Maskinførerskolen for landbruk, Vikeid, Sortland

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1951* Nyopprettelse

Navn: Maskinførerskolen for landbruk, Vikeid, Sortland
Kort navn: Maskinførerskolen for landbruk
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1870 Sortland

Litt historikk rundt skolen (kilde: Jordbruket i Noreg 1914-1974 Aslak Lidtveit utgitt av Landbruksdepartementet)
URL: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007071001043

MASKINFØRARSKOLEN FOR LANDBRUK
Frå distrikta har det vore reist sterke krav om forsøk og prøving av maskinar som høver for området. Dette gjeld i særleg grad Vestlandet som m.a. har vore interessert i utprøving av ulike vinsjtypar og maskinar for bratt lende. Jordbrukets Produksjons- og Rasjonaliseringskomité av 1946 hadde tatt opp dette spørsmålet i si innstilling II der komiteen foreslo at Instituttet burde ha faste prøves tader, særleg på Vestlandet og i Nord-Noreg. Den eldste av desse prøvestadene er Vikeid i Sortland, Nordland. Spørsmålet om ein prøve- og opplæringsstad for Nord-Noreg vart tatt opp, og i St. meld. nr. 8 5, 1951 (Handelsdepartementet) om eit utbyggingsprogram for Nord-Noreg er det sagt at Nordland og Troms fylke ville gå saman om å skipa ein maskinstasjon på Vikeid i Vesterålen med spesialutstyr for nydyrking. Finnmark var interessert i ein liknande stasjon i Svanvik i Pasvikdalen. Landbruksdepartementet fylgde dette opp i St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 30, 1951 der det vart gjort framlegg om å løyve kr. 200 000 til ein gravemaskin og ein bulldozar mm. på Vikeid.

Sidan 1951 har Vikeid i Sortland, Nordland fylke vore nytta som kurs og prøvestad for Landbruksteknisk institutt. Det har vore noko usemje om Vikeid skulle byggjast ut som ein landbruksmaskinskole, eller om den skulle vera ein prøvestasjon for Nord-Noreg under Landbruksteknisk institutt. I St. meld. nr. 72, 1960-61 gjorde departementet framlegg om å nytta Vikeid til landbruksmaskinskole. Dette var ikkje Stortinget samd i då, men i budsjettprp. for 1972 tok departementet saka opp att og då sa Stortinget seg samd i framlegget på visse vilkår. Frå 1. januar 1972 er hovudvekta lagt på opplæring, men det skal framleis og kunna vera ein forskings- og prøvestad for Landbruksteknisk institutt. Sjå elles under IV For søk og forsking, 6. Landbruksteknisk institutt.

01.01.1977* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1992* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.08.1997 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Fylkeskommune
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Fylkeskommuner

Overført til Nordland fylkeskommune fra 1.8.97 i samsvar med intensjonene i Innst.S.nr.161 1987-88

01.08.1997* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.