Kimen Såvarelaboratoriet AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.2004 Ny via utskilling

Navn: Kimen Såvarelaboratoriet AS
Kort navn: Kimen Såvarelaboratoriet AS
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 214 Ås
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Kimen Såvarelaboratoriet AS ble etablert 1. juli 2004, og er eid av Staten ved Landbruks- og matdepartementet (51 %), Felleskjøpet Øst Vest (34 %) og Strand Brænderi AS (15 %). Kimen Såvarelaboratoriet AS, tidligere kalt Frøkontrollen, er Norges kompetansesenter på frøkvalitet og frøanalyser. Laboratoriet har også status som nasjonalt referanselaboratorium på såvareanalyser.
Laboratoriet består av i alt 25 personer pr. 2004/2005.
Nettside: www.kimen.no

Eiere pr 2015 er: Staten ved Landbruks- og matdepartementet (51 %), Felleskjøpet Agri (34 %) og Strand Unikorn AS (15 %).

I Innstilling fra finanskomiteen, «Innst.S.nr.250 (2003-2004) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004», står følgende om etableringen av selskapet:
I forbindelse med etableringen av Mattilsynet ble det lagt opp til at Såvarelaboratoriet skulle skilles ut fra Statens landbrukstilsyn. Dette arbeidet har imidlertid tatt atskillig lenger tid enn forutsatt, og i St.prp.nr.1 (2003-2004) for Landbruksdepartementet ble det derfor under kap. 1115 gitt følgende redegjørelse:
«Landbruksdepartementet la i St.prp.nr.1 (2002-2003) til grunn at Såvarelaboratoriet skulle organiserast uavhengig av Statens landbrukstilsyn. Dette er ikkje gjennomført i 2003, men departementet legg til grunn at Såvarelaboratoriet i 2004 blir skild ut frå Mattilsynet saman med andre laboratorietenester.»

Det er utarbeidet et utkast til avtale om organisering av laboratoriet i et selvstendig aksjeselskap med staten og to private aktører (Felleskjøpet Øst Vest og Strand Brænderi) på eiersiden

-------------------------------------------------

«Østlandets Blad» skrev følgende artikkel 2.7.2004 i forbindelse med opprettelsen av selskapet:
Ved opprettelsen av Mattilsynet ble det bestemt at tilsynet ikke selv skulle eie laboratorier. Noe forsinket har Såvarelaboratoriet blitt skilt ut som egen enhet fra 1. juli under navnet Kimen Såvarelaboratoriet AS. Laboratoriet er organisert som et akseselskap, der staten ved Landbruks- og matdepartementet har aksjemajoriteten med 51 %. Øvrige aksjonærer er Felleskjøpet Øst Vest (34 %) og Strand Brænderi AS (15 %). Selskapet har en samlet aksjekapital og overkurs på 8 mill. kroner. Det nye selskapet vil videreføre oppgavene som Såvarelaboratoriet hadde. Selskapets formål er å drive med såvareanalyser av frø og såkorn for å sikre at såvarebransjen får utført nødvendige produksjons- og forvaltningsanalyser, samt ivareta den norske bondes behov for analyser av egenprodusert såvare. Selskapet har dessuten som formål å opprettholde et nasjonalt kompetansesenter og fagmiljø innen såvareanalyser. Selskapet viderefører lange tradisjoner, i det forløperen for laboratoriet, Statens Frøkontroll, ville ha feiret 120-årsjubileum i år. Kimen Såvarelaboratoriet AS blir liggende på Ås, ved Mattilsynets regionkontor for Oslo, Akershus og Østfold.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.