Mattilsynet - regionkontor Hordaland, og Sogn og Fjordane

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2004 Ny via omorganisering

Navn: Mattilsynet - regionkontor Hordaland, og Sogn og Fjordane
Kort navn: Mattilsynet - regionkontor Bergen
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Tilhører gruppe : Mattilsynet - regionkontor
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1201 Bergen
Relaterte enheter:

Det nye Mattilsynet overtar fra 1.1.2004 ansvar og oppgaver som tidligere ble utført av
- Statens næringsmiddeltilsyn
- de kommunale næringsmiddeltilsynene
- Fiskeridirektoratets sjømatkontroll
- Statens dyrehelsetilsyn
- Statens landbrukstilsyn

Den nye etaten har ved oppstarten i 2004 64 distriktskontor spredt over hele landet med totalt ca 940 ansatte. I tillegg har Mattilsynet 8 regionkontor med til sammen 230 ansatte. Disse kontorene koordinerer arbeidet ved tilhørende distriktskontorer. Tre av hovedkontorene fungerer som nasjonale kompetansesentra: Fisk og sjømat (Bergen), Planter og vegetabilsk mat (Ås) og Dyr og animalsk mat (Sandnes). Hovedkontoret i Oslo er ansvarlig for regelverksutvikling, tilsynspolitikk og overordnet koordinering av virksomheten. Hovedkontoret har ca. 130 ansatte.
Web: www.mattilsynet.no

31.01.2015 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Ny organisasjonsmodell for Mattilsynet ble satt i verk 1. februar 2015. Tilsynet har nå to forvaltningsnivåer. Regionene utgjør ett forvaltningsnivå og hovedkontoret det andre. Antall regioner er redusert fra åtte til fem, og hovedkontoret er i tillegg omorganisert. Gjennom dette er det frigjort ressurser fra administrative oppgaver til utøvende tilsyn og rettledning i virksomhetene.

----------------

Prop. 3 L (2014-2015), Innst. 69 L (2014-2015) Endringer i matloven (Mattilsynets organisering, gebyr og virkemidler), Lovvedtak 9 (2014-2015).

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) når det gjelder Mattilsynets organisering. Regjeringen ønsker å legge til rette for en enklere, mer enhetlig og effektiv forvaltning og bedre styring. Mattilsynet har foreslått en enklere organisering med to forvaltningsnivåer, hovedkontor og regioner, og mer effektive virkemidler for å oppnå bedre etterlevelse av regelverket. Mattilsynet er i dag organisert i tre forvaltningsnivåer. Dette er lovfestet i matloven § 23.
I denne proposisjonen foreslås derfor å oppheve bindingen i matloven av Mattilsynets organisering i tre forvaltningsnivåer. De øvrige lovene Mattilsynet forvalter, har ikke tilsvarende bestemmelser om organiseringen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.