Statens næringsmiddeltilsyn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

29.01.1988 Ny via omorganisering

Navn: Statens næringsmiddeltilsyn
Kort navn: SNT
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) er oppnevnt ved kgl.res. av 29. jan. 1988, og fikk tildelt myndighet ved kgl.res. av 29. april s.å. (Statskalenderen 1992, avsn.nr. 919). "SNT forvalter næringsmiddelloven underlagt Fiskeridep. Landbruksdep. og Sosialdep. og fatter enkeltvedtak og fastsetter i en viss utstrekning utfyllende bestemmelser" (op.cit.).

Det ble i 1987 besluttet at Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) skulle etableres fra 1988, med ressurser fra Helsedirektoratet, Statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver (SKVK), Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet, samt Styret for næringsmiddelkontrollen. Statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver ble for øvrig opprettet som frittstående institusjon 28.12.1948 på bakgrunn av Lov om kvalitetskontroll av landbruksvarer m.m. av 17.6.1932.

Som en del av opplegget for etablering av SNT ble det foreslått at staten skulle overta institusjonen.

Merk for øvrig at det utøvende tilsynet med næringsmiddel hovedsakelig blir utført lokalt av kommunale eller interkommunale næringsmiddeltilsyn (KNT) (pr. 2002: 89 stk). Det statlege tilsynet blir utført av de kommunale næringsmiddeltilsynene ut fra delegert myndighet, men SNT har instruksjonsmyndighet i forhold til hvordan tilsynet skal utføres.
___________________________________________________

NOU 1996: 10 - Effektiv matsikkerhet, s. 42, omtaler etableringen av SNT slik:
4.7 Statlig samordning - Statens næringsmiddeltilsyn
Arbeidet resulterte i opprettelsen av Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) ved kgl res den 29. januar 1988. SNT var en forvaltningsmessig nyskaping ved at det var sammensatt av tjenestemenn fra flere departementer og direktorater og disse ble gitt myndighet til å fatte formelle vedtak. En kan forsåvidt si at SNT var et kollegium med forvaltningsmyndighet. Fordi SNT ble opprettet for å unngå at departementene opptrådte ukoordinert ble kollegiet direkte underlagt regjeringen og kunne derfor ikke instrueres av noen statsråd alene.

I den grad medlemmene av SNT ikke klarte å komme til enighet skulle saker løftes opp til regjeringen for avgjørelse. Det bidro til at en i motsetning til tidligere klarte å komme til enighet og det innebar at vedtak i medhold av de lover SNT ble gitt forvaltningsmyndighet for var samordnet. Forvaltningsmodellen sikret mao at departementene måtte samordne sin myndighet ved at de ble tvunget til å fatte vedtak sammen.

SNT ble gitt forvaltningsmyndighet ved kgl res den 29. april 1988. Myndighet ble overført fra ca 15 kontrollorganer. Vi kan bla nevne Meierilaboratoriet, Statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver, Statens planteinspeksjon, Markedskontoret for poteter, Importutvalget for ost, Margarinkontrollen, Statens eggkontrollører, Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt, Statens institutt for folkehelse, Helsedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Veterinærdirektøren og de tre departementene.

01.01.1993* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

01.01. 1993 ble Pesticidlaboratoriet overført fra Statens næringsmiddeltilsyn som en egen avdeling i Statens plantevern.

01.01.2000* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører etat: Næringsmiddeltilsynet
Type enhet: Hovedkontor

1. September 1999 vedtok Stortinget at det skulle settes i gang et toårig prøveprosjekt med regionalisering av SNT.

SNT har opprettet tre regionskontorer; i Vadsø (dekker Finnmark), Harstad (dekker Troms og Nordland) og Trondheim (dekker Trøndelag). Kontorene i Nord - Norge er avdelinger av SNT og kalles "SNT Vadsø" og "SNT Harstad". Kontoret i Trondheim er underlagt Fylkesmannen i Sør - Trøndelag. Her er både midler og myndighet delegert ut og kontoret kalles FNT (=Fylkesmannens Næringsmiddeltilsynsavdeling). Formålet med prosjektet er å prøve ut alternative organiseringsformer for næringsmiddeltilsynet for å finne en modell som kan styrke kompetansen i og oppfølgingen av de lokale næringsmiddeltilsynene og bedre kommunikasjonen mellom SNT og de lokale næringsmiddeltilsynene. Det er plukket ut 4 regioner i en prøveperiode ut 2002; Finnmark, Troms/Nordland, Trøndelag og Rogaland/Hordaland.

31.12.2003 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Ny organisering av matforvaltningen m.m. - Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 1 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 8 (2002-2003)

Det nye Mattilsynet overtar fra 1.1.2004 ansvar og oppgaver som tidligere ble utført av

Statens næringsmiddeltilsyn
de kommunale næringsmiddeltilsynene
Fiskeridirektoratets sjømatkontroll
Statens dyrehelsetilsyn
Statens landbrukstilsyn

Den nye etaten har ved oppstarten i 2004 64 distriktskontor spredt over hele landet med totalt ca 940 ansatte. I tillegg har Mattilsynet 8 regionkontor med til sammen 230 ansatte. Tre av hovedkontorene fungerer som nasjonale kompetansesentra: Fisk og sjømat (Bergen), Planter og vegetabilsk mat (Ås) og Dyr og animalsk mat (Sandnes). Hovedkontoret i Oslo er ansvarlig for regelverksutvikling, tilsynspolitikk og overordnet koordinering av virksomheten. Hovedkontoret har ca. 130 ansatte.
Web: www.mattilsynet.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.