Planteforsk - Norsk institutt for planteforskning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1995 Ny via sammenslåing

Navn: Planteforsk - Norsk institutt for planteforskning
Kort navn: Planteforsk.
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Tilhører etat: Planteforsk
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 214 Ås

Hovedkontoret i Planteforsk samler en stabsenhet med følgende oppgaver:

- Koordinering og ledelse av forskning
- Planlegging og økonomi
- Organisasjons- og personalutvikling
- Informasjon og markedsføring
Stabsenheten bistår resultatenhetene og er administererende direktørs nærmeste apparat i arbeidet med å realisere strategisk plan for Planteforsk

01.01.1997 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Instituttet blir fra 1.1.1997 organisert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og finansieringsstrukturen blir lagt om (jfr. St.prp.nr.63 1995-96 og St.prp.nr.1 1996-97 (Landbruksdepartementet) s. 14-15.

I forbindelse med omorganisering av høgare utdanning og sektorforskning på landbruksområdet (jfr. St.prp.nr 63 1995-96) blir høgskolene under Landbruksdepartementet; Norges Landbrukshøgsole og Norges Veterinærhøgskole, overført til Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet. Videre blir de statlige forskningsinstitusjonene under Landbruksdepartementet;
- Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning,
- Norsk institutt for skogforskning,
- Norsk institutt for planteforskning og
- Statens veterinære laboratorier
organiserte som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter med ny finansieringsstruktur.

St.prp.nr 63 1995-96 Om omorganisering av høgre utdanning og sektorforskning på landbruksområdet.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1995-96&paid=2&wid=c&psid=DIVL1066&pgid=c_0569&s=True

31.12.2005 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Jf. St.prp. nr. 65 (2004-2005) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005, Innst. S. nr. 240 (2004-2005) samt Bevilgninger på statsbudsjettet for 2005 (Budsjett-innst. S. nr. 8 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005), St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2004-2005)).

1. januar 2006 slo Jordforsk, NORSØK og Planteforsk seg sammen til Bioforsk. Den nye virksomheten etableres som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og blir nettobudsjettert.
Tidligere Jordforsk (Senter for jordfaglig miljøforskning) på Ås og Planteforsk Svanhovd miljøsenter i Pasvik utgjør nå et av åtte sentre i Bioforsk-familien; Bioforsk Jord og miljø, mens tidligere NORSØK på Tingvoll nå utgjør Bioforsk Økologisk.

De 8 sentrene under den nye virksomheten Bioforsk er:
Bioforsk Plantehelse (Ås)
Bioforsk Jord og miljø (Ås)
Bioforsk Øst (Kapp, Apelsvoll)
Bioforsk Vest (Klepp)
Bioforsk Midt-Norge (Stjørdal)
Bioforsk Økologisk (Tingvoll)
Bioforsk Nord (Tromsø)
Bioforsk Lab

Bakgrunn: Innst.S.nr.240 2004-2005

«I St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Landbruks- og matdepartementet ble det orientert om at Regjeringen tok sikte på at de tre instituttene Jordforsk, NORSØK og Planteforsk skulle slås sammen til et felles aksjeselskap under navnet Bioforsk fra 1. juli 2005. Det var forutsatt at eierskap og drift av de eiendommene som staten eier og Planteforsk forvalter, skal organiseres innenfor statsforvaltningen, og at det skal betales husleie.

Som en del av forberedelsene til etableringen har ekstern revisor utarbeidet foreløpige skisser til åpningsbalanse og forretningsplan, basert på årsregnskap for de tre instituttene pr. 31. desember 2004. Disse viser en relativt sterk negativ resultatutvikling i årene fremover og behov for betydelige tilførsler av midler til strukturelle og organisasjonsmessige forandringer for etablering av et levedyktig selskap. Med bakgrunn i dette har derfor regjeringen etter en samlet vurdering kommet frem til at det ikke er forsvarlig å etablere Bioforsk som et aksjeselskap som forutsatt.

Formålet med etableringen av Bioforsk har vært å skape en regional, nasjonal og internasjonal konkurransedyktig FoU-produsent innenfor planteproduksjon, matvaresikkerhet, økologisk produksjon og jordfaglige miljøspørsmål. Hensikten er å bidra til økt innovasjon, bedre miljøkvalitet, bærekraftig ressursforvaltning og matproduksjon til nytte for næring, forbrukere og samfunn.

Regjeringen ønsker å medvirke til at denne visjonen oppfylles, og at det betydelige faglige og administrative samordningsarbeidet som er gjort i forberedelsesfasen kan utnyttes.

Det foreslås derfor å etablere Bioforsk som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, hvor Planteforsk inngår, og hvor de to stiftelsene Jordforsk og NORSØK inviteres inn.

Som grunnlag for etableringen av forvaltningsorganet må det foreligge en plan for nødvendige struktur- og omstillingstiltak, slik revisor har påpekt. Planteforsk har i dag betydelige oppgaver knyttet til regional- og distriktspolitiske problemstillinger og utgjør mange steder et viktig verktøy i lokal næringsutvikling. Dette er oppgaver som er forutsatt også skal tillegges den nye virksomheten. Planarbeidet må derfor ta utgangspunkt i at omorganiseringsprosessen i seg selv ikke skal medføre fullstendig endrede forutsetninger for disse oppgavene eller for FoU-virksomheten i dagens Planteforsk. Dette betyr at overgangen til betaling av husleie for Planteforsks eiendommer ikke må svekke rammevilkårene for FoU-virksomheten, og at omstruktureringsplanen tar utgangspunkt i dagens geografiske hovedstruktur.

Planprosessen vil være krevende både faglig og administrativt. Den involverer en rekke interne og eksterne aktører og må derfor nødvendigvis ta noe tid.

Det foreslås derfor at Bioforsk etableres først fra 1. januar 2006, og at Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med endelige forslag og budsjettmessig oppfølging høsten 2005»

Kilde:
Innst.S.nr.240 2004-2005

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.