Direktoratet for naturforvaltning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.10.1965 Ny via omorganisering

Navn: Direktoratet for jakt viltstell og ferskvannsfiske
Kort navn: Direktoratet for jakt viltstell og ferskvannsfiske
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 05 Miljøvern
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 1601 Trondheim

Enheten ble opprettet fra 1.10.1965 etter kgl.res. 20.08 s.å., jf også Stortigsvedtak fra 1.6.1964. Ved opprettelsen overtok direktoratet hele saksområdet under Landbruksdepartementets «Kontor for viltstell, jakt og fangst» og deler av saksområdet under «Kontor for reindrift og ferskvannsfiske». (Ref; Håndbok for Riksarkivet 1992;315). Opprettelsen innebærer således en utflytting av oppgaver og stillinger fra Oslo. Direktoratet bestod ved etableringen av en Distriktstjeneste organisert i en ferskvannsfiske-enhet og en viltstellenhet samt en Forskningsenhet bestående av en ferskvannsfisk-enhet samt Statens viltundersøkelse.

01.01.1973* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Lægreid og Roness (1983;120) skriver at enheten lå under Landbruksdepartementet før 1972. Miljøverndepartementet ble opprettet 08.05.1972. Jfr. Håndbok for Riksarkivet (1992;315) lå enheten under Landbruksdepartementet til 1.1.1973.

01.01.1974* Navneendring

Navn: Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk
Kort navn: Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk

(ref Håndbok for Riksarkivet 1992;315).

01.09.1985* Navneendring

Navn: Direktoratet for naturforvaltning
Kort navn: DN

Enheten endrer navn til Direktoratet for naturforvaltning dette året (jfr. Håndbok for Riksarkivet 1992;315). Statskalenderen daterer endringen til 1.sept. 1985 - Her kan det se ut som at nye oppgaver er kommet til. Likevel behandles endringen som en navneendring.

01.01.1988* Består via omorganisering

Forskningsavdelingen i Direktoratet for naturforvaltning ble slått sammen med NAVFs Økoforsk (Program for anvendt økologisk forskning), som var blitt grunnlagt i 1983 og underlagt Miljøverndepartementet).

Bakgrunnen for omorganiseringen av forskningsavdelingen ved direktoratet var bl.a. at et utvalg som utredet den framtidige organiseringen på naturforvaltningens arbeidsfelt samt Stortinget pekte på forholdet med samorganisering av forvaltning og forskning i direktoratet som prinsipielt uheldig. Løsningen ble å skille ut forskningsavdelingen og slå den sammen med Økoforsknings-/Vassdragsforskningsprogrammene. I valget mellom eget statlig institutt og en stiftelse falt departementet og stortingsflertallet ned på stiftelsesformen og i 1987 vedtok Stortinget å etablere stiftelsen Norsk institutt for naturforskning. Fleksibilitetshensyn låg som begrunnelse bak dette valget. Kilde: bl.a. NOU 1989:5, s. 36

01.06.2006 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Fjelltjenesten i Finnmark

Statens naturoppsyn overtar Fjelltjenesten i Finnmark fra 1. juni 2006. Overføringen ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med Finnmarksloven. Bevilgningene til overtakelsen er innarbeidet i forslaget til Revidert nasjonalbudsjett.

Overtakelsen av Fjelltjenesten blir gjennomført allerede fra 1. juni, dvs. en måned tidligere enn ikrafttredelsen av finnmarkslovens bestemmelser om overføring av Statskog SFs grunnarealer til Finnmarkseiendommen. På denne måten vil det nye oppsynsregimet i Finnmark være på plass når Finnmarkseiendommen overtar. Stortinget har åpnet for at Finnmarkseiendommen kjøper oppsynstjenester av Statens naturoppsyn.

Det er staten som tidligere har eid 96 prosent av grunnen i Finnmark. Med bakgrunn i hensynet til samiske rettigheter overføres alt til befolkningen i Finnmark som skal eie den i fellesskap gjennom Finnmarkseiendommen. Finnmarkseiendommen blir den nye, store private grunneieren i Finnmark, den største i landet. Når loven trer i kraft i juli 2006, blir rundt 20 ansatte overført fra Statskog Finnmark til den nye Finnmarkseiendommen. Samtidig får Finnmarkseiendommen overført 45.000 kvadratkilometer med areal som den skal eie på vegne av innbyggerne i Finnmark.
Kilde: (http://odin.dep.no/md/norsk/tema/naturvern/nyheter/022001-070249/dok-bn.html) Pressemelding fra Miljøverndepartementet 12.5.2006 samt www.finnmarksloven.no

30.06.2013 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Etaten har kontorer i Trondheim (tidl. Direktoratet for naturforvaltning) og i Oslo (tidl. Klima- og forurensningsdirektoratet). I Trondheim ligger avdelingene med hovedansvar for naturforvaltning. I Oslo er avdelingene med hovedansvar for klima og forurensning.

Statens naturoppsyn (SNO) er en del av det nye direktoratet med medarbeidere ved mer enn 60 lokalkontor.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.