine statsansatte heimkonsulenter i fylkene ble fra 1. juli 1973 overført fra departementet til Forbrukerrådet og dannet grunnlaget for utbyggingen av forbruker- og heimstellkontorene i fylkene (nå Forbrukerrådet i fylket). Samtidig ble heimstellkonsulentenes støtteapparat i fylker og kommuner - heimstellutvalg og heimstellnemnder - utvidet og gitt nye oppgaver som forbruker- og heimstellutvalg og forbrukernemnder. Fylkeskommunene fikk rett til å oppnevne delegat til landsmøtet, årsmøter og senere forbrukermøter ble etablert som samarbeidsorgan mellom forbrukerutvalg og nemnder. Senere fikk også organisasjonene i fylkene formell representasjonsrett og rett til å velge sin delegat fra fylket til landsmøtet.Kilde: NOU 1995:21

01.07.1973 Navneendring

Navn: Fylkeskontorene
Kort navn: Fylkeskontorene

01.01.1977* Navneendring

Navn: Forbruker- og heimstellkontorene
Kort navn: Forbruker- og heimstellkontorene

01.01.1980* Navneendring

Navn: Forbrukerkontorene
Kort navn: Forbrukerkontorene

Forbrukarrådet har kontor i kvart fylke. For Oslo og Akershus har Forbrukarrådet felles kontor, og i Troms er det forutan kontoret i Tromsø ei avdeling i Harstad. Forbrukarrådet sine kontor i fylka har den daglege nærkontakten med forbrukarane rundt om i landet. Kontora er dessutan sekretariat for forbrukarutvala i fylka.

01.01.2004* Består via omorganisering

Type enhet: Gruppe

18 fylkeskontor omorganiseres til 10 nye enheter.

De nye enhetene lokaliseres til Gjøvik, Sarpsborg, Skien, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Oslo. Den sentrale ledelses- og fagenheten ligger fortsatt i Nydalen i Oslo.

Omorganiseringen innebærer at Forbrukerrådet etter endringen har kontorer i alle landets fylker. Kontorene i Alta, Steinkjer, Molde, Førde, Hamar, Arendal, Drammen og Tønsberg går inn i større enheter. Det gjør også underkontoret i Troms, som tidligere var lokalisert i Harstad.

Omorganiseringen ble gjennomført i løpet av 2003.

01.05.2017* Består via omorganisering

Forbrukerrådets veilednings- og meglingstjeneste samlar tenestene frå ti regioner til tre kontor, lokalisert i Tromsø, Stavanger og Skien.

På grunnlag av Difi-rapporten Gjennomgang av det statlege forbrukarapparatet frå våren 2015 har Forbrukarrådet nyleg vore gjennom ei omorganisering. Frå 1. mai 2017 er dei ti regionkontora grupperte om til tre større einingar i Tromsø, Stavanger og Skien. Endringa legg grunnlag for sterkare fagmiljø, høgare effektivitet og betre servicetilbod til forbrukarane. Forbrukarrådet har òg frå august 2017 etablert ei hospiteringsordning med tre–fem kontorplassar på Svalbard. Forbrukarrådet har i tillegg fått klarare arbeidsdeling internt ved at alt meklingsarbeid blir drive frå dei tre nye einingane, medan det interessepolitiske arbeidet og portalverksemda blir drivne frå hovudkontoret i Oslo.

Se også Pressemelding, 27.01.2016 Nr: 16004 fra BFD: Omorganiserer Forbrukerrådet for å styrke tilbudet
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/omorganiserer-forbrukerradet-for-a-styrke-tilbudet/id2472071/

31.12.2020* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Omstilling i forbrukerapparatet
Fra 1. januar 2021 blir klagebehandlingstilbudet samlet hos Forbrukertilsynet, mens Forbrukerrådet skal rendyrkes som forbrukerne sin interesseorganisasjon.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.